Veilingdatum
17 september 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42929
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

In de Hilversumse Meent gelegen tussenwoning van ca. 118m2 met voor- en achtertuin en vrijstaande stenen berging. De woning kenmerkt zich door de royale achtertuin op het zuidwesten en de ruime zolderverdieping, doordat aan zowel voor- als achterzijde in 2004 een dakkapel is geplaatst. Deze eengezinswoning (1974) ligt in een rustig en autoluw woonerf met winkels, groenvoorzieningen en OV-verbindingen in de directe omgeving. De Hilversumse Meent wordt omzoomd door weilanden en de natuurgebieden van het Naardermeer. Het betreft hier volle eigendom en de woning wordt vrij van huur en ontruimd opgeleverd.

Indeling: entree, hal met meterkast en toilet. Woon-/eetkamer met toegang naar de tuin (ca. 13 meter diep op het zuidwesten). De eenvoudige keuken uitgevoerd in hoekopstelling, bevindt zich aan de voorzijde waardoor de woonkamer volledig tuingericht is. Op de eerste verdieping bevinden zich drie in grootte variërende slaapkamers alsmede een badkamer voorzien van inloopdouche, wastafelmeubel en tweede toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime vierde slaapkamer voorzien van twee dakkapellen. Op de voorzolder bevindt zich de Vaillant VHR-ketel, de wasmachineopstelling en de mechanische ventilatie box. De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing.

oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is als volgt: Leeg en ontruimd met uitzondering van de wasmachine en gordijnen die nog in de woning aanwezig zijn.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte danwel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 13 augustus 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel 13 augustus 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is hem voorts niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is verkope rniet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd te doen gebruikelijk was. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aanspraleijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
In afwijking van artikel 18 lid 1 AVVE 2017 is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

ontruiming
reeds ontruimd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin het volgende voorkomt, luidende:
“A. In de op de overgedragen gronden gestichte of te stichten opstallen en in of op de daarbij behorende erven of terreinen, mag geen inrichting vallende onder de Hinderwet, noch een bedrijf, zaak, opslagplaats of winkel van welke aard ook, worden gevestigd, gehouden of uitgeoefend;
B. Behoudens de werking van eventuele plaatselijke verordeningen kunnen Burgemeester en Wethouders van het onder A. ingestelde verbod ontheffing verlenen, terwijl aan die ontheffing voorwaarden kunnen worden verbonden.
C. Indien in strijd met het onder A. gestelde verbod met een aan een krachtens het bepaalde onder B verleende ontheffing verbonden voorwaarden wordt gehandeld, de koopster aan de gemeente voor iedere dag, dat de overtreding duurt, een som verbeuren, gelijk aan de maandelijkse huursom van het betrokken onroerend goed, onverminderd het recht der gemeente om de overeenkomsten inzake dat gebruik niet als geldig te erkennen, nakoming van het onderwerpelijke beding of van de krachtens dit beding gestelde voorwaarden te vorderen.
3. De koopster is verplicht om, indien tussen de opstallen terreinen open blijven, waarover enige der te stichten casu quo gestichte woningen toegang hebben naar de openbare weg, omtrent de inrichting, de bestemming, onderhoud en de verlichting dier terreinen eventuele gemeentelijke voorschriften op te volgen en voorzover nodig haar medewerking te verlenen tot het vestigen van daartoe dienstige erfdienstbaarheden, zoals ondermeer tot het hebben, houden onderhouden, aanbrengen en verwijderen van kabels en buizen, voor welk door dan ook.”
Partijen vestigen hierbij de volgende erfdienstbaarheden over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte:
- De erfdienstbaarheid van licht, inhoudende:
De verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat aan en in de op het heersende erf op kortere afstand van de grens van het dienende erf dan in de wet is toegestaan, balkons, ramen en lichten aanwezig zijn, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemde beperkingen geldt;
- De erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende:
De verplichting van de eigenaar van het dienende erf om het overlopende water van de daken, goten, leidingen van buurpercelen te ontvangen.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen zes (6) dagen na de veiling van het betreffende perceel.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017 bedraagt: € 248.000

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 29 oktober 2018 (behalve de waarborgsom).

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De woning is ook te vinden op: https://www.funda.nl/koop/hilversum/huis-40867210-biezenmeent-56/

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het woonhuis met schuur, ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1218 BV Hilversum, Biezenmeent 56, kadastraal bekend gemeente Hilversum sectie A nummer 1731 (afkomstig van het vervallen perceelnummer 1696), groot een are zeventig centiare.

