Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42880
Status
Gegund

Omschrijving

Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 3049. Groot drie are en negen centiare (3 a 9 ca).

Bezichtigen

donderdag 17 mei 2018, van 10:00 tot 11:00 uur
maandag 28 mei 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Overige informatie

HET WOONHUIS met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, gelegen te 1614 LJ Lutjebroek, Pieter Janszoon Jongstraat 154 en 154a, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 3049, ter grootte van drie are en negen centiare (3 a 9 ca).

Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter
gevraagd.
Het gevraagde verlof voor huisnummer 154 is toegewezen. De koper aanvaardt de door de
Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn van 14 dagen na betekening aan de
huurders.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de
voorzieningenrechter gevraagd voor huisnummer 154 A.
Het gevraagde verlof is nog niet verleend. De koper aanvaardt een eventueel door
de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De koper is aan zijn bod gehouden bij een positieve beschikking (goedkeuring van
het verzochte verlof tot het inroepen van huurbeding), maar ook wanneer de
rechtbank een afwijzende beschikking geeft waarbij de rechtbank vaststelt c.q.
oordeelt dat er (feitelijk) geen sprake is van verhuur. Gunning wordt aangehouden tot
na datum beschikking van de rechtbank derhalve komt de koopovereenkomst tot
stand zodra genoemde beschikking is afgegeven.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden.

bijzonderheden
HET WOONHUIS met schuur, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, gelegen te 1614 LJ Lutjebroek, Pieter Janszoon Jongstraat 154 en 154a, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie B nummer 3049, ter grootte van drie are en negen centiare (3 a 9 ca).

Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.785

geschatte veilingkosten
- veilinghonorarium notaris: € 3.600 (exclusief BTW)
- recherchekosten Kadaster: € 250 (exclusief BTW)
- inschrijvingskosten Kadaster: € 126 (BTW-onbelast)
€ 4.784,50 (inclusief BTW).

Nota bene: deze opgave is exclusief overdrachtsbelasting.
Nota bene: deze opgave is exclusief kosten ontruiming.
Nota bene: inzetpremie is voor rekening verkoper.

Dit overzicht is slechts een indicatie van de kosten van de veiling. Het overzicht is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de thans bekende gegevens, welke deels door derden zijn verstrekt. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Hetgeen ter zake in de Veilingvoorwaarden is opgenomen blijft bepalend. Door ondertekening van de inzet- danwel afslagvolmacht, door een bieding via internet alsmede door het uitbrengen van een onderhandse bieding accepteert de koper bovenstaand kostenoverzicht en eventuele wijzigingen hierop ingevolge de Veilingvoorwaarden.

Financieel

Plok Eén procent (1%) van de inzetsom.
Indicatie veilingkosten € 4785 (per 20-04-2018 om 13:41 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20-04-2018 om 13:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Akte van levering
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.