Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44773
Status
Gegund

Omschrijving

1.) Het appartementsrecht, uitmakende 249/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 1, en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van woning op de zevende verdieping met berging op de begane grond (en separate meterkast gelegen in de nabij gelegen gemeenschappelijke ruimte), plaatselijk bekend te Amstelveen als Van Heuven Goedhartlaan 67, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 68, in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht uitmakende het 20.528/29.450e aandeel in de gemeenschap, plaatselijk bekend als Van Heuven Goedhartlaan 15 en 21 tot en met 91 (oneven), Wisselstroom 5 tot en met 45 (oneven) en Stroombaan 5 en 9 tot en met 59 (oneven) te Amstelveen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H nummer 17972 en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeergarage, gelegen op niveau -1 met hellingbaan van en naar de begane grond, entrees en bergingen gelegen op de begane grond, entree en woningen op de eerste verdieping, woningen gelegen op de tweede, derde vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde verdieping alsmede platte daken gelegen op de zevende en de negende verdieping alsmede het dak van de twaalfde verdieping, inclusief trappenhuizen en liftschachten, omvattende zevenenzeventig (77) woningen met bergingen en eenhonderd eenenveertig (141) parkeerplaatsen, plaatselijk bekend te Amstelveen voor wat betreft de woningen als Van Heuven Goedhartlaan 23 tot en met 89 (oneven), Wisselstroom 5 tot en met 45 (oneven)en Stroombaan 15 tot en met 57 (oneven) en wat betreft de parkeergarage als Stroombaan 13;
2.) het appartementsrecht, 12/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op niveau -1, plaatselijk bekend te Amstelveen als Stroombaan 13, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 159;
3.) het appartementsrecht, uitmakende het 12/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op niveau -1, plaatselijk bekend te Amstelveen als Stroombaan 13, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 174;.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 17984 A-68 (woning 7e etage met berging op begane grond); nummer 17984 A-159 (parkeerplaats); nummer 17984 A-174 (parkeerplaats).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Laatste wijziging website: 20 april 2020 om 17.00 uur.

GRAAG VERWIJZEN WIJ NOG ENIGE AANVULLENDE INFORMATIE DIE IS GEPLAATST OP DEZE WEBSITE M.B.T. HET RETENTIERECHT EN OVERIGE ZAKEN. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND DEZE INFORMATIE TOT U TE NEMEN. HET DOCUMENT IS GENAAMD: INFO - toelichting op bijzonderheden veiling 20-04-20)

De veiling op 20 april 2020 is een Hybride veiling (zaal en internet). Mocht vanwege het Coronavirus de zaal op 20 april a.s. zijn gesloten, dan zal er uitsluitend een Internet-Only veiling worden georganiseerd. De veiling gaat hoe dan ook in ieder geval door, tenzij uiteraard schuldenaar zijn verplichtingen jegens verkoper/schuldeiser nakomt.

RETENTIERECHT
Op het verkochte rust een retentierecht (zie ook de toelichting in de bijzondere veilingvoorwaarden); dit retentierecht wordt ''meeverkocht''. Het bedrag van het retentierecht, zoals genoemd in de Bijzondere veilingvoorwaarden wordt nog nader geactualiseerd per datum betalen koopprijs.
Per 7 juli 2020 bedraagt de vordering: € 631.908,53 te vermeerderen (te vermeerderen met de kosten van de arbitrage en de kosten van rechtsbijstand).
Volgens de advocaat worden deze thans geraamd op ongeveer € 40.000,- (zonder dat er rechten worden prijsgegeven op een eventueel hoger bedrag).

STAAT WONING
Het appartement wordt Casco aan u opgeleverd, de aannemer verricht geen werkzaamheden meer. De woning bevat geen binnendeuren en binnenkozijnen. Elektra en afgedopte waterleidingen zijn wel aanwezig.

BOD
Bovenop uw bod dient u rekening te houden met het betalen van voormeld bedrag vanwege de vordering van het retentierecht.

