Van Speijkstraat 49, AMSTERDAM

Bekijk online Bied online Download brochure

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Beleggingspand gelegen in het westelijk deel van Amsterdam in de wijk de Baarsjes. bestaande uit vier appartementen, waarvan 2 appartementen vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Van Speijkstraat 49: c.a. 246m2
Van Speijkstraat 49 H: 62 m2 + 32 m2 kelder
Van Speijkstraat 49 1: 60 m2
Van Speijkstraat 49 2: 62 m2
Van Speijkstraat 49 3: 62 m2

Erfpacht
De gemeentelijke erfpacht canon bedraagt €1.172,56 per jaar. Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1915 van toepassing. Tijdvak loopt tot 15 mei 2047.

Huuropbrengst
Van Speijkstraat 49 H: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49 1: € 4364,76 per jaar
Van Speijkstraat 49 2: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49 3 € 7252,92 per jaar


Kenmerken

Type registergoed
Beneden- en bovenwoning
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Kadastrale omschrijving
Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland C 12037

Kavelinformatie

Bezichtiging
dinsdag 9 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 11 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 15 april 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
De bezichtiging wordt begeleid door:
Hoen Makelaars BV
Dhr. M. Friedrich
020-3054444
info@hoen.nl
Bijzonderheden
Beleggingspand gelegen in het westelijk deel van Amsterdam in de wijk de Baarsjes. bestaande uit vier appartementen, waarvan 2 appartementen vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Van Speijkstraat 49: Kadastrale aanduiding Sloten Noord-Holland C 12037

Van Speijkstraat 49: c.a. 246m2
Van Speijkstraat 49 H: 62 m2 + 32 m2 kelder
Van Speijkstraat 49 1: 60 m2
Van Speijkstraat 49 2: 62 m2
Van Speijkstraat 49 3: 62 m2

gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. Met dien verstande dat het huurcontract van de derde etage en bijbehorend gedeelte van de zolderetage, welk tijdelijk is, is aangezegd per 30-04-2019.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij beschikt over meetrapporten ten behoeve van 49 H en 49 3. Voor nadere informatie: zie te downloaden documenten.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

asbestverklaring
Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw c.q. vroegere renovaties van het gebouw normale praktijk was asbest c.q. asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van asbest in de gebruikseenheid c.q. het gebouw. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de gebruikseenheid en/of het gebouw kan voortvloeien.

VvE
N.v.t.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.
gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald m.u.v. Van Speijkstraat 49-III (€ 496.90). De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.


FINANCIËLE INFORMATIE

huren
Van Speijkstraat 49-H: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-1 : € 4.364,76 per jaar
Van Speijkstraat 49-2 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-3 : € 7252,92 per jaar

lasten per jaar
onroerende zaak belasting 2019
Van Speijkstraat 49-H: € 140,57
Van Speijkstraat 49-1 : € 123,14
Van Speijkstraat 49-2 : € 126,55
Van Speijkstraat 49-3 : € 126,55

rioolrecht/aansluitrecht 2019 € 131,12 per appartement

erfpachtcanon Van Speijkstraat 49 € 1.172,56

totale lasten per jaar € 2.213,85

achterstallige lasten: geen

WOZ-waarde
Van Speijkstraat 49-H: 371.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-1 : 325.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-2 : 334.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-3 : 334.000,- euro (2018)

erfpacht
Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1915 van toepassing. Tijdvak loopt tot 15 mei 2047.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 15 mei 2019.

plok
De omvang van de plokpenning € 12.500,- exclusief BTW ten lasten van verkoper, betaling via notaris.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Documenten

Brochures
Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Holdinga Matthijssen Kraak
Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Diepenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam
T: 020 305 26 00
E: secretariaat@hmknotarissen.nl

Financieel

Plok
€ 12.500,- excl. BTW t.l.v. verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43998

Makelaar

Hoen Makelaars BV (Dhr. M. Friedrich)
De Lairessestraat 119
1075 HH Amsterdam
T: 020 305 44 44

Notaris

Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Diepenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam
T: 020 305 26 00

Inzetpremie

€ 12.500,- excl. BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.