Veilingdatum
18 maart 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43953
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw alsmede alle (overige) uitsluitend ten behoeve van deze woning strekkende ruimten en voorzieningen, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93C te 1013 LM Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 7312-A indexnummer 6, uitmakende het 85/580ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met de daarbij behorende ondergrond en erf, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93A tot en met G te 1013 LM Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 4448, groot twee are elf centiare.

Verhuurd voor onbepaalde tijd voor c.a. € 516,82 per maand.

Oppervlakte volgens NEN2580: 85m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 7312-A indexnummer 6.

Bezichtigen

donderdag 7 maart 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 14 maart 2019, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij beschikt over een NEN2580 meting; het bvo bedraagt volgens deze meting 85m².

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw alsmede alle (overige) uitsluitend ten behoeve van deze woning strekkende ruimten en voorzieningen, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93C te 1013 LM Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 7312-A indexnummer 6, uitmakende het 85/580ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met de daarbij behorende ondergrond en erf, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93A tot en met G te 1013 LM Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 4448, groot twee are elf centiare.

eigendom
Volledig eigendom.

oppervlakte
Oppervlakte volgens NEN2580: 85 m2.

plok
€ 5.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

financiële informatie
jaarlijkse lasten

- WOZ-waarde: (nog) niet beschikbaar
- OZB krachtens zakelijk genotsrecht: (nog) niet beschikbaar
- rioolrecht (aansluitrecht): honderd éénendertig euro en twaalf cent (€ 131,12)
- waterschapslasten: (nog) niet beschikbaar;
- servicekosten: honderd dertig euro en éénentachtig cent (€ 130,81) per maand (intredingskosten en behandelingskosten van de Vereniging van Eigenaars bedragen honderd éénentachtig euro en vijftig cent (€ 181,50) en komen ten laste van koper).

huur/gebruik
Het veilingobject wordt in verhuurde staat opgeleverd. De huuropbrengst is als volgt:
- het veilingobject wordt verhuurd voor vijfhonderd zestien euro en tweeëntachtig cent (€ 516,82) per maand (exclusief gas, licht en water), derhalve voor zesduizend tweehonderd één euro en vierentachtig cent (€ 6.201,84) per jaar.
- Er is wel een schriftelijke huurcontract aanwezig.

waarborgsom/bankgarantie huurder
Door de huurder is geen waarborgsom gestort of bankgarantie gesteld.

aanvaarding
Verkoper behoudt zich het recht voor het veilingobject niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de afslag om zeventien uur.

betaling koopsom
Zie www.eersteamsterdamse.nl voor de bijzondere voorwaarden.

baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de dag van betaling van de koopsom en het verder verschuldigde voor rekening van koper.

milieu
Met betrekking tot het veilingobject verklaart verkoper dat:
- Het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
- Het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
- Het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

energieprestatiecertificaat
- Verkoper beschikt ten aanzien van het veilingobject over het betreffende energieprestatiecertificaat dan wel over een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen (energielabel C). Verkoper zal het originele exemplaar ter gelegenheid van het ondertekenen van de akte van kwijting aan koper overhandigen.

NEN 2580
Het veilingobject is volgens de NEN2580 opgemeten.

garanties/aansprakelijkheid
Door verkoper worden geen garanties verleend, noch ter zake van de materiële conformiteit van het veilingobject, noch ter zake van de juridische conformiteit van het veilingobject. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van de koper. De koper aanvaardt het veilingobject in alle opzichten op basis van ''as is, where is'', waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het veilingobject zich thans bevindt. De koper heeft terzake van de staat van het veilingobject - behoudens eventuele expliciete garanties dan wel verklaringen - geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris. In aanvulling op het bovenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene was zij terzake juistheid van het veilingobject mededelen of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper geen (voor-) aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen daartoe bekend

publiekrechtelijke beperkingen
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen moeten overheidsorganen beperkingen registreren van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een registergoed (als bedoeld in die wet en het toepasselijke aanwijzingsbesluit). Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig februari tweeduizend negentien, is het veilingobject niet bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie.

risico
Alle risico's, waaronder ook het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper.

onteigening
Met betrekking tot het veilingobject is geen onteigening aangezegd.

verzekering
Het veilingobject is verzekerd via de Vereniging van Eigenaars via Delair Vastgoed Beheer B.V. te Amsterdam, De Lairessestraat 139, (postcode 1075 HJ).

VvE
Koper is ermee bekend dat hij op grond van zijn verkrijging van het gekochte van rechtswege lid wordt van de vereniging van eigenaars.

combinatie
N.v.t.
Milieu-informatie

Met betrekking tot het veilingobject verklaart verkoper dat: - Het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. - Het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden. - Het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

Financieel

Plok € 5.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Lasten

servicekosten € 1569,72 per jaar
rioolrecht € 131,12 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-Prinseneiland 93 C, AMSTERDAM
PDF Splitsingstekening
PDF definitieve akte van splitsing - Prinseneiland 93 te Amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.