Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43424
Status
Gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht, plaatselijk bekend Orteliusstraat 334-I, 1056 PS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L complexaanduiding 2675-A appartementsindex 5, omvattende:
(a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met veranda op de eerste verdieping;
en
(b) het één / vijfde (1/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L nummer 2176, groot één are negenendertig centiare (1,39 are).

Oppervlakte volgens BAG: 51 m²

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Overige
  • Bouwjaar: 1934

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, plaatselijk bekend Orteliusstraat 334-I, 1056 PS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L complexaanduiding 2675-A appartementsindex 5, omvattende: (a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met veranda op de eerste verdieping; en (b) het één / vijfde (1/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L nummer 2176, groot één are negenendertig centiare (1,39 are).

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Van de bestuurder van de VvE is op 15-10-2018 een e-mail ontvangen waarvan de inhoud luidt als volgt:
Bij voorbereidende werkzaamheden in de kruipruimte wegens het vochtprobleem, zijn we op een nieuw probleem gestuit. We troffen diverse groeisels aan op de funderingsbalken en op de vloerdelen. Vanochtend vond er een inspectie van de kruipruimte plaats door een hout-worm specialist. De specialist heeft op het kleine stuk dat hij bekeek twee balken aangetroffen die hij met zijn hand stuk kon knijpen. Daarnaast bevestigde de specialist dat er ook sprake is van zwam. We zijn doorverwezen naar een aannemer om een inschatting te maken van alle herstelkosten wegens de houtworm en zwam. Naar alle waarschijnlijkheid zal een en andere leiden op korte termijn leiden tot een lastenverzwaring van de VVE.


Het appartementsrecht, plaatselijk bekend Orteliusstraat 334-I, 1056 PS Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L complexaanduiding 2675-A appartementsindex 5, omvattende:
(a) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met veranda op de eerste verdieping;
en
(b) het één / vijfde (1/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland) sectie L nummer 2176, groot één are negenendertig centiare (1,39 are).

Oppervlakte volgens BAG: 51 m²

WOZ-waarde
€ 260.000

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 5.017

jaarlijkse lasten
- OZB € 107,61
- rioolheffing € 125,83
- waterschapslasten € 38,05

De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

verantwoording kostenopave
Voor rekening van de koper komen:
- honorarium notaris € 2.950 exclusief BTW € 3.569,50 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126 (onbelast)
- kadastrale recherches € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
- verschotten € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW

Over de hieronder opgesomde kosten is geen omzetbelasting verschuldigd:
Achterstallige servicekosten VvE t/m 9 september 2018 € 1.200
Mutatiekosten VvE € -
Totaal inclusief BTW € 5.016,50

overige kosten
- 2% overdrachtsbelasting;
- eventuele kosten akte de command € 350 exclusief BTW;
- eventuele ontruimingskosten;
- eventueel honorarium notaris onderhandse verkoop € 437,50 exclusief BTW.

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: binnen drie (3) (werk)dagen na de gunning: 10% van de koopprijs.
Betaling koopprijs: uiterlijk 26 november 2018

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten € 5017 (per 13-09-2018 om 17:14 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-09-2018 om 12:36)

Lasten

Waterschapslasten € 38,05 per jaar
OZB € 107,61 per jaar
Rioolheffing € 125,83 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-Orteliusstraat 334 1, AMSTERDAM
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.