Veilingdatum
20 juni 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45763
Status
Gesloten

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, complexaanduiding 3873-A appartementsindex 9, omvattende:
a. het één/negende (1/9e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de kavels grond met het daarom te stichten appartementengebouw met ondergrond bevattende negen woningen en twee bergingen en bergingenblok, bevattende zeven bergingen en een containerruimte en verder toebehoren, gelegen aan en nabij de Bergkristal te Heerhugowaard ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, nummer 3782, groot vijfendertig centiare (35ca) en nummer 3783, groot vijf are en negentig centiare (5a, 90ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1703 CX Heerhugowaard, Albast 7.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Bouwjaar: 2001

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, complexaanduiding 3873-A appartementsindex 9, omvattende: a. het één/negende (1/9e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de kavels grond met het daarom te stichten appartementengebouw met ondergrond bevattende negen woningen en twee bergingen en bergingenblok, bevattende zeven bergingen en een containerruimte en verder toebehoren, gelegen aan en nabij de Bergkristal te Heerhugowaard ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, nummer 3782, groot vijfendertig centiare (35ca) en nummer 3783, groot vijf are en negentig centiare (5a, 90ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1703 CX Heerhugowaard, Albast 7.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

omschrijving feitelijk
Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

oppervlakte/NEN 2580
ca.75 m2 volgens BAG

bouwjaar
2001

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voor zover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

splitsing
Voor meer informatie zie splitsingakte en splitsingstekening.

ontruiming

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

bestemming

Plannaam: Bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid-West
Datum afdruk: 2022-04-06
Naam overheid: Heerhugowaard IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-11-16
Planidn: NL.IMRO.0398.BP10HHWZUIDWEST00-VA01
Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom: zie veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

waarborgsommen
Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom: zie veilingvoorwaarden.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022.

belasting

8% over de grondslag.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

plok

1% over de inzetsom

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

oppervlakte/NEN 2580
ca.75 m2 volgens BAG

bouwjaar
2001

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voorzover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

splitsing
Voor meer informatie zie splitsingsakte en splitsingstekening.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

bestemming
Plannaam: Bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid-West
Datum afdruk: 2022-04-06
Naam overheid: Heerhugowaard IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-11-16
Planidn: NL.IMRO.0398.BP10HHWZUIDWEST00-VA01
Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom: zie veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

waarborgsommen
Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom: zie veilingvoorwaarden.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022.

belasting
8% over de grondslag.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

plok
1% over de inzetsom

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

--

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) als volgt: in gebruik bij debiteur(en). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast. Voor rekening van koper komt: - het notarieel honorarium; - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; - de eventuele ontruimingskosten; - de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie. Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie. De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen. Tot en met 5 juni 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022. Info: www.openbareverkoop.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Plok 1% over de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 4887 (per 24-05-2022 om 12:47 )
incl BTW en excl OVB en kosten eventuele ontruiming (per 13-05-2022 om 11:14)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24-05-2022 om 13:01)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG Viewer Document
PDF Bodemloket Rapport
PDF bijzondere veilingvoorwaarden Albast 7 te Heerhugowaard
PDF Energielabel
PDF kostenoverzicht Albast 7 te Heerhugowaard
PDF Ruimtelijkeplannen Actualisatieplan Heerhugowaard 2014
PDF Ruimtelijkeplannen Actualisatieplan Heerhugowaard 2015
PDF Ruimtelijkeplannen Actualisatieplan Heerhugowaard 2016
PDF Ruimtelijkeplannen Actualisatieplan Heerhugowaard 2017
PDF Ruimtelijkeplannen Actualisatieplan Heerhugowaard 2017a
PDF Ruimtelijkeplannen Bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid-West
PDF Ruimtelijkeplannen Gerechtelijke uitspraak Actualisatieplan Heerhugowaard 2015
PDF Ruimtelijkeplannen Gerechtelijke uitspraak Actualisatieplan Heerhugowaard 2017
PDF Ruimtelijkeplannen Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters
PDF Ruimtelijkeplannen Wonen en parkeren
PDF splitsingsakte
PDF splitsingstekening
PDF VeilingadvertentieAlbast 7 te Heerhugowaard
PDF van VvE ontvangen info
PDF van VvE ontvangen aanvullende info
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.