Veilingdatum
02 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44541
Status
Gegund

Omschrijving

Geheel pand bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en een drie laags bovenhuis.

oppervlakte
In de basis administratie gebouwen (BAG) staat het pand te boek als Rustenburgerstraat 136-H en Rustenburgerstraat 136-I. Het geheel is circa 187 m² groot verdeel in circa 57 m² op de begane grond en circa 130 m² verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping.

Het perceel betreft eigen grond.

Op het pand rust de bestemming “gemengd-1” met op de begane grond de functieaanduiding “parkeergarage” (conform bestemmingsplan “de Pijp 2018).

gebruik
Het pand wordt leeg en ontruimd en vrij van huur en/of gebruik opgeleverd.

garanties / aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen garanties voor hetgeen mondeling e/o schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke bepalingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.

NEN 2580
De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de (verkoop)informatie en/of de aanmelding op de website van het veilinghuis en/of andere websites is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft in voorkomende gevallen met name te maken met deze meetmethode.
Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld of afwijken van eventuele toekomstige metingen, wordt dit uitdrukkelijk door (aspirant) koper aanvaard. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, uitdrukkelijk ook niet met betrekking tot eventuele aanpassing van de koopsom. Verkoper en 123 Makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.
milieu en bouwkundige staat:
Verkoper is niet bekend met feiten waaruit blijkt dat het registergoed dermate verontreinigd is met giftige, chemische en/of andere voor de gezondheid schadelijke stoffen dat het aannemelijk is dat eventuele aanwezige verontreiniging volgens de thans geldende milieuwetgeving aanleiding zou geven tot het opleggen van een saneringsverplichting of het nemen van (extra) maatregelen.
Voorst is het verkoper niet bekend dat er zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks zoals olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem tevens niet bekend dat er zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 110 jaar oud is. Dit houdt in dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de in het verkochte aanwezige installaties; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Verkoper kan tevens uitdrukkelijk niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6 lid c omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt het verkochte “as is, where is”, in de ruimste zin van het woord en derhalve alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn. In dit kader zijn partijen overeengekomen dat bedoelde eigenschappen, gebreken of belemmeringen geheel voor rekening en risico van koper komen en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.
Koper aanvaardt derhalve onverkort onder andere de bouwkundige, juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat waarin het verkochte zich bevindt.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden - daaronder
begrepen de bevoegde autoriteiten - die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/ voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

risico
Alle risico's, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van koper.

gunning
Verkoper behoud zich het recht van gunning voor en zal zich hieromtrent binnen 24 uur na de veiling uitspreken.

betaling koopsom
02-01-2020

belasting
Wegens de levering is overdrachtsbelasting verschuldigd.

lasten per jaar (belastingjaar 2019)
OZB: € 301,56
Rioolrecht: € 262,24
Waterschapslasten: € 92,27

WOZ (peildatum 01-01-2018)
Rustenburgerstraat 136-H: € 36.000,00
Rustenburgerstraat 136-I: € 650.000,00

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 2655 groot 69 centiare.

Bezichtigen


Bezichtiging is mogelijk op afspraak.

Directiemakelaar:
123makelaar o.z. Dhr. J.Ph.M. Bangert MRE, tel. 020 - 6192930, email: info@123makelaar.nl

Overige informatie

Geheel pand bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond en een drie laags bovenhuis.

oppervlakte
In de basis administratie gebouwen (BAG) staat het pand te boek als Rustenburgerstraat 136-H en Rustenburgerstraat 136-I. Het geheel is circa 187 m² groot verdeeld in circa 57 m² op de begane grond en circa 130 m² verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping.

Het perceel betreft eigen grond.

Op het pand rust de bestemming “gemengd-1” met op de begane grond de functieaanduiding “parkeergarage” (conform bestemmingsplan “de Pijp 2018).

gebruik
Het pand wordt leeg en ontruimd en vrij van huur en/of gebruik opgeleverd.

garanties / aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen garanties voor hetgeen mondeling e/o schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke bepalingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.

NEN 2580
De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de (verkoop)informatie en/of de aanmelding op de website van het veilinghuis en/of andere websites is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft in voorkomende gevallen met name te maken met deze meetmethode.
Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld of afwijken van eventuele toekomstige metingen, wordt dit uitdrukkelijk door (aspirant) koper aanvaard. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, uitdrukkelijk ook niet met betrekking tot eventuele aanpassing van de koopsom. Verkoper en 123 Makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

risico
Alle risico's, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van koper.

gunning
Verkoper behoud zich het recht van gunning voor en zal zich hieromtrent binnen 24 uur na de veiling uitspreken.

betaling koopsom
02-01-2020

belasting
Wegens de levering is overdrachtsbelasting verschuldigd.

lasten per jaar (belastingjaar 2019)
OZB: € 301,56
Rioolrecht: € 262,24
Waterschapslasten: € 92,27

WOZ (peildatum 01-01-2018)
Rustenburgerstraat 136-H: € 36.000,00
Rustenburgerstraat 136-I: € 650.000,00

milieu en bouwkundige staat
Verkoper is niet bekend met feiten waaruit blijkt dat het registergoed dermate verontreinigd is met giftige, chemische en/of andere voor de gezondheid schadelijke stoffen dat het aannemelijk is dat eventuele aanwezige verontreiniging volgens de thans geldende milieuwetgeving aanleiding zou geven tot het opleggen van een saneringsverplichting of het nemen van (extra) maatregelen.
Voorst is het verkoper niet bekend dat er zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks zoals olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem tevens niet bekend dat er zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 110 jaar oud is. Dit houdt in dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de in het verkochte aanwezige installaties; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Verkoper kan tevens uitdrukkelijk niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6 lid c omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt het verkochte “as is, where is”, in de ruimste zin van het woord en derhalve alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn. In dit kader zijn partijen overeengekomen dat bedoelde eigenschappen, gebreken of belemmeringen geheel voor rekening en risico van koper komen en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.
Koper aanvaardt derhalve onverkort onder andere de bouwkundige, juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat waarin het verkochte zich bevindt.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden - daaronder
begrepen de bevoegde autoriteiten - die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/ voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.Financieel

Plok € 8.500,00 incl BTW t.l.v. verkoper

Lasten

OZB € 301,56 per jaar
Rioolrecht € 262,24 per jaar
Waterschapslasten € 92,27 per jaar

Documenten

Overige documenten PDF bag-viewer-136-H
PDF bag-viewer-136-I
PDF Lasten 2019
PDF amsterdam_v_2355_geredigeerd
PDF 191127 opgave financiële informatie rustenburgerstraat
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.