Veilingdatum
28 juni 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45341
Status
Vervallen

Omschrijving

Tweekamerwoning met terras, tuin en inpandige berging op de begane grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 2
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1967
  • Oppervlakte wonen: 45 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente SOEST, sectie A, complexaanduiding 4892, appartementsindex 3, uitmakende het zes/tweehonderdvierendertigste (6/234e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met het appartementencomplex, plaatselijk bekend als Colenso 136 tot en met 159 (alle nummers) te Soest, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A nummer 4125, groot vijftien are en drieëntwintig centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Tweekamerwoning met terras, tuin en inpandige berging op de begane grond.

gebruik/oplevering
Blijkens opgave staat één natuurlijk persoon ingeschreven als bewoner op het adres van het registergoed.

oppervlakte
45 m².

bouwjaar
1967.

energie (EPA)

De woning heeft energielabel D, geldig tot 23-11-2026.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Soest gevestigde vereniging: 'Vereniging van eigenaars van het gebouw Colenso 136 tot en met 159 (alle nummers) te Soest’.
Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 32166836.
De vereniging van eigenaren houdt kantoor te Nieuwegein.
De administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door VvE Metea B.V.

overige bepalingen
Voor de omschrijving van erfdienstbaarheden verwijzen wij naar de bijzondere veilingvoorwaarden zoals gepubliceerd op www.eersteamsterdamse.nl.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ
€ 191.000,- (peildatum 1-1-2020).

VvE
De maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren bedraagt een honderd zes en vijftig euro en drie en twintig eurocent (€ 156,23)
De omvang van het reservefonds bedraagt acht honderd zeven en vijftig euro en een en veertig eurocent (€ 857,41) voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed.

kosten koper
Aan Koper wordt in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek; één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Indicatie van de veilingkosten: € 5.439,58.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

Overige eigendomgegevens

Energielabel D geldig tot 23-11-2026

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5440 (per 26-05-2021 om 17:19 )
notaris- en kadasterkosten incl.btw (per 26-05-2021 om 17:19)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 26-05-2021 om 17:19)

Lasten

Servicekosten € 156,23pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.