Veilingdatum
18 juni 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42931
Status
Gegund

Omschrijving

1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde en vijfde verdieping met balkon en berging op de begane grond, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend te 1069 RL Amsterdam, Evertsweertplantsoen 100, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 48, uitmakende het tweeënzeventig/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (72/7.385) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurende erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, bestaande uit een appartementengebouw, gelegen te Amsterdam, nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E nummer 8287, groot vierentwintig are vijfenveertig centiare;
en
2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de stallinggarage, gelegen te Amsterdam nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 134, uitmakende het tien/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (10/7.385) onverdeeld aandeel in de onder a. vermelde gemeenschap.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: -
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Overige
  • Bouwjaar: -
  • Oppervlakte wonen: - m²
  • Inhoud: - m³

Kadastrale informatie

1. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde en vijfde verdieping met balkon en berging op de begane grond, gelegen te Amsterdam, plaatselijk bekend te 1069 RL Amsterdam, Evertsweertplantsoen 100, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 48, uitmakende het tweeënzeventig/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (72/7.385) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurende erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, bestaande uit een appartementengebouw, gelegen te Amsterdam, nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E nummer 8287, groot vierentwintig are vijfenveertig centiare; en 2. Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de stallinggarage, gelegen te Amsterdam nabij de Baden Powellweg en de Simonskerkestraat, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie E complexaanduiding 8288-A appartementsindex 134, uitmakende het tien/zevenduizend driehonderd vijfentachtigste (10/7.385) onverdeeld aandeel in de onder a. vermelde gemeenschap.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte gelegen op de tweede verdieping en het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de tweede verdieping, te 1069 RL Amsterdam, Evertsweertplantsoen 100.

bijzonderheden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 9426.24

jaarlijkse lasten
- OZB € 81,12
- waterschapslasten € 28,69
- rioolrecht € 125,83

verantwoording kostenopave
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

voor rekening van de koper komen
De kosten overeenkomstig artikel 9 van de AVVE 2017, juncto de Bijzondere Veilingvoorwaarden.
- honorarium notaris € 3.562,50 exclusief BTW € 4.310,63 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126 BTW onbelast
- kadastrale recherches € 100 exclusief BTW € 121 inclusief BTW
- verschotten € 50 exclusief € 60,50 inclusief BTW

over de hieronder opgesomde kosten is geen omzetbelasting verschuldigd
- achterstallige servicekosten VvE t/m juli 2018 € 2.176,45
- mutatiekosten VvE € 239,58
- achterstand erfpachtcanon € 2392,08

Totaal inclusief BTW € 9.426,24

overige kosten
- 2% overdrachtsbelasting;
- Eventuele ontruimingskosten;
- Eventueel honorarium notaris onderhandse verkoop € 437,50 excl. BTW.

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: Binnen drie (3) (werk)dagen na de gunning: 10% van de koopprijs.
Betaling koopprijs: Uiterlijk 30 juli 2018

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten € 9426 (per 18-05-2018 om 15:23 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-05-2018 om 15:23)

Lasten

OZB € 81,12 per jaar
Rioolrecht € 125,83 per jaar
Waterschapslasten € 28,69 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.