Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44755
Status
Vervallen

Omschrijving

Op 2-de verdieping gelegen driekamerwoning met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 57 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1972

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning met balkon op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, te 2592 RK 's-Gravenhage, Smaragdhorst 249, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS, nummer 1770 A-10, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld twintig/achthonderdzesde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de erfpacht tot en met eenendertig december tweeduizend vijfendertig van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Smaragdhorst en de Opaalhorst, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS, nummer 1053, groot negenentwintig are en negenennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen zijnde een flatgebouw met bergingen, garageboxen, vier liftinstallaties en verder toebehoren, bestaande uit zestien driekamerwoningen, zestien vierkamerwoningen, achttien garageboxen en tweeëndertig bergingen, plaatselijk bekend Opaalhorst 26 tot en met 36 (even nummers) en Smaragdhorst 237 tot en met 331 (oneven nummers) te 's-Gravenhage;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Op tweede verdieping gelegen driekamerwoning met balkon en berging op de begane grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.

oppervlakte
Volgens BAG 57 m².

bouwjaar
1972

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: F.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zes maart tweeduizend twintig (06-03-2020), moet op locatie aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en ernst van (mogelijke) verontreiniging.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

erfpacht
Erfpacht is tijdelijk en loopt tot 31 december 2035.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 77,14
Erfpacht canon € 64,54
Rioolheffing € 148,85
Waterschapslasten € 24,50

achterstallige lasten
Erfpacht canon € 96,81

WOZ
€ 140.000

VvE
Bijdrage VvE € 1.850,64 per jaar
Achterstallige bijdragen VvE € 2.621,74

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is
Indicatie veilingkosten € 6.375,01.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Milieu-informatie

Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zes maart tweeduizend twintig (06-03-2020), moet op locatie aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en ernst van (mogelijke) verontreiniging.

Overige eigendomgegevens

Erfpacht is tijdelijk en loopt tot 31 december 2035.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. executant
Indicatie veilingkosten € 6375 (per 19-03-2020 om 20:49 )

Lasten

Canon € 64,54 per jaar
Bijdrage VVE € 1850,64 per jaar
Rioolheffing € 148,85 per jaar
Waterschapslasten € 24,50 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.