Agatha Dekenstraat 23, AMSTERDAM

  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het woonhuis met erf aan de Agatha Dekenstraat 23 te Amsterdam. Het betreft een geheel pand, bestaande uit een woning gelegen op de begane grond met tuin en schuur en drie afzonderlijke bovenwoningen met zolderkamers gelegen op de vierde etage.

Het pand wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huurovereenkomst van de derde etage is tijdelijk en is aangezegd per 30 april 2019.

Huur 23hs: 364,78 per maand
Huur 23-I: 321,36 per maand
Huur 23-II: 257,10 per maand
Huur 23-III: 1.166,85 per maand

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
108 m2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie Q, nummer 5664, groot een are en acht centiare.

Kavelinformatie

Bezichtiging
dinsdag 2 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 4 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 9 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 11 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 15 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. Met dien verstande dat het huurcontract van de derde etage en bijbehorend gedeelte van de zolderetage, welk tijdelijk is, is aangezegd per 30-04-2019.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
N.v.t.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huren
Huur 23hs: 364,78 per maand
Huur 23-I: 321,36 per maand
Huur 23-II: 257,10 per maand
Huur 23-III: 1.166,85 per maand

glasverzekering
23-III: € 3.35

lasten per jaar:
onroerende zaak belasting: € 485,75
rioolrecht/aansluitrecht: € 524,48
waterschapslasten: € 172,43
totale lasten per jaar: € 1.182,66

achterstallige lasten
n.v.t.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2018 bedraagt totaal € 1.282.000,-

WOZ- waarde 23hs: € 340.000,-
WOZ-waarde 23-I: € 314.000,-
WOZ-waarde 23-II: € 314.000,-
WOZ-waarden 23-III: € 314.000,-

VvE
N.v.t.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 8.000,- exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

23hs: € 181.51
23-III: € 2.300,-

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 15 mei 2019.

plok
De omvang van de plokpenning € 8.000,- exclusief BTW ten lasten van verkoper, betaling via notaris.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 761.000,- bij Driessen/Rappange. Koper kan de verzekering niet overnemen. De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.Milieuinfo
Asbestverklaring
Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw c.q. vroegere renovaties van het gebouw normale praktijk was asbest c.q. asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van asbest in de gebruikseenheid c.q. het gebouw. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de gebruikseenheid en/of het gebouw kan voortvloeien.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Buma | Algera Notariaat
Dhr. mr. S.J.A. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Opbrengst veiling
€ 845.000,00

Financieel

Plok
€ 8.000,- excl. BTW ten lasten van verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44022

Makelaar

Rappange Makelaardij BV (Dhr. B.P. Postema en Dhr. mr. R.P. Rappange)
Prinsengracht 255-257
1016 GV Amsterdam
T: 020 624 03 63

Notaris

Dhr. mr. S.J.A. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33

Inzetpremie

€ 8.000,- excl. BTW ten lasten van verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.