Veilingdatum
22 november 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45501
Status
Gegund

Attentie

Bezichtiging maandag 22 november 2021 van 16:00 tot 17:00 uur

Omschrijving

Bezichtiging mogelijk op 22 november van 16:00 tot 17:00 uur !

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met achtergelegen dakterras, plaatselijk bekend als Eerste Helmersstraat 5 B te 1054 CX Amsterdam.

Situatie waargenomen op 12 juni 2021 (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend):

Entree, toegang tot lift en trappenhuis: toegang tot de woning op de eerste verdieping: gang, toilet met fontein, twee slaapkamers gelegen aan de voorzijde, bergkast met opstelling cv-ketel, berging met extra boiler, inloopkast, woonkamer met open keuken voorzien van apparatuur, toegang tot het zonnige dakterras gelegen op het zuiden, extra slaapkamer aan de achterzijde met deur naar terras. Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond.

Bouwjaar: 2005
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Oppervlakte:
Wonen: 120 m2
Gebouwgebonden buitenruimte: 48 m2
Externe bergruimte: 0 m2
Indicatie bruto inhoud: 350 m3

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2005
  • Oppervlakte wonen: 120 m²
  • Inhoud: 350 m³

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie Q, complexaanduiding 8310-A, appartementsindex 2, uitmakende het eenhonderd tweeëntwintigste/eenduizend tweehonderdzeventigste (122/1.270ste) onverdeeld gedeelte in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond te stichten opstallen, staande en gelegen aan de Eerste Helmersstraat 5-7 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie Q nummer 7790, groot drie are en vierendertig centiare en nummer 8286 (afkomstig van het perceel 7608), groot drieëntwintig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

maandag 22 november 2021, van 16:00 tot 17:00 uur

Overige informatie

omschrijving
Vier kamer appartement met lift en dakterras gelegen op de eerste verdieping. De grond is uitgegeven in erfpacht, de canon is vooruitbetaald tot 1 juli 2054.

gebruik/oplevering
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.

Oppervlakte
120m2 Wonen
48m2 Gebouwgebonden buitenruimte

bouwjaar
2005

energie (EPA)
Bij de Rechthebbende is (zal worden) opgevraagd een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Voor zover deze door de Verkoper wordt verkregen, zal deze aan de koper worden overhandigd, danwel worden gepubliceerd op de veilingsite. Voor zover Verkoper geen energielabel of gelijkwaardig document kan overhandigen, vrijwaart de koper Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.

publiekrechtelijke beperkingen

Bij de gemeente Amsterdam zijn er geen gegevens bekend over het aanbrengen van de bestaande uitbouw.
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel Betrokken gemeente: Gemeente Amsterdam Afkomstig uit stuk: 82338/121 Ingeschreven op acht oktober tweeduizend éénentwintig. Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie'' De reden waarom u deze beperking op dit perceel terugziet is als volgt: Het werkingsgebied van de publiekrechtelijke beperking is door de bronhouder doormiddel van een contour (handmatig ingetekende geometrie) gekoppeld. Bij bevragingen wordt gebruik gemaakt van deze geometrie. Deze geometrie wordt over de kadastrale kaart heen gelegd en de beperking wordt zichtbaar gemaakt bij alle percelen die worden geraakt door de geometrie. Wanneer dit een grondperceel is van een appartementencomplex dan zal de aantekening bij álle appartementsrechten zichtbaar zijn. In dit geval valt de geometrie ook (deels) op het grondperceel van het appartementsrecht Amsterdam Q 8310 A2, waardoor de beperking ook hier zichtbaar wordt. Dit betreft echter enkel een signalering, het is de inhoud van het stuk dat uitsluitsel geeft over de beperking en het werkingsgebied. Mocht u toch vragen hebben over de keuze van het werkingsgebied of de inhoud van het stuk dan kunt u contact opnemen met de bronhouder.

