Veilingdatum
17 augustus 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44875
Status
Gesloten

Attentie

Dit betreft een Internet-only Live veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

Het object wordt verkocht zonder berging en parkeerplaats.
Appartement op de eerste etage.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1990
  • Oppervlakte wonen: 138 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie A, complexaanduiding 11165 appartementsindex 9,

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Appartement op de eerste etage.

gebruik/oplevering
Blijkens informatie welke thans aan de verkoper bekend is, is het registergoed thans in gebruik bij twee natuurlijke personen waarbij de wijze van gebruik thans niet bekend is.

oppervlakte
Volgens BAG 138 m².

bouwjaar
1990.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Amsterdam gevestigde vereniging: 'Vereniging van eigenaars “Middenduin”, Zeeweg 14 tot en met 24’. 4. Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 51044404.

overige bepalingen
Vestiging erfdienstbaarheden: Bij deze worden onder de opschortende voorwaarde van levering van (een van) de appartementen aan de individuele kopers van voormeld appartementencomplex gevestigd ten behoeve van het totale grondperceel van dit appartementencomplex, kadastraal bekend gemeente BLOEMENDAAL, sectie A, nummer 11151, groot vier are negenenzeventig centiare respectievelijk casu quo ten behoeve van alle gemeenschappelijke ruimten en alle appartementen behorende tot dit complex, kadastraal bekend gemeente BLOEMENDAAL, sectie A, nummer 11165-A-1 tot en met 11165-A-6 en ten laste van het perceel gelegen te Overveen, gemeente Bloemendaal aan de Zeeweg, kadastraal bekend gemeente BLOEMENDAAL, sectie A nummer 11152, de erfdienstbaarheid om te komen van en te gaan naar de gemeenschappelijke ruimten en bergingen gelegen in het appartementencomplex en van en naar de openbare weg en vice versa. Voormelde erfdienstbaarheid belet niet de mogelijkheid voor de eigenaar van het lijdend erf diens terrein te bebouwen, mits daarbij een voldoende brede en hoge toegang gewaarborgd blijft om met een personenauto de weg te gebruiken.” (einde citaat)

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ
EUR 537.000.

VvE
De maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren, zijnde drie honderd euro (€ 300,00).

kosten koper
Aan koper worden in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
Indicatie veilingkosten: € 5.432,58.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5433 (per 09-07-2020 om 12:45 )
notaris- en kadasterkosten incl. BTW (per 09-07-2020 om 12:45)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-07-2020 om 16:27)

Lasten

Servicekosten € 300,00 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.