Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45084
Status
Vervallen

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1966
  • Oppervlakte wonen: 84 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie K, complexaanduiding 1080 appartementsindex 6, uitmakende het drie honderd zeven en dertig/tien duizendste (337/10.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met toebehoren en bijbehorende grond te Rotterdam aan de Aernt Bruunstraat 2 tot en met 56 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Kralingen sectie K nummer 840, groot negen are en zeven centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Appartement op de tweede verdieping met bergruimte op de begane grond.

gebruik/oplevering
Blijkens informatie welke thans aan de verkoper bekend is, is het registergoed thans in gebruik bij twee natuurlijke personen waarbij de wijze van gebruik thans niet bekend is.

oppervlakte
84 m².

bouwjaar
1966.

risico
Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Rotterdam gevestigde vereniging: 'Vereniging van Eigenaren flatgebouw Aernt Bruunstraat nummer 2 tot en met 56 (even) te Rotterdam’. Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 50886983.

Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoud dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te De Bilt; en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door Sweco Vastgoedmanagement B.V., De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt; en
d. van de vereniging van eigenaren heb ik, notaris, bericht ontvangen omtrent: 1. de maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren, zijnde twee honderd zeven en zeventig euro en elf eurocent (€ 277,11); 2. de omvang van het reservefonds, zijnde vier duizend een euro en zes en zestig eurocent (€ 4.001,66) voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed; 3. de hoogte van de preferente achterstallige vordering over het lopende en voorafgaande boekjaar; 4. de verschuldigdheid van eventuele administratiekosten.

De verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in:
1. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; en
2. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren aanmerkelijke verzwaringen van bestaande financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

overige bepalingen
De omschrijving van de erfdienstbaarheden, kwalitatieve en/of bijzondere bepalingen zijn vermeld in de Bijzondere veiling voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.eersteamsterdamse.nl bij object Aernt Bruunstraat 12.

FINANCIËLE INFORMATIE

achterstallige lasten
Preferente achterstallige VvE-kosten (lopende en voorafgaande boekjaar) (geschat) € 6.849.

WOZ
€ 161.000

VvE
Bijdrage aan de VvE bedraagt € 277,11 per maand.

kosten koper
Aan Koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de Notaris;
- de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de Aflevering;
- de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek; één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.

Indicatie van de veilingkosten € 5.432,58

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5433 (per 11-11-2020 om 15:32 )
notaris- en kadasterkosten incl.btw (per 11-11-2020 om 15:32)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-11-2020 om 11:53)

Lasten

Servicekosten € per jaar
OZB € 137,33 per jaar
Waterschapslasten € 38,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.