Veilingdatum
02 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44490
Status
Gegund

Omschrijving

Geheel verhuurd beleggingsperceel bestaande uit een benedenwoning met tuin en schuur en drie zelfstandige bovenwoningen. De gehele zolderverdieping zal bij de levering vrij van huur en/of gebruiksrechten worden opgeleverd. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 55.995,60.

gebruik/oplevering
Het gehele pand is verhuurd. De zolderverdieping wordt vrij van huur en/of gebruiksrechten opgeleverd.

woonoppervlakte
Woning Eerste Helmersstraat 323-H: 63 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-I: 61 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-II: 61 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-III: 61 m² (BAG).

energie (EPA)
Woning Eerste Helmersstraat 323-H heeft energielabel D.
Woning Eerste Helmersstraat 323-I heeft energielabel C.
Woning Eerste Helmersstraat 323-II heeft energielabel D.
Woning Eerste Helmersstraat 323-III heeft energielabel F.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volledig volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is meegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 24-09-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 24 -09-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
"Landelijke voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-20-10".

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat: het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septic tanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
N.v.t.

VvE
N.v.t.

verzekering
Het registergoed is verzekerd via Klap B.V. voor € 468.000,00.

erfpacht
De erfpacht is voortdurend.
De erfpacht kan voor het eerst worden herzien per één juli tweeduizend drieëndertig, terwijl de canon voor het eerst kan worden aangepast op diezelfde dag.
De canon dient bij vooruitbetaling in twee gelijke termijnen, vervallende per één april en één oktober van elk jaar, te worden voldaan, en bedraagt thans driehonderdnegenendertig euro en twintig eurocent (€ 339,20) per jaar.
Verkoper zal voor 1 januari 2020 geen gebruik maken van de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam.
Zie voor uitgebreide informatie het document 'erfpacht'.

huren
Voorts verklaart verkoper ten aanzien van het registergoed:
1. De huurovereenkomsten met eventuele allonges zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. a. Ondanks dat de huurovereenkomst van de begane grond is aangegaan voor een bepaalde tijd van maximaal twee jaar, is er geen sprake van een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, maar betreft dit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat een van de huurders de voorafgaande huurovereenkomst heeft voortgezet, blijkend uit het addendum van 1 november 2017. Verkoper heeft het vermoeden dat de woning op de begane grond in afwijking van het getekende huurcontract niet wordt bewoond door twee personen, maar door een drietal personen.
b. De huurder van de woning op de eerste verdieping heeft op eigen initiatief wijzigingen aangebracht in de huurovereenkomst, de bepaling in artikel 10.10 omtrent onderhuur/medegebruik is doorgehaald.
c. Voor de derde verdieping is op 1 januari 2017 een huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, door het enkel verstrijken van de periode van twee jaar zonder rechtsgeldige opzegging, is er thans sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
d. de bestemming van de zolderverdieping is berging.

bijzonderheden/overige bepalingen
Voor bijzonderheden en overige bepalingen zie document 'bijzonderheden/overige bepalingen'.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.


FINANCIËLE INFORMATIE

Voor de volledige informatie waaronder kosten koper en waarborgsommen, zie apart document financiële informatie.

Bruto huur per maand € 4.666,30
Bruto huur per jaar € 55.995,60
Voor de uitsplitsing van de huren, zie document financiële informatie.

lasten
OZB € 772,60
Rioolrecht € 655,60
Waterschapsbelasting € 223,79
Canon € 339,20
Voor de uitsplitsing van de lasten per woning, zie document financiële informatie.

WOZ-waarde
Eerste Helmersstraat 323-H: € 454.000,00
Eerste Helmersstraat 323-I: € 406.000,00
Eerste Helmersstraat 323-II: € 398.000,00
Eerste Helmersstraat 323-III: € 406.000,00
Berging zolderverdieping: € 248.500,00 (2016)
Totaal € 1.912.500,00.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde:
2 januari 2020.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 januari 2020.

plok
€ 13.000,00 exclusief BTW t.l.v. verkoper
De Verkoper betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd, er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, nummer 4316, groot 1 are en 55 centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

De woningen zijn niet te bezichtigen. De zolderverdieping is op dinsdag 26 en donderdag 28 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur te bezichtigen.

Verkoopbegeleiding
Van Staveren Makelaardij o.g. (contactpersoon dhr. M. Bolding), De Lairessestraat 40, 1071 PB Amsterdam.

