Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42888
Status
Gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en eerste verdieping, plaatselijk bekend te 1509 XJ Zaandam, Hollandsch Diep 269, kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie B complexaanduiding 2321-A appartementsindexnummer 94, uitmakende het veertien/eenduizendste (14/1.000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit vier flatgebouwen met ondergrond en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen te Zaandam aan het Hollandsch Diep 151 tot en met 289 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie B nummer 2226, groot vierendertig are zevenenzestig centiare.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Overige

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en eerste verdieping, plaatselijk bekend te 1509 XJ Zaandam, Hollandsch Diep 269, kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie B complexaanduiding 2321-A appartementsindexnummer 94, uitmakende het veertien/eenduizendste (14/1.000) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit vier flatgebouwen met ondergrond en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen te Zaandam aan het Hollandsch Diep 151 tot en met 289 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie B nummer 2226, groot vierendertig are zevenenzestig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en eerste verdieping, plaatselijk bekend 1509 XJ Zaandam, Hollandsch Diep 269.

bijzonderheden
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:
Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 7.975

jaarlijkse lasten
- OZB € 56,29
- rioolrecht € 125,83
- waterschapslasten € 64,89

verantwoording kostenopave
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

voor rekening van de koper komen
de kosten overeenkomstig artikel 9 van de AVVE 2017, juncto de Bijzondere Veilingvoorwaarden.
- honorarium notaris € 3.212,50 exclusief BTW € 3.887,13 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126 BTW onbelast
- kadastrale recherches € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW
- verschotten € 50 exclusief BTW € 60,50 inclusief BTW

over de hieronder opgesomde kosten is geen omzetbelasting verschuldigd
- achterstallige servicekosten VvE t/m juni 2018 € 3.677,40
- mutatiekosten VvE € 163,96

Totaal incl. BTW € 7.975,49

overige kosten
- 2% overdrachtsbelasting;
- Eventuele ontruimingskosten;
- Eventueel honorarium notaris onderhandse verkoop € 437,50 exclusief BTW.

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: Binnen drie (3) (werk)dagen na de gunning: 10% van de koopprijs.
Betaling koopprijs: Uiterlijk 9 juli 2018

Financieel

Plok 1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten € 7975 (per 26-04-2018 om 15:06 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 26-04-2018 om 15:07)

Lasten

OZB € 56,29 per jaar
Rioolrecht € 125,83 per jaar
Waterschapslasten € 64,89 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.