Wijttenbachstraat 16 H, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de horecaruimte van 63,36m², gelegen op de begane grond van het gebouw. Gelegen op eigen grond.

De huuropbrengst bedraagt € 11.612,52 per jaar.

gebruik/oplevering
Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
Volgens BAG: 59m²

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel.

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het vvo volgens deze meting 63,36 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

onderhoudstoestand pand
Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat de uitbouw aan de achterzijde van het Registergoed in slechte staat is, er is onder andere sprake van lekkage, dit dient te worden hersteld. Verder komt de feitelijke grens van de uitbouw niet overeen met kadastrale grens. Vorenstaande is voor rekening en risico van koper in de veiling.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

lasten per jaar
OZB-tarief eigenaren woning € 351,56 (2019)
Waterschapslasten € 30,80 (2019)
Rioolheffing tarief eigenaar € 131,12 (2019)

WOZ-waarde
De WOZ-waarde voor het jaar 2019 bedraagt: € 229.000,- (peildatum 01-01-2018)

kosten koper
koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door de huurder is een waarborgsom ad € 453,78 betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18-12-2019.

plok
€ 2.500,- excl BTW ten laste van verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. Koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Kenmerken

Type registergoed
Overige BOG
Gebruik
Verhuurd
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie S, complexaanduiding 9178, appartementsindex A1, uitmakende het een/vijfde (1/5e) onverdeeld aandeel in het gebouw. Groot 63m².

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bezichtigingsmogelijkheden in overleg met de makelaar.

Directiemakelaar
De heer J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels Makelaars B.V., Paulus Potterstraat 26, 1071 DA te Amsterdam. k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344.
Bijzondere veilingvoorwaarden
De veiling vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
- de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17;
- de akte van bijzondere veilingvoorwaarden van mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam, alsmede
- de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Schut van Os Notarissen
Dhr. mr. J.P. van Harseler
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59
E: info@schutvanos.nl
Bijzondere voorwaarden

De veiling vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
- de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17;
- de akte van bijzondere veilingvoorwaarden van mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam, alsmede
- de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden.

Opbrengst veiling
€ 241.000,00

Financieel

Plok
€ 2.500,00 excl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 31-10-2019 om 10:17 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44507

Makelaar

Keij & Stefels Makelaars B.V., Dhr. J.M.J. Keij
Paulus Potterstraat 26
1071 DA Amsterdam
T: 020 577 53 39

Notaris

Dhr. mr. J.P. van Harseler
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59

Inzetpremie

€ 2.500,00 excl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.