Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44858
Status
Vervallen

Omschrijving

Bedrijfsruimte op de begane grond, berging op tussenverdieping en opslagruimte op eerste verdieping.
Het wordt vermoedelijk verhuurd nu de gebruiker niet de eigenaar is. Het lukt de notaris niet gegevens te krijgen, nu zowel de gebruiker als de eigenaar niet reageren op verzoeken tot het verstrekken van informatie.

Oppervlakte volgens BAG 103 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte wonen: 103 m²

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond van het perceel alsmede een berging op de tussenverdieping en een opslagruimte op de eerste verdieping, te 1016 HD Amsterdam, Prinsengracht 220 huis, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, nummer 10342 A-1, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een bedrijfsruimte aan de Prinsengracht 220, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, nummer 5368, groot een honderd drie en twintig vierkante meter (123 m2);

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Bedrijfspand op de begane grond, berging op tussenverdieping en opslagruimte op eerste verdieping.

gebruik/oplevering
Het pand wordt vermoedelijk verhuurd nu de gebruiker niet de eigenaar is. Het lukt de notaris niet gegevens te krijgen, nu zowel de gebruiker als de eigenaar niet reageren op verzoeken tot het verstrekken van informatie.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 103 m².

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zeven juli tweeduizend twintig (07-07-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is geen tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.

ontruiming
Uitsluitend voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

VvE
Aan het bestuur van de vereniging van eigenaars is tijdig gevraagd verklaringen af te geven als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars. Van het bestuur is geen opgave ontvangen.

overige bepalingen
Het toegestane gebruik volgens het splitsingsreglement is: bedrijfsruimte. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als bedrijfsruimte.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Rioolheffing € 138,33
OZB: 0,13981% van de WOZ-waarde

kosten koper
Op grond van artikel 9 lid 2 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten.
Indicatie van de veilingkosten: € 8.150,00, exclusief de achterstand bij de VvE.

plok
1% incl. BTW t.l.v. koper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 8150 (per 04-08-2020 om 13:53 )
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE NIET verwerkt (per 04-08-2020 om 13:53)

Lasten

Rioolheffing € 138,33 per jaar
VvE € p.m, per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte met tekening
PDF splitsingstekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.