Veilingdatum
11 april 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45691
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Een verhuurde winkelruimte gelegen op de begane grond (De Clerqstraat 15) van 74m2 (BBMI). De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 20.784,- inclusief BTW.

Een appartement gelegen op de eerste verdieping (Da Costastraat 1-1) van 96.6m2 (BBMI) en een externe bergruimte van 7.6m2. Het appartement wordt gemeubileerd opgeleverd per datum 01-04-2022. De laatste gerealiseerde huur bedroeg € 18.720,- per jaar.

Een appartement gelegen op de tweede verdieping (Da Costastraat 1-2) van 103.1m2 (BBMI). Het appartement wordt gemeubileerd opgeleverd per datum 01-04-2022. De laatste gerealiseerde huur bedroeg € 22.920,- per jaar.

Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 1915 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. De totale jaarlijkse canon bedraagt € 503.69.


energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

De Clercqstraat 15 heeft een energielabel A, geldig t/m 28-10-2031
Da Costastraat 1-1 heeft een energielabel C, geldig t/m 28-10-2031
Da Costastraat 1-2 heeft een energielabel B, geldig t/m 05-06-2028

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.
Rapport bodemrapportage op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

splitsing
Het is mogelijk om het pand te splitsen in een tweetal appartementsrechten. Winkelruimte (A1) en twee bovenwoningen (A2). Dit is niet vergunning plichtig. Het erfpachtrecht zal ook juridisch gesplitst dienen te worden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Er is geen VvE omdat het pand niet gesplitst is.

erfpacht
Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 1915 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak loopt van 01-03-1974 t/m 29-02-2024. De totale jaarlijkse vaste canon bedraagt € 503,69.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De Clercqstraat 15 | €1.732,- per maand | €20.784,- per jaar inclusief BTW
Da Costastraat 1-1 | €1.560,- per maand | €18.720,- per jaar (laatst gerealiseerde huur) inclusief gas en licht
Da Costastraat 1-2 | €1.910,- per maand | €22.920,- per jaar (laatst gerealiseerde huur)
inclusief gas en licht

lasten per jaar
De Clerqstraat 15
Onroerend zaak belasting | € 338,34
Waterschapslasten | € 29,49
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

Da Costakade 1-1
Onroerend zaak belasting | € 199,87
Waterschapslasten | € 54,96
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

Da Costakede 1-2
Onroerend zaak belasting | € 211,86
Waterschapslasten | € 58,25
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

WOZ-waarde
Van deze locatie is (nog) geen WOZ-waarde beschikbaar.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

plok
De kosten voor de plok zijn voor rekening van de koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels een opstalverzekering. Deze verzekering is niet overdraagbaar. Koper zal zijn eigen opstalverzekering moeten afsluiten.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1899

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een terrein, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie Q, nummer 4209, groot drieëntachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal van een winkel-woonhuis, plaatselijk bekend te Amsterdam, De Clercqstraat 15 hoek en Da Costastraat 1.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de directie makelaar. Er wordt onderzocht of bezichtiging ter plaatse mogelijk is.

Smit & Heinen Makelaars & Taxateurs o/z
Dhr. Sven Heinen
Van Woustraat 161
1074 AK Amsterdam
020-6727074
sven@smitenheinen.nl

Overige informatie

Verhuurde winkelruimte van ca 74m2 en twee appartementen van ca 97m2 en 103m2. De laatst gerealiseerde huur bedroeg € 62.424,- per jaar, de jaarlijkse canon bedraagt € 503.69.

locatie
Gelegen in de Da Costastraat en De Clercqstraat tussen de Singelgracht en de Da Costagracht. De straat is vernoemd naar de Joodse dichter en historicus Isaäc da Costa (1798-1860). Ten opzichte van de Jordaan en het centrum van Amsterdam is het centraal gelegen. Op loopafstand vindt u de populaire 9 straatjes, maar ook de Foodhallen en het Museumkwartier. Op onder andere de Overtoom, Kinkerstraat, De Clercqstraat en de Bilderdijkstraat vindt u supermarkten, cafés, terrasjes/restaurantjes, sportscholen etc. Voor recreatie kunt u terecht in het nabijgelegen Vondelpark. Diverse /tram- en busverbindingen liggen op loop- of fietsafstand. De ligging ten opzichte van de Ringweg A10 is ideaal.

gebruik/oplevering
De Clercqstraat 15 | De winkelruimte wordt verhuurd.

Da Costastraat 1-1 | Het appartement wordt volgens opgave van de eigenaar gemeubileerd opgeleverd per datum 01-04-2022.

Da Costastraat 1-2 | Het appartement wordt volgens opgave van de eigenaar gemeubileerd opgeleverd per datum 01-04-2022.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580/ BBMI meting.

De Clerqstraat 15-h | BBMI 74m2 & bruto vloeroppervlak 82.9m2
Da Costastraat 1-1 | BBMI 96.6m2 & externe bergruimte 736m2
Da Costastraat 1-2 | BBMI 103.1m2 & geen externe bergruimte

bouwjaar
ca 1899

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

De Clercqstraat 15 heeft een energielabel A, geldig t/m 28-10-2031
Da Costastraat 1-1 heeft een energielabel C, geldig t/m 28-10-2031
Da Costastraat 1-2 heeft een energielabel B, geldig t/m 05-06-2028

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.
Rapport bodemrapportage op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

splitsing
Het is mogelijk om het pand te splitsen in een tweetal appartementsrechten. Winkelruimte (A1) en twee bovenwoningen (A2). Dit is niet vergunning plichtig. Het erfpachtrecht zal ook juridisch gesplitst dienen te worden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE

Er is geen VvE omdat het pand niet gesplitst is.

erfpacht
Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 1915 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak loopt van 01-03-1974 t/m 29-02-2024. De totale jaarlijkse vaste canon bedraagt € 503,69.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De Clercqstraat 15 | €1.732,- per maand | €20.784,- per jaar inclusief BTW
Da Costastraat 1-1 | €1.560,- per maand | €18.720,- per jaar (laatst gerealiseerde huur) inclusief gas en licht
Da Costastraat 1-2 | €1.910,- per maand | €22.920,- per jaar (laatst gerealiseerde huur)
inclusief gas en licht

lasten per jaar

De Clerqstraat 15
Onroerend zaak belasting | € 338,34
Waterschapslasten | € 29,49
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

Da Costakade 1-1
Onroerend zaak belasting | € 199,87
Waterschapslasten | € 54,96
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

Da Costakede 1-2
Onroerend zaak belasting | € 211,86
Waterschapslasten | € 58,25
Rioolrecht/aansluitrecht | 144,-

WOZ-waarde
Van deze locatie is (nog) geen WOZ-waarde beschikbaar.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

plok
De kosten voor de plok zijn voor rekening van de koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels een opstalverzekering. Deze verzekering is niet overdraagbaar. Koper zal zijn eigen opstalverzekering moeten afsluiten.

Financieel

Plok

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF voorlopige veilingbrochure de clercqstraat 15 en da costastraat 1 versie 2 220310
PDF energielabel da costastraat 1-1
PDF energielabel de clercqstraat 15
PDF meetrapport - da costastraat 1-1 - amsterdam
PDF meetrapport - da costastraat 1-2 - amsterdam
PDF meetrapport - de clercqstraat 15 - amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.