Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44049
Status
Niet gegund

Omschrijving

Geheel pand met een lege bedrijfsruimte op de begane grond en drie verhuurde bovenwoningen. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 23.740,44. Gelegen op eigen grond. Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op de begane grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Y, nummer 1705, groot 1 are 23 ca.

Bezichtigen


Bezichtigingen begane grond op afspraak. Bel de directie-makelaar Sven Heinen (020-6727074 of 06-54648852) voor de mogelijkheden.

Overige informatie

gebruik/oplevering
De begane grond is leeg en vrij van huur en gebruik.
De woningen op de 1e, 2e en 3e etage zijn allen verhuurd voor onbepaalde tijd. Oplevering ‘as is where is’

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Hij is niet in de mogelijkheid gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde m2 volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het pand wordt verkocht “as is, where is”

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 23-03-2019 zijn er geen aanschrijvingen.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 23-03-2019 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper niets. Zie bodemloket.nl

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Geen overige bepalingen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel van percelen.

Is dat een goede optie

Geheel pand met een lege bedrijfsruimte op de begane grond en drie verhuurde bovenwoningen. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt € 23.740,44. Gelegen op eigen grond. Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op de begane grond.

gebruik/oplevering
De begane grond is leeg en vrij van huur en gebruik.
De woningen op de 1e, 2e en 3e etage zijn allen verhuurd voor onbepaalde tijd. Oplevering ‘as is where is’

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Hij is niet in de mogelijkheid gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde m2 volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het pand wordt verkocht “as is, where is”

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 23-03-2019 zijn er geen aanschrijvingen.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 23-03-2019 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper niets. Zie bodemloket.nl

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Geen overige bepalingen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
45-HS: n.v.t.
45-I: € 7.461,48 per jaar (€ 621,79 per maand)
45-II: € 6.240,96 per jaar (€ 520,08 per maand)
45-III: € 10.038,00 per jaar (€ 836,50 per maand)
Totaal € 23.740,44 per jaar (€ 1978,37 per maand)

lasten per jaar

onroerende zaak belasting € 374,66
contributie watergeld € pm
rioolrecht/aansluitrecht € 503,32
water via de meter € pm
waterschapslasten € 121,71
hoogheemraadschap € pm
bijdrage VVE € nvt
overige lasten € pm
-----------------
tezamen aan lasten per jaar € 999,69
erfpachtcanon € nvt
-----------------
totale lasten per jaar € 999,69

WOZ-waarde

De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: Begane grond € 116.000,-, alle drie de bovenwoningen € 263.000,-

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden niet met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 5 juli 2019.

plok
€11.000,- inclusief BTW ten laste van verkoper.
De plok wordt door de directie-makelaar uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. (6% begane grond en 2% voor de bovengelegen woningen)

Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.Financieel

Plok € 11.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Lasten

overige lasten € pm per jaar
totale lasten € 999,69 per jaar
onroerende zaak belasting € 374,66 per jaar
contributie watergeld € pm per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € 503,32 per jaar
waterschapslasten € 121,71 per jaar
hoogheemraadschap € pm per jaar
bijdrage VVE € nvt per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190402 veilingbrochure van boetzelaerstraat 45
PDF 190325 bag 45 - 1
PDF 190325 bag 45 - 2
PDF 190325 bag 45 - 3
PDF 190325 bag 45 - H
PDF 190325 woz waardes verdiepingen
PDF 190325 eigendomsinformatie amsterdam y 1705 (anoniem)
PDF 190404 financiele informatie van boetzelaerstraat 45
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.