Kinkerstraat 326 - 332 parterre en Jan Pieter Heijestraat 57 - 59 parterre, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (in één koop) op eigen grond en gelegen op een zeer courante locatie in Amsterdam Oud-West.
Het geheel is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders, te weten aan de eerste huurder als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’ (netto jaarhuuropbrengst € 40.000,00) en aan de tweede huurder als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’ (netto jaarhuuropbrengst € 38.000,00).
De netto jaarhuuropbrengst van het geheel bedraagt € 78.000,00 (peildatum juli 2018).

oplevering
Het gehele object is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 330_332-Parterre en Jan Pieter Heijestraat 57_59-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’; de huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 326_328-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’; ook deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze eveneens telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc..

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 160,51m² (Kinkerstraat 326-328) respectievelijk 109,66m² (Kinkerstraat 330-332) bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden. De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de
milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“Vereniging van Eigenaars van het gebouw Jan Pieter Heijestraat 55 tot en met 59 (oneven nummers) en Kinkerstraat 326 tot en met 332 (even nummers te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam, met adres: Kinkerstraat 330 te 1053 GD Amsterdam, waarvan de administratie wordt verzorgd door:
VVE Beheer Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Postbus 738
1000 AS Amsterdam
Tel: 020 - 520 90 00
info@vvebeheer-amsterdam.nl

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Te dezen wordt verwezen naar de akte van splitsing in appartementsrechten op
dertig maart negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op eenendertig maart negentienhonderd vierennegentig in register Hypotheken 4, deel 12052 nummer 14.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich
daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

Type registergoed
Winkel
Gebruik
Verhuurd
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam T, sectie T, complexaanduiding 6022-A, appartementsindexnummers 1 en 2, respectievelijk uitmakende het 37/184ste en het 7/184ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap (EIGEN GROND).

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Loyens & Loeff, notarissen
Dhr. Mr. R.H. Meppelink
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com
Opbrengst veiling
€ 1.564.000,00

Financieel

Plok
€ 16.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-06-2018 om 16:10 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43189

Makelaar

Rappange Makelaardij B.V. en Van Roijen Makelaardij o.g. B.V.
T: 020 662 90 10

Notaris

Dhr. Mr. R.H. Meppelink
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00

Inzetpremie

€ 16.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.