Hoofdweg 174 hs, AMSTERDAM

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het verhuurde appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel/bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond met tuin, plaatselijk bekend Hoofdweg 174 H te 1057 DC Amsterdam.


Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Verhuurd
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummer 10117. 5 (zijnde het voormalige appartementsrecht met indexnummer 10117-A-1), uitmakende het dertig/één honderdste (30/100ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het winkelhuis.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Neem contact op met de directiemakelaar om een bezichtiging te plannen.

Directiemakelaar: Dhr. J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels (k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344)
Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

energie (EPA)
Ten tijde van de levering in eigendom zal verkoper beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij beschikt over een NEN2580 meting; dat het vvo volgens deze meting 53,91 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 17 april 2019 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 17 april 2019 is gebleken dat er geenbeperkingen bekend zijn de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse)
opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of
andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

VvE
Volgens de administrateur van de Vereniging van Eigenaars (B.V. Centraal Huizen Beheer, Silodam 101, 1013 AS Amsterdam) bedraagt het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar € 3.969,91 voor de gehele VvE. Het aandeel van het registergoed daarin is totaal €1.622,42.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De netto huuropbrengst bedraagt per maand € 1.249,06; oftewel per jaar € 14.988,72.
De eerstvolgende indexering is per november 2019.
Bij de huurder wordt per maand vijfhonderdtweeënveertig euro en vijftig eurocent (€ 542,50) in rekening gebracht wegens de meerkosten voor de verzekering (horeca).

waarborgsom huurder
Er is door de huurder een waarborgsom gestort van € 2.500,-, deze zal ter gelegenheid van het transport met de koper worden verrekend op de nota van afrekening.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 222,60
rioolrecht/aansluitrecht € 131,12
waterschapslasten € 19,50
Bijdrage VvE € 7.933,00 per jaar, (zijnde € 661,- per maand), waarvan jaarlijks € 6.510,- (verzekering horeca, zijnde € 542,50 per maand) wordt doorbelast aan de huurder.

WOZ-waarde
Hoofdweg 174-hs €145.000,- (peildatum 01-01-2018)

verzekering
Via de Vereniging van Eigenaren.

plok
Artikel 7. Inzetpremie
1. De inzetpremie (plokpenning) als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVA 2001 bedraagt: drieduizend euro (EUR 3.000,00). Indien omzetbelasting verschuldigd is over de plokpenning, dan is deze omzetbelasting niet begrepen in voormeld bedrag. De plokpenning komt voor rekening van de Verkoper.
2. In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.
plok

kosten koper
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 9 lid 1 komt te luiden als volgt:
1. Voor zover verschuldigd worden aan koper in rekening gebracht:
a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium ten laste van de koper bedraagt één procent (1%) van de
koopsom, exclusief omzetbelasting;
c. de kosten van de akte de command;
d. het kadastrale recht en de kosten van de kadastrale recherches;
e. de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden;
f. de courtage van de makelaar-koper indien deze in aangewezen;

overdrachtsbelasting/omzetbelasting
Ter zake van de levering van het registergoed is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.

Ter zake van de levering van het registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen. Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper in de veiling expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

betaling
Artikel 10.
Tijdstip van betaling
Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:
Het door koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001 uiterlijk vijf (5) werkdagen na gunning;
b. De koopsom en de overige in artikel 9 AVA 2001 bedoelde kosten, lasten en belastingen en lasten uiterlijk op 20 juni 2019.

waarborgsom
Artikel 12 Artikel 12 lid 1 komt te luiden als volgt: Koper dient uiterlijk vijf werkdagen na de gunning aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van de door koper krachtens de veiling verschuldigde.

kosten ontruiming
n.v.t.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

voorwaarden
1. “Algemene Voorwaarden Onroerend Goed Amsterdam 2001”, hierna te noemen: AVA 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 17492 nummer 17; en
2. Bijzondere veilingvoorwaarden, opgenomen in een akte houdende veilingvoorwaarden nog te verlijden voor mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam.


Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Schut van Os Notarissen
Dhr. mr. J.P. van Harseler (Behandelaar Dhr. mr. C. Bijl)
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59
E: info@schutvanos.nl
Bijzondere voorwaarden

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De netto huuropbrengst bedraagt per maand € 1.249,06; oftewel per jaar € 14.988,72.
De eerstvolgende indexering is per november 2019.
Bij de huurder wordt per maand vijfhonderdtweeënveertig euro en vijftig eurocent (€ 542,50) in rekening gebracht wegens de meerkosten voor de verzekering (horeca).

waarborgsom huurder
Er is door de huurder een waarborgsom gestort van € 2.500,-, deze zal ter gelegenheid van het transport met de koper worden verrekend op de nota van afrekening.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 222,60
rioolrecht/aansluitrecht € 131,12
waterschapslasten € 19,50
Bijdrage VvE € 7.933,00 per jaar, (zijnde € 661,- per maand), waarvan jaarlijks € 6.510,- (verzekering horeca, zijnde € 542,50 per maand) wordt doorbelast aan de huurder.

WOZ-waarde
Hoofdweg 174-hs €145.000,- (peildatum 01-01-2018)

verzekering
Via de Vereniging van Eigenaren.

plok
Artikel 7. Inzetpremie
1. De inzetpremie (plokpenning) als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVA 2001 bedraagt: drieduizend euro (EUR 3.000,00). Indien omzetbelasting verschuldigd is over de plokpenning, dan is deze omzetbelasting niet begrepen in voormeld bedrag. De plokpenning komt voor rekening van de Verkoper.
2. In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.
plok

kosten koper
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 9 lid 1 komt te luiden als volgt:
1. Voor zover verschuldigd worden aan koper in rekening gebracht:
a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium ten laste van de koper bedraagt één procent (1%) van de
koopsom, exclusief omzetbelasting;
c. de kosten van de akte de command;
d. het kadastrale recht en de kosten van de kadastrale recherches;
e. de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden;
f. de courtage van de makelaar-koper indien deze in aangewezen;

overdrachtsbelasting/omzetbelasting
Ter zake van de levering van het registergoed is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.

Ter zake van de levering van het registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen. Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper in de veiling expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

betaling
Artikel 10.
Tijdstip van betaling
Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:
Het door koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001 uiterlijk vijf (5) werkdagen na gunning;
b. De koopsom en de overige in artikel 9 AVA 2001 bedoelde kosten, lasten en belastingen en lasten uiterlijk op 20 juni 2019.

waarborgsom
Artikel 12 Artikel 12 lid 1 komt te luiden als volgt: Koper dient uiterlijk vijf werkdagen na de gunning aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van de door koper krachtens de veiling verschuldigde.

kosten ontruiming
n.v.t.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

voorwaarden
1. “Algemene Voorwaarden Onroerend Goed Amsterdam 2001”, hierna te noemen: AVA 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 17492 nummer 17; en
2. Bijzondere veilingvoorwaarden, opgenomen in een akte houdende veilingvoorwaarden nog te verlijden voor mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam.


Financieel

Plok
€ 3.000,- excl. btw ten laste van verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44100

Makelaar

Keij & Stefels (Dhr. J.M.J. Keij)
Paulus Potterstraat 26
1071 DA Amsterdam
T: 020 577 53 39

Notaris

Dhr. mr. J.P. van Harseler (Behandelaar Dhr. mr. C. Bijl)
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59

Inzetpremie

€ 3.000,- excl. btw ten laste van verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.