Jisperveldstraat 17, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Attentie

LET OP: De garage wordt verhuurd!!!

Omschrijving

Garage gelegen op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 1 m².

Kenmerken

Type registergoed
Garage
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond van het gebouw, te 1024 AA Amsterdam, Jisperveldstraat 17, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL nummer 2011 A-7, uitmakende het een/eenduizendvierhonderdvierentachtigste (1/1.484e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw gelegen aan de Jisperveldstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL nummer 201, groot veertien are twintig centiare;

Lasten

VvE
€ 57,60 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet gebruikt door de eigenaar. De notaris heeft eerst op 11 januari 2021 ervan kennis gekregen dat de garage verhuurd is. Een kopie van de huurovereenkomst staat onder het kopje ''brochure''. De huur is volgens verkregen informatie nimmer verhoogd.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op acht december tweeduizend twintig (08-12-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

VvE
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van de vereniging van eigenaars:
1. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek waarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd, en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek verkoper tot op heden aansprakelijk is;
2. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 6 Burgerlijk Wetboek waarin staat wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars over het voorgaand en het huidig boekjaar.

overige bepalingen
Op het registergoed rust het recht van erfpacht van de gemeente Amsterdam, verleden bij akte houdende uitgifte in erfpacht de dato twintig april negentienhonderd vijfenzestig (20-04-1965) voor meester W.J. Mekking, destijds notaris te Amsterdam, welke akte bij afschrift is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Amsterdam op acht februari negentienhonderd achtentachtig eenentwintig april negentienhonderd vijfenzestig (21-04-1965) in deel 4205 nummer 99.
De canon kan eerst worden herzien op vijfentwintig augustus tweeduizend negenendertig (25-08-2039).

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 30,76.
Erfpachtcanon € 34,94.

achterstallige lasten
Bijdrage VvE € 494,54 per 01-01-2021.
De totale vordering van de vereniging van eigenaars bedraagt inclusief rente en kosten per 01-02-2021 een bedrag van € 4.039,95. Dit totale bedrag (dus inclusief de hierboven vermelde achterstand) zal uit de opbrengst worden voldaan.

VvE
Bijdrage per maand € 4,80.
Bijdrage per jaar € 57,60.

kosten koper
Aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- alle overige kosten die verder noodzakelijk zijn.
Indicatie van de veilingkosten € 4.850,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.
Als niet wordt gegund is geen inzetpremie verschuldigd.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Als niet wordt gegund is geen inzetpremie verschuldigd. Gunningstermijn is 6 dagen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Als niet wordt gegund is geen inzetpremie verschuldigd. Gunningstermijn is 6 dagen.

Financieel

Plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 8.900,00 (per 14-01-2021 om 13:36 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 45140

Notaris

Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl. BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.