Veilingdatum
28 juni 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45326
Status
Veiling

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, complexaanduiding 7864-A, appartementsindex 56, omvattende:
a. het vierduizend honderdzesentachtig/een miljoenste (4.186/1.000.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met flatwoningen met verdere toe- en aanbehoren gelegen aan de Spieringweg/hoek Kruisweg te Zwaanshoek en Hoofddorp, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AD nummer 7791, groot achttien are en tweeënzestig centiare (18 a en 62 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning in de laagbouw op de eerste etage en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2134 ZR Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), Rottumeroog 122,
II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, complexaanduiding 10722-A, appartementsindex 56, omvattende:
a. het een/zevenentachtigste (1/87ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap
bestaande uit het terrein omvattende vijfenzeventig parkeerplaatsen, fietsenstalling en verder toebehoren, gelegen te Hoofddorp aan en nabij Rottumeroog, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AD nummers 7792, groot één are en tweeëntwintig centiare (1 a 22 ca) en 7793 groot zevenentwintig are en
drieënnegentig centiare (27 a 93 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op maaiveldniveau van het terrein en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Hoofddorp, Rottumeroog genummerd als P56,

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Kadastrale informatie

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, complexaanduiding 7864-A, appartementsindex 56, omvattende: a. het vierduizend honderdzesentachtig/een miljoenste (4.186/1.000.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met flatwoningen met verdere toe- en aanbehoren gelegen aan de Spieringweg/hoek Kruisweg te Zwaanshoek en Hoofddorp, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AD nummer 7791, groot achttien are en tweeënzestig centiare (18 a en 62 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning in de laagbouw op de eerste etage en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2134 ZR Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), Rottumeroog 122, II. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AD, complexaanduiding 10722-A, appartementsindex 56, omvattende: a. het een/zevenentachtigste (1/87ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het terrein omvattende vijfenzeventig parkeerplaatsen, fietsenstalling en verder toebehoren, gelegen te Hoofddorp aan en nabij Rottumeroog, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AD nummers 7792, groot één are en tweeëntwintig centiare (1 a 22 ca) en 7793 groot zevenentwintig are en drieënnegentig centiare (27 a 93 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op maaiveldniveau van het terrein en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Hoofddorp, Rottumeroog genummerd als P56,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van vijftien juni tweeduizend eenentwintig is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op zeven (7) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 juni 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van: De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 juli 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Overige informatie

Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning in de laagbouw op de eerste etage en parkeerplaats op gelegen op maaiveldniveau van het terrein.

gebruik/oplevering
Voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit.

oppervlakte
Volgens BAG: 34 m².

bouwjaar
2006.

energie (EPA)
De woning heeft energielabel A.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

overige bepalingen
Tot en met 13 juni 2021 kon onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Alle bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform.

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

FINANCIËLE INFORMATIE

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium (€ 4.416,50 inclusief 21% BTW);
- de kadastrale kosten (€ 144,50), alsmede de kosten van de kadastrale recherches (€ 302,50 inclusief 21% BTW);
- de eventuele ontruimingskosten;
- kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding (€ 500,00, geschat);
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 26 juli 2021.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5364 (per 04-06-2021 om 15:32 )
incl. BTW, excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 04-06-2021 om 15:32)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-05-2021 om 16:48)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Afschrift openbaar register - Hyp4 dl 60641 nr 180
PDF BAG Viewer Document
PDF bijzondere veilingvoorwaarden
PDF Bodemloket Rapport
PDF brondocument 19324-35-HYP4 onroerende zaken
PDF Energielabel
PDF funderignsviewer
PDF kostenoverzicht
PDF Ruimtelijkeplannen Hoofddorp Floriande Noord
PDF Ruimtelijkeplannen Parapluplan parkeerregels
PDF Ruimtelijkeplannen Parapluplan wonen
PDF Ruimtelijkeplannen Voorbereidingsbesluit biomassacentrales 2021
PDF uittrekselkadastralekaart Haarlemmermeer-AD-7864-56
PDF opgave VvE
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-06-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.