Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44721
Status
Vervallen

Omschrijving

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (eigendom van de gemeente Amsterdam), met de zich op die grond bevindende opstallen, onder meer bestaande uit een manege.
Het object is thans door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer. Dit beheer zal worden beëindigd zodra er een nieuwe eigenaar (veilingkoper) is.

Kenmerken

  • Type registergoed: Perceel grond met opstal(len)
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1991
  • Oppervlakte perceel: 1660 m²

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te Amsterdam aan het Vikingpad, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AQ, nummer 2369, groot zestien are zestig centiare (duizend zeshonderd zestig vierkante meter (1.660 m²)), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een manage, plaatselijk bekend te 1034 VG Amsterdam, Vikingpad 24; Welk perceel gedeeltelijk is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van: - de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Amstel 1 (1011 PN); en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Blaak 5 (3011 GA).

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Object is door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer.
Aan de gemeente Amsterdam komt als erfverpachter het verhaalsrecht ex artikel 5:92 lid 2 BW toe. Een opgave van de openstaande vordering uit hoofde van achterstallige canonbetaling zal nog worden verstrekt.
Een deel van de openstaande vordering terzake de erfpachtcanon van de gemeente Amsterdam (totale vordering € 106.143,57) valt onder het door de gemeente gelegde beslag. Een opgave van het bedrag dat onder het beslag verhaald zal worden is nog niet ontvangen.

Voormalige manege.

gebruik/oplevering
Het registergoed is, voor zover bekend, op dit moment niet bij de erfpachter in gebruik.

oppervlakte
1.660 m².

bouwjaar
1991.

energie (EPA)
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende beperkingen zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

milieu
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.

risico
Het registergoed is géén tot bewoning bestemde onroerende zaak. Ten aanzien van een niet tot bewoning bestemde registergoed geldt het bepaalde in artikel 19 AVVE en is het risico voor koper vanaf de gunning.

erfpacht
AB 1994, voortdurende erfpacht, tijdvak loopt tot 16-07-2049, jaarlijkse canon € 7.334,69 per jaar (t/m 15-07-2024) Vijf-jaarlijkse canonindexatie.
Toegestane erfpachtbestemming: ponyclub, manegebedrijf, paardenfokkerij en stoeterij.
Achterstand erfpacht € 106.143,57 per 16-04-2020 (inclusief canon lopende periode 16-01-2020 tot 16-07-2020). Dagrente bedraagt € 23,26Een deel van de openstaande vordering terzake de erfpachtcanon van de gemeente Amsterdam (totale vordering € 106.143,57) valt onder het door de gemeente gelegde beslag. Een opgave van het bedrag dat onder het beslag verhaald zal worden is nog niet ontvangen.

overige bepalingen
Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (eigendom van de gemeente Amsterdam), met de zich op die grond bevindende opstallen, onder meer bestaande uit een manege.
Het object is thans door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer. Dit beheer zal worden beëindigd zodra er een nieuwe eigenaar (veilingkoper) is.

gunning
Na de veiling beraadt verkoper zich omtrent de gunning. Verkoper heeft het recht om niet te gunnen. De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als verkoper heeft verklaard al dan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 340,77
Rioolbelasting € 131,12
Waterschapslasten € 27,06
Erfpachtcanon € 7.334,69 met vijf-jaarlijkse canonindexatie

Aan de gemeente Amsterdam komt als erfverpachter het verhaalsrecht ex artikel 5:92 lid 2 BW toe. Een opgave van de openstaande vordering uit hoofde van achterstallige canonbetaling zal nog worden verstrekt.

WOZ
€ 222.000,00

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of website;
- de eventuele kosten van de executoriale verkoop ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de inzetpremie;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de kosten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten: € 4.585,20.

waarborgsommen
De Koper dient aan de notaris een waarborgsom te betalen van tien procent (10%) van de Koopprijs.

betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald vóór of op achtentwintig april tweeduizend twintig.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting is verschuldigd naar een tarief van zes procent (6%).

Milieu-informatie

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.

Overige eigendomgegevens

AB 1994, voortdurende erfpacht, tijdvak loopt tot 16-07-2049, jaarlijkse canon € 7.334,69 per jaar (t/m 15-07-2024) Vijf-jaarlijkse canonindexatie. Toestane erfpachtbestemming: ponyclub, manegebedrijf, paardenfokkerij en stoeterij

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 4585 (per 12-02-2020 om 17:26 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-02-2020 om 10:56)

Lasten

OZB € 340,77 per jaar
Rioolbelasting € 131,12 per jaar
Waterschapslasten € 27,06 per jaar
Erfpachtcanon € 7334,69 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Erfpachtvoorwaarden gemeente Amsterdam
PDF Bodemloketrapport
PDF bag-viewer-Vikingpad 24
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.