Overige informatie

Geheel verhuurd beleggingsperceel bestaande uit een benedenwoning met tuin en schuur en drie zelfstandige bovenwoningen. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 55.995,60.

gebruik/oplevering
Het gehele pand is verhuurd. De zolderverdieping wordt vrij van huur en/of gebruiksrechten opgeleverd.

woonoppervlakte
Woning Eerste Helmersstraat 323-H: 63 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-I: 61 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-II: 61 m² (BAG).
Woning Eerste Helmersstraat 323-III: 61 m² (BAG).

energie (EPA)
Woning Eerste Helmersstraat 323-H heeft energielabel D.
Woning Eerste Helmersstraat 323-I heeft energielabel C.
Woning Eerste Helmersstraat 323-II heeft energielabel D.
Woning Eerste Helmersstraat 323-III heeft energielabel F.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volledig volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is meegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 24-09-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 24 -09-2019 verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
''Landelijke voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014, betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-20-10''.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen;
- het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septic tanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de asbestclausule zoals in het document 'bijzonderheden en overige bepalingen'.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

verzekering
Het registergoed is verzekerd via Klap B.V. voor € 468.000,00.

erfpacht
De erfpacht is voortdurend.
De erfpacht kan voor het eerst worden herzien per één juli tweeduizend drieëndertig, terwijl de canon voor het eerst kan worden aangepast op diezelfde dag.
De canon dient bij vooruitbetaling in twee gelijke termijnen, vervallende per één april en één oktober van elk jaar, te worden voldaan, en bedraagt thans driehonderdnegenendertig euro en twintig eurocent (€ 339,20) per jaar.
Verkoper zal voor 1 januari 2020 geen gebruik maken van de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam.
Zie voor uitgebreide informatie het document 'erfpacht'.

huren
Voorts verklaart verkoper ten aanzien van het registergoed:
1. De huurovereenkomsten met eventuele allonges zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. a. Ondanks dat de huurovereenkomst van de begane grond is aangegaan voor een bepaalde tijd van maximaal twee jaar, is er geen sprake van een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, maar betreft dit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat een van de huurders de voorafgaande huurovereenkomst heeft voortgezet, blijkend uit het addendum van 1 november 2017. Verkoper heeft het vermoeden dat de woning op de begane grond in afwijking van het getekende huurcontract niet wordt bewoond door twee personen, maar door een drietal personen.
b. De huurder van de woning op de eerste verdieping heeft op eigen initiatief wijzigingen aangebracht in de huurovereenkomst, de bepaling in artikel 10.10 omtrent onderhuur/medegebruik is doorgehaald.
c. Voor de derde verdieping is op 1 januari 2017 een huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, door het enkel verstrijken van de periode van twee jaar zonder rechtsgeldige opzegging, is er thans sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
d. de bestemming van de zolderverdieping is berging.

bijzonderheden/overige bepalingen
Voor bijzonderheden en overige bepalingen zie document 'bijzonderheden/overige bepalingen'.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.


FINANCIËLE INFORMATIE

Voor de volledige informatie waaronder kosten koper en waarborgsommen, zie apart document financiële informatie.

Bruto huur per maand € 4.666,30
Bruto huur per jaar € 55.995,60
Voor de uitsplitsing van de huren, zie document financiële informatie.

lasten
OZB € 772,60
Rioolrecht € 655,60
Waterschapsbelasting € 223,79
Canon € 339,20
Voor de uitsplitsing van de lasten per woning, zie document financiële informatie.

WOZ-waarde
Eerste Helmersstraat 323-H: € 454.000,00
Eerste Helmersstraat 323-I: € 406.000,00
Eerste Helmersstraat 323-II: € 398.000,00
Eerste Helmersstraat 323-III: € 406.000,00
Berging zolderverdieping: € 248.500,00 (2016)
Totaal € 1.912.500,00.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde:
2 januari 2020.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 januari 2020.

plok
€ 13.000,00 exclusief BTW t.l.v. verkoper
De Verkoper betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd, er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

Financieel

Plok € 13.000,00 excl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-10-2019 om 14:24)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF uittreksel kadastrale kaart eerste helmersstraat 323 te amsterdam
PDF bag viewer eerste eelmersstraat 323-H te amsterdam
PDF bag viewer eerste helmersstraat 323-1 te amsterdam
PDF bag viewer eerste helmersstraat 323-2 te amsterdam
PDF bag viewer eerste helmersstraat 323-3 te amsterdam
PDF definitief energielabel - eerste helmersstraat 323-H
PDF definitief energielabel - eerste helmersstraat 323-1
PDF definitief energielabel - eerste helmersstraat 323-2
PDF definitief energielabel - eerste helmersstraat 323-3
PDF 191017 bijzonderheden en overige bepalingen eerste helmersstraat 323 amsterdam
PDF 191017 erfpacht eerste helmersstraat 323 amsterdam
PDF 191017 financiele informatie eerste helmersstraat 323 amsterdam
PDF 191018 conceptakte van veilingvoorwaarden exemplaar veilinghuis

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.