Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44774
Status
Vervallen

Omschrijving

Beneden woning (appartement) met berging en parkeerplaats.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2014
  • Oppervlakte wonen: 96 m²
  • Inhoud: 250 m³

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 77, uitmakende het blijkens de akte van ondersplitsing verleden op tien december tweeduizend veertien voor mr. C.J.J.M. van Gool (de ‘Akte van Ondersplitsing’), het éénhonderd negenenvijftig/zevenduizend vierhonderd zeventiende(159/7.417 e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van de eeuwigdurende erfpacht van appartementsrecht met index 1, omvattende het uitsluitend gebruik van de achtendertig (38) woningen gelegen op de begane grond tot en met de vijfde verdieping van na te vermelden gebouw, alsmede de parkeergarage omvattende zevenenveertig (47) parkeerplaatsen en twintig (20) bergingen gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw met in- en uitrit, plaatselijk bekend 1011 NA Amsterdam, de woningen als Valkenburgerstraat 132-A, 132-B, 132-C, 132-D, 132-E, 132-F, 134-A, 134-B, 134-C, 134-D, 134-E, 134-F, 134-G, 134-K, 136-A, 136-B, 136-C, 136-D, 136-E, 136-F, 136-G,136-K, 138-A, 138-B, 138-C, 138-D, 138-F, 138-G, 138-K, 138-L, 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E, 140-F, 140-G, 140-K, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindices 10 tot en met 114 (de ‘gemeenschap’), welk appartementsrecht met index 1 het zevenduizend vierhonderd zeventien/tienduizendste (7.147/10.000 e ) onverdeeld aandeel uitmaakt in een gemeenschap van het gerealiseerde gebouw genaamd ‘The Double Amsterdam’ (het ‘gebouw’), bestaande uit twee afzonderlijke gebouwen met tussenterrein, een ondergrondse parkeergarage met bergingen, een commerciële ruimte op niveau min één (-1) en op de begane grond en vijfenveertig (45) woningen gelegen op de begane grond tot en met de vijfde danwel de zesde en dakverdieping, plaatselijk bekend 1011 NA Amsterdam, de woningen als Valkenburgerstraat 132-A, 132-B, 132-C, 132-D, 132-E, 132-F, 134-A, 134-B, 134-C, 134-D, 134-E, 134-F, 134-G, 134-K, 136-A, 136-B, 136-C, 136-D, 136-E, 136-F, 136-G, 136-K, 136-L, 136-M, 138-A, 138-B, 138-C, 138-D, 138-E, 138-F, 138-G, 138-K, 138-L, 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E, 140-F, 140-G, 140-K, 142-A, 142-B, 144-A, 144-B en 146, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 3559, groot zeven are en twee en negentig centiare (afkomstig van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 2868), nummer 2754, groot achtenzeventig centiare, nummer 2362, groot acht are en vierenvijftig centiare, nummer 1075, groot zesenvijftig centiare, nummer 3561, groot twee are acht en veertig centiare (afkomstig van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 2738), nummer 3557, groot dertig centiare; 2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de Valkenburgerstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 41, uitmakende het onverdeeld twintig/zevenduizend vierhonderd zeventiende (20/7.417 e ) aandeel in de gemeenschap; 3. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de Valkenburgerstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 11, uitmakende het onverdeeld vijf/zevenduizend vierhonderd zeventiende (5/7.417 e ) aandeel in gemeenschap;

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Betreffende de kosten van de achterstand in de VVE bijdrage is het bepaalde in artikel 5:122 BW van toepassing. De kosten betreffende het lopende en voorafgaande boekjaarjaar geeft bij de overdracht een hoofdelijke aansprakelijkheid voor koper in veiling en de verkoper. Allereerst dient de achterstand uit de veilingopbrengst te worden gehaald, waarbij eerst de hypotheekhouders dienen te worden afgelost, blijft er dan nog een overschot over, dan worden de VVE kosten daaruit voldaan. Lukt dat niet, omdat er een tekort is, dan is de koper in veiling daarvoor aansprakelijk. Vandaar dat dit ook zo in de veiling voorwaarden is openomen. U dient dan rekening te houden dat er over het gehele jaar 2019 en een gedeelte van het jaar 2020 (tot de datum van eigendoms overdracht) een bedrag van ongeveer € 1.855,= per maand aan kosten bij de koopsom dient te worden geteld omdat de koper hiervoor aansprakelijk is zoals benoemd. U dient met het vorenstaande dus rekening te houden!

Beneden woning (appartement) met 2 slaapkamers, berging en parkeerplaats.

gebruik/oplevering
Blijkens het aan deze akte gehechte afschrift van de gemeente Amsterdam is het Registergoed thans in gebruik bij één natuurlijk persoon, waarbij de wijze van gebruik thans niet bekend is.

oppervlakte
Wonen 96 m².

bouwjaar
2014.

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld, anders dan een publiekrechtelijke beperking vermeld bij het kadaster, te weten: (begin citaat) “Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingwet 2014. en Betrokken gemeente Amsterdam Afkomstig uit stuk 3851 Ingeschreven op 01-01-2010”.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Amsterdam gevestigde vereniging: 'Vereniging van eigenaars ondersplitsing gebouw “The Double Amsterdam” aan de Valkenburgerstraat 132-A - 140-K te Amsterdam'. Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 62479393.

erfpacht
Te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de akte houdende vestiging erfpacht op negen december tweeduizend veertien verleden voor mr. B.L.W.P. Versteeg, notaris te Maastricht, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers op tien december tweeduizend veertien in register Hypotheken 4, deel 65321, nummer 169, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
Erfpacht, algemene erfpachtvoorwaarden
De comparanten verklaarden dat de vestiging door voorbehoud van het onderhavige recht van erfpacht is geschied: a. tegen een canon, eerstmaals groot zeshonderd negentien duizend zeshonderd zestig euro (€ 619.660,--) per jaar, welke canon jaarlijks zal worden geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van in de voorwaarden gemelde ''Algemene Erfpachtvoorwaarden inzake Urban Studio's 2010'', welke indexatie eerstmaals zal plaatsvinden op een januari twee duizend zestien. b. onder toepasselijk verklaring van de ''Algemene Erfpachtvoorwaarden inzake Urban Studio's 2010'', opgenomen in een akte op zeventien juni tweeduizend tien verleden voor mr. B.L.W.P. Versteeg.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ
€ 726.000

VvE
Maandelijkse servicekosten VvE € 1.854,49.
Erfpachtcanon is inbegrepen in de servicekosten, wordt maandelijks geïncasseerd door de VvE (€ 1.368,91).
Achterstallige servicekosten € 40.755,47.

kosten koper
Aan Koper worden in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek; één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Indicatie van de veilingkosten € 5.432,58.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.


Overige eigendomgegevens

erfpachtcanon is inbegrepen in de servicekosten, wordt maandelijks geïncasseerd door de VvE (€ 1.368,91)

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5433 (per 16-03-2020 om 14:21 )
notaris- en kadasterkosten incl. BTW (per 19-03-2020 om 15:19)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-03-2020 om 15:19)

Lasten

Servicekosten VvE € 1854,49 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.