OVERDRACHTSBELASTING
De overdrachtsbelasting ad 2% wordt berekend over de koopprijs vermeerderd met de te betalen vordering vanwege het retentierecht.

APPARTEMENT / KOSTEN VVE
Aandeel reservefonds 2018/2019: € 922,06 (totale reservefonds: € 52.003,49)

Openstaand saldo: € 3.597,23 (servicekosten t/m april 2020) -> t.l.v. koper
Dit bedrag is in het totale kostenoverzicht verwerkt.

Servicekosten per maand: € 238,71 (woning) en € 38,00 parkeerplaatsen (2) = totaal € 276,71 per maand

Depot verkoper: € 50,00 voor verhoging servicekosten met terugwerkende kracht.

Appartementsrecht. Woning op de 7e etage met berging op de begane grond en parkeren op niveau -1.

gebruik/oplevering
Het te veilen registergoed is - voor zover bekend - niet in eigen gebruik bij de rechthebbende, doch (wellicht) verhuurd aan derden. Verkoper is niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een Energielabel. De Eigenaar van de woning is hiervoor verantwoordelijk. Verkoper heeft de Eigenaar op die verantwoordelijkheid gewezen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart Verkoper en de executerend Notaris voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een Energielabel wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf melding dient te maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Verkoper verklaart niet bekend te zijn met de eigendomssituatie van de centrale verwarmingsketel(s), boiler(s) en/of geiser(s).

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing in de openbare registers.

overige bepalingen
Op het verkochte rust een retentierecht.
Verkoper verklaart dat het hiervoor gemelde retentierecht na de veiling, gunning en betaling ook blijft rusten op het Verkochte. Koper verklaart hiermee bekend te zijn.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 821,85
Rioolheffing € 203,50

kosten koper
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten voor de vereniging van eigenaars;
e. de kosten* waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is.
* de kosten, waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals hiervoor onder e. bedoeld zijn: de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
Deze kosten zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor rekening van Koper. Eventuele overige achterstallige en lopende en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van Koper.
Indicatie veilingkosten € 23.843,-.

Additionele kosten (indien van toepassing):
- kosten acte de command
- kosten van ontruiming/deurwaarder

aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de in de gepubliceerde voorwaarden vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

ontbindende voorwaarden
De openbare verkoop, gunning en overdracht geschieden onder de bij vervulling ontbindende voorwaarden dat binnen de inde voorwaarden gemelde verzettermijn door of namens de schuldenaar verzet wordt gedaan tegen het hiervoor gemelde verstekvonnis. In het geval de hiervoor genoemde ontbindende voorwaarde wordt vervuld, zal de openbare verkoop, gunning en overdracht vervallen en ontlenen verkoper en koper ter zake van de Koopovereenkomst jegens elkaar geen rechten en plichten en zijn niet tot schadeloosstelling verplicht.

betaling koopsom
In afwijking van het in artikel 10 lid 1 sub c AVVE bepaalde, moet de koopsom worden betaald uiterlijk twee (2) weken nadat de inde voorwaarden gemelde verzettermijn is verstreken zonder dat verzet is ingesteld.

belasting

Voor zover aan schuldeiser bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd, tegen een tarief van twee procent (2%) aangezien het een woning met aanhorigheden betreft als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Verrekening van onroerende zaakbelasting, rioolrechten, en overige eigenaarslasten vindt niet plaats.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 26000 (per 17-04-2020 om 16:15 )

Lasten

Rioolheffing € 203,50 per jaar
OZB € 821,85 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF gemeentelijke info
PDF HOOFDsplitsing - Afschrift openbaar register Hyp4 dl 67981 nr 54
PDF ONDERsplitsing - Afschrift openbaar register Hyp4 dl 67981 nr 55
PDF HHR
PDF KADOR - gedeelte 7e etage - splitsingstekening
PDF INFO - toelichting op bijzonderheden veiling 20-04-2020
Kadastrale kaart PDF
PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.