Veilingdatum
15 maart 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45224
Status
Vervallen

Omschrijving

Bedrijfsruimte thans in gebruik als verhuurde woonruimte.

Oppervlakte volgens BAG 206 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 183 m²

Kadastrale informatie

De onverdeelde helft van het bedrijfspand (thans in gebruik als in delen verhuurde woonruimte), ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, te 3811 MS Amersfoort, Vlasakkerweg 16, kadas-traal bekend gemeente Amersfoort, sectie H nummers 3770 en 3771, samen groot een honderd drie en tachtig vierkante meter (183 m2).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

B/O

Bedrijfsruimte thans in gebruik als verhuurde woonruimte.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar. Het registergoed is verhuurd. In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende. Het registergoed wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomsten.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 206 m².

bouwjaar
Bouwjaar volgens BAG: 1955.

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op drie februari tweeduizend eenentwintig (03-02-2021), geven de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek aan, dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de wet bodembescherming.

overige bepalingen
De hypotheekhouder, genoemd in onderdeel 1.5 van deze akte, maakt geen gebruik van zijn bevoegdheid om op grond van artikel 517 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek het huurbeding in te roepen nu de huurcontracten dateren van vóór de cessie.
Het te veilen object betreft de onverdeelde helft in een registergoed. Er is sprake van een eenvoudige gemeenschap. Omdat de verkoper de eigenaar is van de andere onverdeelde helft wordt hierbij uitdrukkelijk ten aanzien van deze onverdeeldheid bepaald dat de veilingkoper (door het verrichten van het hoogste bod in deze veiling, via inzet of (uiteindelijk) via afmijning) geacht wordt te zijn toegetreden tot een overeenkomst met verkoper, tot uitsluiting van de mogelijkheid verdeling te vorderen voor een periode van vijf jaar

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 621,77
Rioolheffing € 116,78

kosten koper
Aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

betaling koopsom
Koopsom en kosten dienen te zijn betaald binnen 4 weken na gunning.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 7200 (per 12-02-2021 om 09:59 )

Lasten

OZB € 621,77 per jaar
Rioolheffing € 116,78 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 1e verdieping achterzijde
PDF 1e verdieping voorzijde
PDF 2e verdie[ping voorzijde
PDF 2e verdieping achterzijde
PDF zelfstandige woonruimte
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.