Bezichtigen

donderdag 30 augustus 2018, van 13:30 tot 15:00 uur
donderdag 13 september 2018, van 10:30 tot 12:00 uur

Overige informatie

In de Hilversumse Meent gelegen tussenwoning van ca. 118m2 met voor- en achtertuin en vrijstaande stenen berging. De woning kenmerkt zich door de royale achtertuin op het zuidwesten en de ruime zolderverdieping, doordat aan zowel voor- als achterzijde in 2004 een dakkapel is geplaatst. Deze eengezinswoning (1974) ligt in een rustig en autoluw woonerf met winkels, groenvoorzieningen en OV-verbindingen in de directe omgeving. De Hilversumse Meent wordt omzoomd door weilanden en de natuurgebieden van het Naardermeer. Het betreft hier volle eigendom en de woning wordt vrij van huur en ontruimd opgeleverd.

Indeling: entree, hal met meterkast en toilet. Woon-/eetkamer met toegang naar de tuin (ca. 13 meter diep op het zuidwesten). De eenvoudige keuken uitgevoerd in hoekopstelling, bevindt zich aan de voorzijde waardoor de woonkamer volledig tuingericht is. Op de eerste verdieping bevinden zich drie in grootte variërende slaapkamers alsmede een badkamer voorzien van inloopdouche, wastafelmeubel en tweede toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime vierde slaapkamer voorzien van twee dakkapellen. Op de voorzolder bevindt zich de Vaillant VHR-ketel, de wasmachineopstelling en de mechanische ventilatie box. De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing.

oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is als volgt: Leeg en ontruimd met uitzondering van de wasmachine en gordijnen die nog in de woning aanwezig zijn.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte danwel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 13 augustus 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel 13 augustus 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is hem voorts niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is verkope rniet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd te doen gebruikelijk was. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aanspraleijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
In afwijking van artikel 18 lid 1 AVVE 2017 is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

ontruiming
reeds ontruimd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin het volgende voorkomt, luidende:
“A. In de op de overgedragen gronden gestichte of te stichten opstallen en in of op de daarbij behorende erven of terreinen, mag geen inrichting vallende onder de Hinderwet, noch een bedrijf, zaak, opslagplaats of winkel van welke aard ook, worden gevestigd, gehouden of uitgeoefend;
B. Behoudens de werking van eventuele plaatselijke verordeningen kunnen Burgemeester en Wethouders van het onder A. ingestelde verbod ontheffing verlenen, terwijl aan die ontheffing voorwaarden kunnen worden verbonden.
C. Indien in strijd met het onder A. gestelde verbod met een aan een krachtens het bepaalde onder B verleende ontheffing verbonden voorwaarden wordt gehandeld, de koopster aan de gemeente voor iedere dag, dat de overtreding duurt, een som verbeuren, gelijk aan de maandelijkse huursom van het betrokken onroerend goed, onverminderd het recht der gemeente om de overeenkomsten inzake dat gebruik niet als geldig te erkennen, nakoming van het onderwerpelijke beding of van de krachtens dit beding gestelde voorwaarden te vorderen.
3. De koopster is verplicht om, indien tussen de opstallen terreinen open blijven, waarover enige der te stichten casu quo gestichte woningen toegang hebben naar de openbare weg, omtrent de inrichting, de bestemming, onderhoud en de verlichting dier terreinen eventuele gemeentelijke voorschriften op te volgen en voorzover nodig haar medewerking te verlenen tot het vestigen van daartoe dienstige erfdienstbaarheden, zoals ondermeer tot het hebben, houden onderhouden, aanbrengen en verwijderen van kabels en buizen, voor welk door dan ook.”
Partijen vestigen hierbij de volgende erfdienstbaarheden over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte:
- De erfdienstbaarheid van licht, inhoudende:
De verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat aan en in de op het heersende erf op kortere afstand van de grens van het dienende erf dan in de wet is toegestaan, balkons, ramen en lichten aanwezig zijn, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemde beperkingen geldt;
- De erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende:
De verplichting van de eigenaar van het dienende erf om het overlopende water van de daken, goten, leidingen van buurpercelen te ontvangen.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen zes (6) dagen na de veiling van het betreffende perceel.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017 bedraagt: € 248.000

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 29 oktober 2018 (behalve de waarborgsom).

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De woning is ook te vinden op: https://www.funda.nl/koop/hilversum/huis-40867210-biezenmeent-56/

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.557,63

jaarlijkse lasten
- waterschapslasten € 352,73
- OZB € 225,09
- rioolrecht € 206,52

verantwoording kostenopave
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW). Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper

Voor rekening van de koper komen:
de kosten overeenkomstig artikel 9 van de AVVE 2017, juncto de Bijzondere
Veilingvoorwaarden.
- honorarium notaris € 3.562,50 exclusief BTW € 4.310,63 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126 onbelast
- kadastrale recherches € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
- verschotten € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
- totaal inclusief BTW € 4.557,63

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
4.557,63 (per 16-08-2018 om 12:09)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-08-2018 om 12:20)

Lasten

Waterschapslasten € 352,73 per jaar
OZB € 225,09 per jaar
Rioolrecht € 206,52 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180814 afschrift openbaar register Hyp4 dl 18911 nr 130 reeks AMSTERDAM
PDF 180814 bag viewer
PDF 180814 kadastraal bericht object hilversum A 1731
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.