Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44534
Status
Gegund

Omschrijving

Drie appartementsrechten met uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/winkelruimte. Het object ligt op de begane grond en souterrain van het gebouw en wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huuropbrengst bedraagt € 69.255,- per jaar.
De winkel is circa 185 m2 groot en heeft ook nog een souterrain van circa 75m2 met een zeer goede stahoogte. Het appartement ligt op eigen grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Directiemakelaar:
Mar. J. Heule Makelaardij
Dhr. J.A. Wijnen RMT
De Lairessestraat 16
1071 PA Amsterdam
Telefoonnummer: (020) 676 66 33
Info@heulemakelaars.nl

Overige informatie

gebruik/oplevering
Het registergoed is geheel verhuurd.

oppervlakte
Begane grond ca 185 m²
Souterrain ca 75 m²

NEN 2580
Het registergoed is ingemeten volgens de NEN2580 van gebouwen 1e druk mei 2007. Waarbij de volgende oppervlakten zijn samengesteld:
BVO bedrijfsruimte: 279,94 m²
NVO bedrijfsruimte: 248,87 m²
GO bedrijfsruimte: 251,20 m²
VVO bedrijfsruimte: 249,51 m²

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is meegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 8-11-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 8 -11-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
''Landelijke voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-20-10''.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat: het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septic tanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
Niet van toepassing.

huren
Voorts verklaart verkoper ten aanzien van het registergoed:
1. De huurovereenkomsten met eventuele allonges zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de bedrijfshuuradvies commissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. De huurovereenkomst winkelruimte is ingegaan op 15 mei 2018 en loopt tot en met 14 mei 2023. Er is een mogelijke verlenging afgesproken tot en met 14 mei 2028. Met daarna verlenging van telkens 1 jaar.

overige bepalingen
Voor bijzonderheden en overige bepalingen zie document 'bijzonderheden/overige bepalingen'.

gunning
De verkoper behoudt zicht het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daar omtrent uitspreken binnen 24 uur na de betreffende veiling van het perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Bruto huur per maand € 5.771,25
Bruto huur per jaar € 69.255,00

lasten per jaar
OZB € 715,40
Rioolrecht € 262,24
Waterschapsbelasting € 62,68
Precariobelasting luifel € 102,15
Servicekosten € 3.439,56
Voor de uitsplitsing van de lasten per woning, zie document financiële informatie.

WOZ-waarde
Middenweg 22: € 369.000,00
Middenweg 24: € 97.000,00

Totaal € 466.000,00.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde:
14 januari 2020.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 14 januari 2020.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd, er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de VvE.

akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

Drie appartementsrechten met uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/winkelruimte. Het object ligt op de begane grond en souterrain van het gebouw en wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huuropbrengst bedraagt € 69.255,- per jaar.
De winkel is circa 185 m2 groot en heeft ook nog een kelder van circa 75m2 met een zeer goede stahoogte. Het appartement ligt op eigen grond.

gebruik/oplevering
Het registergoed is geheel verhuurd.

NEN 2580
Het registergoed is ingemeten volgens de NEN2580 van gebouwen 1e druk mei 2007. Waarbij de volgende oppervlakten zijn samengesteld:
BVO bedrijfsruimte: 279,94 m²
NVO bedrijfsruimte: 248,87 m²
GO bedrijfsruimte: 251,20 m²
VVO bedrijfsruimte: 249,51 m

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is meegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 8-11-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 8 -11-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
''Landelijke voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-20-10''.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat: het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septic tanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
Niet van toepassing.

huren
Voorts verklaart verkoper ten aanzien van het registergoed:
1. De huurovereenkomsten met eventuele allonges zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de bedrijfshuuradvies commissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. De huurovereenkomst winkelruimte is ingegaan op 15 mei 2018 en loopt tot en met 14 mei 2023. Er is een mogelijke verlenging afgesproken tot en met 14 mei 2028. Met daarna verlenging van telkens 1 jaar.

overige bepalingen
Voor bijzonderheden en overige bepalingen zie document 'bijzonderheden/overige bepalingen'.

gunning
De verkoper behoudt zicht het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daar omtrent uitspreken binnen 24 uur na de betreffende veiling van het perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Bruto huur per maand € 5.771,25
Bruto huur per jaar € 69.255,00

lasten per jaar
OZB € 715,40
Rioolrecht € 262,24
Waterschapsbelasting € 62,68
Precariobelasting luifel € 102,15
Servicekosten € 3.439,56
Voor de uitsplitsing van de lasten per woning, zie document financiële informatie.

WOZ-waarde
Middenweg 22: € 369.000,00
Middenweg 24: € 97.000,00

Totaal € 466.000,00.

waarborgsommen
€ 16.875,00.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde:
14 januari 2020.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom

De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 14 januari 2020.
belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd, er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de VvE.

akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom excl. BTW t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0363010000743532
PDF bag-viewer-0363010000743539
PDF kadastrale gegevens zonder splitsing_geredigeerd
PDF huur ovk_geredigeerd
PDF akte van splitsing middenweg 22_geredigeerd
PDF akte van splitsing middenweg 24_geredigeerd

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.