Veilingdatum
12 juni 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40563
Status
Niet gegund

Omschrijving

Een mooi beleggingsobject gelegen op eigen grond, bestaande uit 6 appartementsrechten (3 huurcontracten) in één koop met een gezamenlijke huuropbrengst van € 44.122,80 per jaar.

Kadastrale gegevens:
1. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 475, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465-A, appartementsindex 1, uitmakende het 20/200e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw omvattende vier bedrijfsruimten en vijf flatwoningen, met onder- en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Voorstraat 463 tot en met 473 en 475 tot en met 485 (oven nummers) te Lelystad, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 463, groot vier are zesenzestig centiare;

2. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 477, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465-A, appartementsindex 2, uitmakende het 10/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap;

3. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 479, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 3, uitmakende het 10/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap;

4. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 481, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 4, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap;

5. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 483, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 5, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap;

6. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 485, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 6, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap

Huren/Gebruik:
Index A-1 en A-2 zijn verhuurd aan een chinees/indisch (afhaal)restaurant. Index A-3 is verhuurd aan een shoarma afhaalcentrum en Index A-4 t/m A-6 zijn verhuurd en in gebruik als supermarkt met bakkerij. De bedrijfsruimten zullen verhuurd worden opgeleverd.
6 appartementsrechten (3 huurcontracten: Voorstraat 477, 479 en 481) in één koop met een gezamenlijke huuropbrengst van € 44.122,80 per jaar.
Het object is volledig verhuurd.

Energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij NIET beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij NIET beschikt over een NEN2580 meting;

Garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 17 mei 2017 is/zijn er geen aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de verkregen informatie. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven , te treffen voorzieningen; verkoper neemt ten aanzien van eventuele overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op zich.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed wordt te dezen vermeld dat er blijken een kadastraal uittreksel per datum 27 mei 2017 geen aantekening in de openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechterlijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

WOZ-waarden:
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2016 bedraagt:
Voorstraat 477 € 112.000,00

De WOZ-waarden op peildatum 01-01-2017 bedragen:
Voorstraat 479 € 59.000,00
Voorstraat 481 € 179.000,00

WOZ waarde 2017 terzake Voorstraat 477 is (nog) niet voorhanden.
De hiervoor vermelde lasten zijn dan ook voor wat betreft Voorstraat 477 gebaseerd op WOZ waarde 2016.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bijzonder object
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastrale gegevens: 1. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 475, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465-A, appartementsindex 1, uitmakende het 20/200e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw omvattende vier bedrijfsruimten en vijf flatwoningen, met onder- en bijbehorende grond, plaatselijk bekend Voorstraat 463 tot en met 473 en 475 tot en met 485 (oven nummers) te Lelystad, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 463, groot vier are zesenzestig centiare; 2. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 477, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465-A, appartementsindex 2, uitmakende het 10/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap; 3. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 479, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 3, uitmakende het 10/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap; 4. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 481, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 4, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap; 5. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 483, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 5, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap; 6. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend te Lelystad als Voorstraat 485, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie P, complexaanduiding 465, appartementsindex 6, uitmakende het 13/200e onverdeeld aandeel in de onder 1. vermelde gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen


Indien mogelijk zijn bezichtigingen op afspraak.

Milieu-informatie

milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;

Financieel

Plok € 5.500 inclusief BTW t.l.v. verkoper.

Lasten

onroerende zaak belasting nrs 477, 479 en 481 € 1.953,28 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht nrs 477, 479 en 481 € 136,78 per jaar
waterschapslasten nrs 477, 479 en 481 € 152,62 per jaar
service kosten € n.v.t. per jaar
Totale lasten € 2.242,68 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.