Veilingdatum
18 januari 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45140
Status
Gegund

Attentie

LET OP: De garage wordt verhuurd!!!

Omschrijving

Garage gelegen op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 1 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Garage
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond van het gebouw, te 1024 AA Amsterdam, Jisperveldstraat 17, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL nummer 2011 A-7, uitmakende het een/eenduizendvierhonderdvierentachtigste (1/1.484e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw gelegen aan de Jisperveldstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL nummer 201, groot veertien are twintig centiare;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Garage, gelegen op de begane grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment gebruikt door de eigenaar.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op acht december tweeduizend twintig (08-12-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

ontruiming
Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

VvE
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van de vereniging van eigenaars:
1. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek waarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd, en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek verkoper tot op heden aansprakelijk is;
2. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 6 Burgerlijk Wetboek waarin staat wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars over het voorgaand en het huidig boekjaar.

overige bepalingen
Op het registergoed rust het recht van erfpacht van de gemeente Amsterdam, verleden bij akte houdende uitgifte in erfpacht de dato twintig april negentienhonderd vijfenzestig (20-04-1965) voor meester W.J. Mekking, destijds notaris te Amsterdam, welke akte bij afschrift is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Amsterdam op acht februari negentienhonderd achtentachtig eenentwintig april negentienhonderd vijfenzestig (21-04-1965) in deel 4205 nummer 99.
De canon kan eerst worden herzien op vijfentwintig augustus tweeduizend negenendertig (25-08-2039).

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 30,76.
Erfpachtcanon € 34,94.

achterstallige lasten
Bijdrage VvE € 494,54 per 01-01-2021.
De totale vordering van de vereniging van eigenaars bedraagt inclusief rente en kosten per 01-02-2021 een bedrag van € 4.039,95. Dit totale bedrag (dus inclusief de hierboven vermelde achterstand) zal uit de opbrengst worden voldaan.

VvE
Bijdrage per maand € 4,80.
Bijdrage per jaar € 57,60.

kosten koper
Aan de koper wordt in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- alle overige kosten die verder noodzakelijk zijn.
Indicatie van de veilingkosten € 4.850,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.
Als niet wordt gegund is geen inzetpremie verschuldigd.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overige eigendomgegevens

De erfpacht wordt herzien op 25 augustus 2039. Erfpacht bedraagt per jaar € 34,94.

Financieel

Plok 1% incl. BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 8900 (per 14-01-2021 om 13:36 )

Lasten

VvE € 57,60 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte met tekening
PDF uitgifte erfpacht 20 apr 1965
PDF Huurovereenkomst 2
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.