Milieu
Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt, met dien verstande dat het terrein bij aanvang van de erfpacht in milieuhygiënische zin op grond van de Wet Bodembescherming geschikt is voor in de bijzondere voorwaarden genoemde bestemming (artikel 4.2.I.2. bijzondere veilingvoorwaarden).

Risico
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 18 en 19 AVVE 2017 komt de Onroerende Zaak voor risico van de Koper met ingang van de datum waarop de daartoe bevoegde voorzieningenrechter de Koopovereenkomst - al dan niet voorwaardelijk - zal hebben goedgekeurd; ook indien de Onroerende Zaak geheel of gedeeltelijk een Woning is.

Ontruiming (zie artikel 3 Bijzondere veilingvoorwaarden)
In afwijking van het bepaalde in artikel 23 AVVE 2017 geldt het volgende:
1. De Koper wordt geadviseerd – doch is niet verplicht - om te onderzoeken of naar zijn oordeel de feitelijke levering van de Onroerende Zaak kan plaatsvinden in goed overleg met de Rechthebbende en/of de gebruikers van de Onroerende Zaak.

2. Indien de Onroerende Zaak bij de Rechthebbende (en de zijnen) in gebruik is, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder, desnoods eveneens met behulp van de sterke arm, uit kracht van:
a. in geval van de Onderhandse Verkoop: een grosse van de daartoe strekkende beschikking als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter; dan wel
b. in geval van de Veiling: de grosse van het Proces-verbaal van toewijzing en de ondertekende Notariële verklaring betaling.

Indien de deurwaarder belast met de ontruiming van de Onroerende Zaak een nadere titel voor de ontruiming van de Onroerende Zaak verlangt, dan dient de Koper daarin voor eigen rekening en risico te voorzien.

3. Indien de Onroerende Zaak bij iemand in gebruik is die zich zonder recht of titel in de Onroerende Zaak bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen op gelijke wijze als vermeld in Artikel 2.

VvE
Vereniging van Eigenaars Eerste Helmerstraat 5-7 te Amsterdam.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten

Waterschapslasten € 102,74 pj
Servicekosten € 254,73 pm

achterstallige lasten
Waterschapslasten € 465,01
Servicekosten € 4.839,87

VvE
Zie servicekosten lasten.

erfpacht
De uitgifte van de erfpacht is geschied onder de Algemene Bepalingen voor voortdurend erfpacht 2000 Amsterdam. De canon is vooruitbetaald tot 1 juli 2054

kosten koper
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de achterstallige waterschapslasten;
- achterstand en mutatiekosten VvE;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

plok
1% van de inzetsom voor rekening van verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd


Vier kamer appartement met lift en dakterras gelegen op de eerste verdieping. De grond is uitgegeven in erfpacht, de canon is vooruitbetaald tot 1 juli 2054.

gebruik/oplevering
Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.

oppervlakte
Oppervlakte wonen: 120 m².
Oppervlakte gebouw gebonden buitenruimte: 48 m².

bouwjaar
2005.

energie (EPA)
Bij de Rechthebbende is (zal worden) opgevraagd een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Voor zover deze door de Verkoper wordt verkregen, zal deze aan de koper worden overhandigd, danwel worden gepubliceerd op de veilingsite. Voor zover Verkoper geen energielabel of gelijkwaardig document kan overhandigen, vrijwaart de koper Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.

