Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44090
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Unieke kans! Geheel leeg op te leveren GRACHTENPAND gelegen op eigen grond met een prachtig uitzicht op de Recht Boomssloot en de Geldersekade. Het pand bestaande uit 6 verdiepingen, zijnde 2 woningen en een aparte unit in het souterrain (onbenoemde ruimte).

Kenmerken

  • Type registergoed: Grachtenpand
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sectie G nummer 1969 groot 47 centiare.

Bezichtigen

donderdag 9 mei 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 14 mei 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 16 mei 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 20 mei 2019, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

gebruik/oplevering
Het pand wordt geheel leeg en vrij van huur opgeleverd behoudens de nog aanwezige inboedel m.u.v. de jukebox.

Het pand gelegen aan de Geldersekade 106 zijnde een dubbele benedenwoning op de begane grond en eerste verdieping met patio en een eigen entree, een onbenoemde ruimte in het souterrain met eigen entree en een drie dubbelbovenhuis, tevens met eigen entree, wordt in zijn geheel leeg opgeleverd. Er lopen momenteel geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen.

energie (EPA)
Niet van toepassing, het betreft een rijksmonument dat is vrijgesteld.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; Zie meetrapporten d.d. 05 april 2019.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Koper is ermee bekend en aanvaardt dat het verkochte wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en vrijwaart verkoper voor eventueel niet uitgevoerd onderhoud casu quo niet uitgevoerde onderhoudsklachten.

Koper aanvaardt het Verkochte in alle opzichten op basis van het uitgangspunt ''as is'', waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Verkochte zich op heden bevindt en Koper heeft ter zake van deze staat van het Verkochte – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen van Verkoper in het Koopcontract – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper.

Koper verklaart te hebben vastgesteld, (eventueel) mede naar aanleiding van onderzoek door de door Koper daartoe aangewezen adviseur(s) / deskundige(n) waartoe Verkoper Koper in de gelegenheid heeft gesteld, dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Verkoper staat er niet voor in dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Koper verklaart de staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt te aanvaarden en de Verkoper in dit verband volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed recentelijk zelf niet feitelijk heeft gebruikt en daardoor de koper in veiling niet heeft kunnen informeren over eigenschappen casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed recentelijk zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zijn voor risico en rekening van koper in veiling. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).

Verkoper staat er voorts niet voor in dat het Registergoed de eigenschappen heeft die de koper in veiling op grond van deze veilingvoorwaarden mocht verwachten. Koper verbindt zich ten opzichte van Verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het Registergoed op enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het Registergoed materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan wel het Registergoed bouwkundige gebreken vertoont. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde (waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).

Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 75 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht of asbesthoudende materialen. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.

Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkocht kunnen zijn.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 29 maart 2019 zijn ten aanzien van het verkochte geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 29 maart 2019 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie anders dan besluit op basis van Monumentenwet 1988.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen bijzonderheden bekend zijn omtrent verontreiniging.

Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten of omstandigheden waaruit zou blijken of het vermoeden zou kunnen voortvloeien dat in het Registergoed naar de daarvoor geldende maatstaven enigerlei vorm van onaanvaardbare verontreiniging aanwezig is, dan wel materialen in het Registergoed waren verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten- die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen;.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
n.v.t.

overige bepalingen / mededelingen
Op de bovenste (kap) verdieping was er volgens de aangeleverde archiefstukken (zie bijlagen) van de gemeente Amsterdam, een dakterrasje op het zuiden aanwezig. Deze is ooit zonder de vereiste vergunning dichtgezet en verbouwd tot badkamer.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling.

Unieke kans! Geheel leeg op te leveren GRACHTENPAND gelegen op eigen grond met een prachtig uitzicht op de Recht Boomssloot en de Geldersekade. Het pand bestaande uit 6 verdiepingen, zijnde 2 woningen en een aparte unit in het souterrain (onbenoemde ruimte).

gebruik/oplevering
Het pand wordt geheel leeg en vrij van huur opgeleverd behoudens de nog aanwezige inboedel m.u.v. de jukebox.
Het pand gelegen aan de Geldersekade 106 zijnde een dubbele benedenwoning op de begane grond en eerste verdieping met patio en een eigen entree, een onbenoemde ruimte in het souterrain met eigen entree en een drie dubbelbovenhuis, tevens met eigen entree, wordt in zijn geheel leeg opgeleverd. Er lopen momenteel geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen.

