Veilingdatum
17 mei 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45265
Status
Gesloten

Omschrijving

Woning met aanhorigheden, gelegen in het historische centrum van Leiden.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 95 m²

Kadastrale informatie

De woning met aanhorigheden, plaatselijk bekend te 2312 WB Leiden, Janvossensteeg 19, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie H, nummer 2929, groot vijfennegentig centiare (95 ca).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Woning met aanhorigheden, gelegen in het historische centrum van Leiden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

oppervlakte
Oppervlakte van het perceel: 95 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbestboudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Verkoper heeft geen technisch- of milieuonderzoek danwel een asbestinventarisatie -- laten uitvoeren, alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaard te dezen geen enkele aansprakelijkheid.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Erfgoedwet: Het registergoed is aangewezen als karakteristiek pand onder registratienummer KPOO91O.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 479,96
Rioolheffing € 91,44
Waterschapslasten € 83,98

WOZ
€ 387.000

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
• het honorarium van de notaris voor alle veilingwerkzaamheden;
• de overdrachtsbelasting;
• het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
• de kosten van ontruiming na de aflevering;
• de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.
Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper is verschuldigd moet worden voldaan uiterlijk op negenentwintig juni tweeduizend één en twintig.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-04-2021 om 16:51)

Lasten

Onroerendezaakbelasting € 479,96 per jaar
Waterschapslasten € 83,98 per jaar
Rioolrecht € 91,44 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.