publiekrechtelijke beperkingen
Bij de gemeente Amsterdam zijn er geen gegevens bekend over het aanbrengen van de bestaande uitbouw.
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel Betrokken gemeente: Gemeente Amsterdam Afkomstig uit stuk: 82338/121 Ingeschreven op acht oktober tweeduizend éénentwintig. Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie'' De reden waarom u deze beperking op dit perceel terugziet is als volgt: Het werkingsgebied van de publiekrechtelijke beperking is door de bronhouder doormiddel van een contour (handmatig ingetekende geometrie) gekoppeld. Bij bevragingen wordt gebruik gemaakt van deze geometrie. Deze geometrie wordt over de kadastrale kaart heen gelegd en de beperking wordt zichtbaar gemaakt bij alle percelen die worden geraakt door de geometrie. Wanneer dit een grondperceel is van een appartementencomplex dan zal de aantekening bij álle appartementsrechten zichtbaar zijn. In dit geval valt de geometrie ook (deels) op het grondperceel van het appartementsrecht Amsterdam Q 8310 A2, waardoor de beperking ook hier zichtbaar wordt. Dit betreft echter enkel een signalering, het is de inhoud van het stuk dat uitsluitsel geeft over de beperking en het werkingsgebied. Mocht u toch vragen hebben over de keuze van het werkingsgebied of de inhoud van het stuk dan kunt u contact opnemen met de bronhouder.

milieu
Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt, met dien verstande dat het terrein bij aanvang van de erfpacht in milieu hygiënische zin op grond van de Wet Bodembescherming geschikt is voor in de bijzondere voorwaarden genoemde bestemming (artikel 4.2.I.2. bijzondere veilingvoorwaarden).

risico
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 18 en 19 AVVE 2017 komt de Onroerende Zaak voor risico van de Koper met ingang van de datum waarop de daartoe bevoegde voorzieningenrechter de Koopovereenkomst - al dan niet voorwaardelijk - zal hebben goedgekeurd; ook indien de Onroerende Zaak geheel of gedeeltelijk een Woning is.

ontruiming (zie artikel 3 Bijzondere veilingvoorwaarden)
In afwijking van het bepaalde in artikel 23 AVVE 2017 geldt het volgende:
1. De Koper wordt geadviseerd – doch is niet verplicht - om te onderzoeken of naar zijn oordeel de feitelijke levering van de Onroerende Zaak kan plaatsvinden in goed overleg met de Rechthebbende en/of de gebruikers van de Onroerende Zaak.

2. Indien de Onroerende Zaak bij de Rechthebbende (en de zijnen) in gebruik is, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder, desnoods eveneens met behulp van de sterke arm, uit kracht van:
a. in geval van de Onderhandse Verkoop: een grosse van de daartoe strekkende beschikking als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter; dan wel
b. in geval van de Veiling: de grosse van het Proces-verbaal van toewijzing en de ondertekende Notariële verklaring betaling.

Indien de deurwaarder belast met de ontruiming van de Onroerende Zaak een nadere titel voor de ontruiming van de Onroerende Zaak verlangt, dan dient de Koper daarin voor eigen rekening en risico te voorzien.

3. Indien de Onroerende Zaak bij iemand in gebruik is die zich zonder recht of titel in de Onroerende Zaak bevindt en als zodanig niet bekend was aan de Koper, dan kan de Koper de ontruiming van de Onroerende Zaak bewerkstelligen op gelijke wijze als vermeld in Artikel 2.

VvE
Vereniging van Eigenaars Eerste Helmerstraat 5-7 te Amsterdam.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten
Waterschapslasten € 102,74 pj
Servicekosten € 254,73 pm

achterstallige lasten
Waterschapslasten € 465,01
Servicekosten € 4.839,87

VvE
Zie servicekosten lasten.

erfpacht
De uitgifte van de erfpacht is geschied onder de Algemene Bepalingen voor voortdurend erfpacht 2000 Amsterdam. De canon is vooruitbetaald tot 1 juli 2054.

kosten koper
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de achterstallige waterschapslasten;
- achterstand en mutatiekosten VvE;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 9937 (per 21-10-2021 om 15:58 )
exclusief overdrachtsbelasting (per 21-10-2021 om 15:34)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21-10-2021 om 15:58)

Lasten

Waterschapslasten 2020 € 102,74 per jaar
Servicekosten € € 254,73 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 82338-121-HYP4
PDF Akte van splitsing met deel 18986 nr 193
PDF Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000
PDF Wijziging splitsingsakte met deel 50476 nr 112
PDF VvE Huishoudelijk reglement
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 07-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.