energie (EPA)
Niet van toepassing, het betreft een rijksmonument dat is vrijgesteld.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; Zie meetrapporten d.d. 05 april 2019.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.
Koper is ermee bekend en aanvaardt dat het verkochte wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en vrijwaart verkoper voor eventueel niet uitgevoerd onderhoud casu quo niet uitgevoerde onderhoudsklachten.
Koper aanvaardt het Verkochte in alle opzichten op basis van het uitgangspunt ''as is'', waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Verkochte zich op heden bevindt en Koper heeft ter zake van deze staat van het Verkochte – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen van Verkoper in het Koopcontract – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper.
Koper verklaart te hebben vastgesteld, (eventueel) mede naar aanleiding van onderzoek door de door Koper daartoe aangewezen adviseur(s) / deskundige(n) waartoe Verkoper Koper in de gelegenheid heeft gesteld, dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Verkoper staat er niet voor in dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Koper verklaart de staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt te aanvaarden en de Verkoper in dit verband volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.
Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed recentelijk zelf niet feitelijk heeft gebruikt en daardoor de koper in veiling niet heeft kunnen informeren over eigenschappen casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed recentelijk zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zijn voor risico en rekening van koper in veiling. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).

Verkoper staat er voorts niet voor in dat het Registergoed de eigenschappen heeft die de koper in veiling op grond van deze veilingvoorwaarden mocht verwachten. Koper verbindt zich ten opzichte van Verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het Registergoed op enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het Registergoed materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan wel het Registergoed bouwkundige gebreken vertoont. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde (waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 75 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht of asbesthoudende materialen. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.
Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkocht kunnen zijn.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 29 maart 2019 zijn ten aanzien van het verkochte geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 29 maart 2019 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie anders dan besluit op basis van Monumentenwet 1988.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem geen bijzonderheden bekend zijn omtrent verontreiniging.
Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten of omstandigheden waaruit zou blijken of het vermoeden zou kunnen voortvloeien dat in het Registergoed naar de daarvoor geldende maatstaven enigerlei vorm van onaanvaardbare verontreiniging aanwezig is, dan wel materialen in het Registergoed waren verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten- die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen;.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
n.v.t.

overige bepalingen / mededelingen
Op de bovenste (kap) verdieping was er volgens de aangeleverde archiefstukken (zie bijlagen) van de gemeente Amsterdam, een dakterrasje op het zuiden aanwezig. Deze is ooit zonder de vereiste vergunning dichtgezet en verbouwd tot badkamer.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling.


FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
n.v.t.

lasten per jaar (op basis van 2018)
onroerendezaakbelasting woningen € 461,08 (0.04139% van 1.114.000,-)
contributie watergeld € pm
rioolrecht/aansluitrecht € 251,66 (2x 125,83 per aansluiting)
water via de meter € pm
waterschapslasten € 163,05 (0.014636% van 1.114.000,-)
hoogheemraadschap € pm
bijdrage VVE € nvt
-----------------
tezamen aan lasten per jaar € 875,79
-----------------
totale lasten per jaar € pm

WOZ-waarde
Geldersekade 106-H € 582.000,- (peildatum 01-01-2017)
Geldersekade 106-II € 532.000 (peildatum 01-01-2017)
WOZ-waarde 2019 is nog niet bekend.

VvE
n.v.t.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar veilingtarief in art. 1.2
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van eventuele ontruiming;
- de notariskosten zijnde 0.75 % van de koopsom;
- eventuele kosten van de akte de command;
- een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
n.v.t..

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake van de veiling verschuldigde op 17 juni 2019

verrekening baten en lasten

De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 17 juni 2019

plok
De plokpenning bedraagt € 11.000,00 inclusief BTW en komen ten laste van verkoper. Deze wordt voldaan door de notaris op 17 juni 2019 per reguliere bankoverschrijving.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd en komt ten laste van koper.

verzekering
Het object is wel verzekerd, welke jaarlijks is geïndexeerd nu zijnde € 624.000,- bij ASR (via tussenpersoon Hoekstra en van Eck Verzekeringen Purmerend).
Koper kan de verzekering niet overnemen. In geval van een executieveiling bedrijfsruimte of een vrijwillige veiling dient de koper de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Financieel

Plok € 11.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190417 01 geldersekade 106 eigendomsinformatie amsterdam g 1969 (anoniem)
PDF 190417 03 geldersekade 106 leveringsakte (anoniem)
PDF 190417 04 geldersekade 106 h bag
PDF 190417 05 geldersekade 106 2 bag
PDF 190417 06 geldersekade 106 bodemrapportage
PDF 190417 07 geldersekade 106 h woz
PDF 190417 08 geldersekade 106 2 woz
PDF 190417 09 geldersekade 106 meetrapport (anoniem)
PDF 190417 10 geldersekade 106 document dakterras
PDF 190417 11 geldersekade 106 milieufax (anoniem)
PDF 190417 12 geldersekade 106 uittreksel woning carthotheek
PDF 190416 financiele informatie geldersekade 106
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.