Veilingdatum
06 december 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45508
Status
Gesloten

Attentie

De veiling van maandag 6 december vindt alleen via internet plaats.

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende:
a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende: a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 61 m².

bouwjaar
Volgens BAG 1964.

energie (EPA)
Tot de objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor
zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Bijdrage VvE per maand € 204,00.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.326,23.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

betaling koopsom
De koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van koper
komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op twee januari tweeduizend
tweeëntwintig, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de Notaris die de Veiling
heeft gehouden, in goed gangbaar geld, welke betaling en onder berustingstelling van
gelden tevens inhoudt machtiging aan de Notaris die de veiling heeft gehouden, het
aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 8538 (per 05-11-2021 om 09:18 )
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 05-11-2021 om 09:18)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05-11-2021 om 09:18)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG Viewer Document
PDF Bodemloket Rapport
PDF brondocument 2654-79-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF huishoudelijk reglement VvE
PDF Ruimtelijkeplannen De Eng
PDF Ruimtelijkeplannen Parapluplan omissies en Nota parkeernormen auto en fiets, 4e herziening
PDF Ruimtelijkeplannen Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets
PDF Ruimtelijkeplannen Verklaring voorbereiding provinciale ruimtelijke verordening geitenhouderijen provincie Utrecht
PDF van VvE ontvangen notulen VvE
PDF van VvE ontvangen VvE achterstand

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.