Veilingdatum
28 juni 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45327
Status
Veiling

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, complexaanduiding 4791-A, appartementsindex 9, omvattende:
a. het honderd vijfendertig/vijfduizend negenhonderd tiende (135/5.910de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex met berging, ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan de Melde te Uithoorn, ten tijde van de splitsing appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D nummer 4417, groot vijf are en drieënzeventig centiare (5a 73 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1422 NS Uithoorn, Melde 26.


Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, complexaanduiding 4791-A, appartementsindex 9, omvattende: a. het honderd vijfendertig/vijfduizend negenhonderd tiende (135/5.910de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementencomplex met berging, ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan de Melde te Uithoorn, ten tijde van de splitsing appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D nummer 4417, groot vijf are en drieënzeventig centiare (5a 73 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1422 NS Uithoorn, Melde 26.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 juni 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 juli 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Overige informatie

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
Voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.

oppervlakte
Volgens BAG: 91 m².

bouwjaar
1976.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

overige bepalingen
Tot en met 13 juni 2021 kon onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Alle bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium (€ 4.416,50 inclusief 21% BTW);
- de kadastrale kosten (€ 144,50 inschrijving akte), alsmede de kosten van de kadastrale recherches (€ 151,25 inclusief 21% BTW);
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 juli 2021.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4712 (per 04-06-2021 om 15:34 )
incl. BTW, excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 04-06-2021 om 15:34)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-05-2021 om 16:44)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG Viewer Document
PDF bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloket Rapport
PDF brondocument 10827-44-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 10816-27-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 11344-17-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 52866-48-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF funderingsviewer
PDF kostenoverzicht
PDF opgave VvE
PDF uittrekselkadastralekaart Uithoorn-D-4791-9
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-06-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.