Veilingdatum
04 december 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41513
Status
Onderhands verkocht

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning verdeeld over de 1e en 2e etage van ongeveer 80 m2 woonplezier met een heerlijk dakterras. Het appartement maakt deel uit van een gesplitst Rijksmonument: het gehele pand met halsgevel met drie fakkels in de afdekking (plm 1725) behoorde oorspronkelijk met nr 91 en 89 tot een groep van drie. De fundering is een paar jaar geleden geheel vernieuwd. Gelegen op een centrale plek binnen de Grachtengordel, tussen de Spiegelgracht en de Leidsekruisstraat te midden van talloze winkels, restaurants, bars, bioscopen, musea, de grachten en het Vondelpark. Eigen grond!

gebruik/oplevering:
Het object wordt thans verhuurd en zal in verhuurde staat worden opgeleverd.
Met betrekking tot het object is geen procedure bij de huurcommissie aanhangig.
Met betrekking tot het object is heden geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage of mediation aanhangig.

energie (EPA):
Nu het registergoed is aangewezen als monument, is het aanleveren van een definitief energielabel niet vereist.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 81,55 m² bedraagt/

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per 16 november 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per 16 november 2017 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Besluit op basis van Monumentenwet 1988, met als betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

milieu:
De Verkoper verklaart dat
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het is verkoper niet bekend dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het Registergoed werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het Registergoed kan voortvloeien.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
De Vereniging van Eigenaars is niet actief en is thans niet ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

overige bepalingen:
de akte van splitsing in appartementsrechten:
is op vier november negentienhonderd negenennegentig
verleden voor mr. L. Davina, destijds notaris te Hilversum, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Amsterdam) op vijf november daaropvolgend in register Hypotheken 4, deel 16177 nummer 40, in welke akte tevens het reglement van splitsing is vastgesteld als bedoeld in artikel 111 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
De bestemming van de appartementsrechten in de akte van splitsing is horecaruimte.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de eerste- en tweede verdieping, het dak en de trap en entree op de begane grond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 1017 NH Amsterdam Lange Leidsedwarsstraat 93-1 , kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie I complexaanduiding 11080-A, appartementsindex 2, uitmakende het één tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap; bestaande uit het café met bovenwoning, ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Lange Leidsedwarsstraat 93, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie I nummer 2866 groot vijfentachtig centiare (85 ca).

Bezichtigen


Op afspraak

Overige informatie

Het appartement maakt deel uit van een gesplitst Rijksmonument: het gehele pand met halsgevel met drie fakkels in de afdekking (plm 1725) behoorde oorspronkelijk met nr 91 en 89 tot een groep van drie. De fundering is een paar jaar geleden geheel vernieuwd. Gelegen op een centrale plek binnen de Grachtengordel, tussen de Spiegelgracht en de Leidsekruisstraat te midden van talloze winkels, restaurants, bars, bioscopen, musea, de grachten en het Vondelpark. Eigen grond! 

oplevering
Het object wordt thans verhuurd en zal in verhuurde staat worden opgeleverd. 
Met betrekking tot het object is geen procedure bij de huurcommissie aanhangig. 
Met betrekking tot het object is heden geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage of mediation aanhangig.

energie (EPA) 
Nu het registergoed is aangewezen als monument, is het aanleveren van een definitief energielabel niet vereist.

NEN 2580 
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 81,55 m² bedraagt/

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 16 november 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen 
Blijkens een kadastraal uittreksel per 16 november 2017 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Besluit op basis van Monumentenwet 1988, met als betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

milieu 
De Verkoper verklaart dat
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
-  het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
-  het is verkoper niet bekend dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het Registergoed werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het Registergoed kan voortvloeien.

risico 
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE 
De Vereniging van Eigenaars is niet actief en is thans niet ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

overige bepalingen 
de akte van splitsing in appartementsrechten:
is op vier november negentienhonderd negenennegentig
verleden voor mr. L. Davina, destijds notaris te Hilversum, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Amsterdam) op vijf november daaropvolgend in register Hypotheken 4, deel 16177 nummer 40, in welke akte tevens het reglement van splitsing is vastgesteld als bedoeld in artikel 111 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
De bestemming van de appartementsrechten in de akte van splitsing is horecaruimte.

gunning 
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
€ 24.000,00 (geen BTW).

lasten per jaar
Lange Leidsedwarsstraat 93 1 (A-2):
onroerende zaak belasting € 158,06
contributie watergeld € p.m.
rioolrecht/aansluitrecht € 128,40
water via de meter € n.v.t.
waterschapslasten € 51,49
bijdrage VVE € n.v.t.
overige lasten € n.v.t. -----------------
tezamen aan lasten per jaar € 337,95
erfpachtcanon: n.v.t.
achterstallige lasten: n.v.t.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01 januari 2016 bedraagt: € 322.500,00

VvE
De VvE is niet actief, er is derhalve geen sprake van een verenigingssaldo.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 5.250 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn indien van toepassing voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Indien door huurders waarborgsommen zijn betaald zullen de door de huurders betaalde waarborgsommen met de koper worden verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 29 december 2017.

plok
De omvang van de plokpenning is 5.250 exclusief BTW.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Financieel

Plok € 5.250 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20-11-2017 om 10:33)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Aanbieding
PDF 161006_NEN2580_langeleidse93_1
PDF 161007_langeleidse93I_huurcontract
PDF splitsingsakte lang leidse dwarsstraat

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.