Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44722
Status
Vervallen

Omschrijving

Recreatiewoning met tuin en aanbehoren

Kenmerken

  • Type registergoed: Recreatiewoning
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 311 m²

Kadastrale informatie

De recreatiebungalow met ondergrond erf, tuin en verder aanbehoren, gelegen te 1871 AS SCHOORL aan de OMLOOP 35 031, in bungalowpark ''Schoorlse Duinen'', kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2494, groot drie are en elf centiare (3,11are); alsmede het een/zevenenveertigste aandeel in het mandelige perceel grond, gelegen te 1871 AS SCHOORL aan de OMLOOP 35, kadastraal bekend a gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2531, groot tweeenveertig are en vierentwintig centiare (42,24 are) en b. gemeente Schoorl, sectie D, nummer 2532, groot een are en drieenzestig centiare (1,63 are).

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

LET OP: veiling is op grond van een uitspraak van de rechtbank die uitvoerbaar is bij voorraad. Dit betekent dat de grondslag voor de veiling achteraf kan blijken niet bestaan te hebben.
De aankoop op de veiling is in dat geval nietig gebleken.
Dit geldt enkel voor de verklaring van de rechtbank dat er sprake was van een paulianeuze levering die door de beslaglegger mag worden genegeerd en bij deze veiling wordt genegeerd.
Zie ook het bij het kadaster ingeschreven vonnis van 6 November 2019 (OZ 4 deel 76947 nummer 82)

Overige informatie

Recreatiewoning met tuin en aanbehoren.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar en zijn gezin. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt.

oppervlakte
Perceel beslaat 311 m².

energie (EPA)
Tot op heden is geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Daarnaast heeft de verkoper bij de gemeente Bergen geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen. Volgens een bericht van de gemeente Bergen met datum zeven januari tweeduizend twintig (07-01-2020), zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend. De verkoper heeft mij, notaris, verklaard dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat deze mededeling onjuist is. De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers vanaf vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het procesverbaal van toewijzing in de openbare registers.

beheersvereniging
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
Verplicht lidmaatschap Schoorlse Duinen (beheersvereniging).
Geen onderhandse biedingen mogelijk omdat er sprake is van een beslagveiling.

LET OP: veiling is op grond van een uitspraak van de rechtbank die uitvoerbaar is bij voorraad. Dit betekent dat de grondslag voor de veiling achteraf kan blijken niet bestaan te hebben. De aankoop op de veiling is in dat geval nietig gebleken.
Dit geldt enkel voor de verklaring van de rechtbank dat er sprake was van een paulianeuze levering die door de beslaglegger mag worden genegeerd en bij deze veiling wordt genegeerd. Zie ook het bij het kadaster ingeschreven vonnis van 6 November 2019 (OZ 4 deel 76947 nummer 82).

gunning
De verkoper gunt onder de volgende ontbindende voorwaarde dat de koper niet uiterlijk vijf werkdagen na gunning de waarborgsom heeft voldaan.
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
- de internetborg vrijgegeven.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 260,71
Bijdrage beheersvereniging € 2.220,00.

WOZ
€ 290.000.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris vierduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 4.750,00) plus eenentwintig procent (21 %) omzetbelasting;
- de overdrachtsbelasting naar een tarief van twee procent (2 %);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

Indicatie veilingkosten € 5.700,00.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5700 (per 13-02-2020 om 18:44 )

Lasten

bijdrage beheersvereniging € 2220 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemrapportage_Omloop_35031_te_Schoorl_2020021209345398
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.