Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44555
Status
Gegund

Omschrijving

Woning op de bel-étage.

Blijkens mededeling van de VvE is de woning thans verhuurd voor € 54,65 per maand, welke huur dient te worden geëerbiedigd door de koper in de veiling. Blijkens mededeling van de VvE is de onderhoudstoestand van de woning (binnen) in slechte staat.

Kenmerken

  • Type registergoed: Grachtenpand
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1906
  • Oppervlakte wonen: 52 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 7597 appartementsindex 2, uitmakende het achttien/een honderdste (18/100e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit de grond met het daarop gestichte gebouw, plaatselijk gemerkt Egelantiersgracht 9 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie L nummer 3348, groot zevenenzeventig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie


Woning op de bel-étage uit bouwjaar 1906.

gebruik/oplevering
Blijkens mededeling van de VvE is de woning thans verhuurd voor € 54,65 per maand, welke huur dient te worden geëerbiedigd door de koper in de veiling. Blijkens mededeling van de VvE is de onderhoudstoestand van de woning (binnen) in slechte staat.

oppervlakte
52 m².

publiekrechtelijke beperkingen
A. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld, anders dan die welke in deze akte zijn vermeld.
B. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de Basisregistratie kadaster.
C. Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.
D. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van Koper.
E. Koper aanvaardt deze beperking(en) door een Bod uit te brengen. Verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.

risico
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.

VvE
De koper(s) is/zijn van rechtswege lid van de te Amsterdam gevestigde vereniging: 'Vereniging van eigenaren van het pand Egelantiersgracht 9 te Amsterdam'.
Gemelde Vereniging van Eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 34358383.
Er is een gemeenschappelijke opstal verzekering voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt.
De omvang van het reservefonds bedraagt € 1.184,23 voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Servicekosten € 1.200,00

achterstallige lasten
€ 3.899,34

WOZ
€ 416.000,00

kosten koper
- het honorarium van de Notaris;
- de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de Aflevering;
- de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek; één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Indicatie veilingkosten: € 5.432,58.

betaling koopsom
De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5433 (per 09-01-2020 om 16:44 )
notaris- en kadasterkosten incl. btw (per 09-01-2020 om 16:44)

Lasten

Servicekosten € 100 pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.