Veilingdatum
15 april 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
43932
Status
Gegund

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1959
  • Oppervlakte wonen: 70 m²

Kadastrale informatie

a. kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D, nummer 913 appartementsindex A-104, uitmakende het vijf/drie honderd drie en tachtigste (5/383e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van drie flatgebouwen, bevattende respectievelijk achttien woningen op de eerste, tweede en derde verdieping met vier en twintig bergingen en zes garages op de begane grond, achttien woningen op de eerste, tweede en derde verdieping met twaalf bergingen en twaalf stallingsruimten op de begane grond, en vier en twintig woningen op de eerste, tweede en derde verdieping met vier en twintig bergingen, acht fietsenbergingen en vijf garages op de begane grond; respectievelijk aan de van Collemstraat 32 tot en met 54 (even nummers), de Jacques Perklaan 50 tot en met 60 (even nummers) en de Delftlaan 329 tot en met 353 (oneven nummers), te Haarlem, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D, nummer 721, groot negen en vijftig are tien centiare; b. kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie D, nummer 913 appartementsindex A-118, uitmakende het één/drie honderd drie en tachtigste (1/383e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie


gebruik
Blijkens opgave van de gemeente Haarlem waar het registergoed is gelegen, staat de rechthebbende ingeschreven als bewoner op het adres van het registergoed. Gemelde opgave is van veertien februari tweeduizend negentien.

ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.


VvE
Voor zover aan de verkoper bekend is de vereniging een actieve vereniging wat onder meer inhoud dat:
a. er een gemeenschappelijke opstal verzekering is voor het in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw waarvan het verkochte deel uitmaakt; en
b. de vereniging van eigenaren kantoor houdt te Haarlem; en
c. de administratie van gemelde vereniging wordt gedaan door JVL Administraties B.V., Van Merlenstraat 1, 2012 KM Haarlem; en
d. van de vereniging van eigenaren heb ik, notaris, bericht ontvangen omtrent:
1. de maandelijks verschuldigde bijdrage aan de vereniging van eigenaren, zijnde een honderd twee en veertig euro (€ 142,00);
2. de omvang van het reservefonds, zijnde circa vier duizend drie honderd zeven en vijftig euro en twee en twintig eurocent (€ 4.357,22) voor wat betreft het aandeel van het gemelde registergoed;
3. de hoogte van de preferente achterstallige vordering over het lopende en voorafgaande boekjaar;
4. de verschuldigdheid van eventuele administratiekosten.
De verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in: - 11 - 1. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; en 2. dat de betreffende Vereniging van Eigenaren tot op heden geen besluiten heeft genomen, waaruit voor de appartementseigenaren aanmerkelijke verzwaringen van bestaande financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling vanVerkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.

betaling koopsom(men)
a. De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.
b. De reeds betaalde bedragen, op grond van artikel 12 lid 1 AVVE, worden met de Koopprijs verrekend.
c. Bij gebreke van voldoening aan het vorenstaande is het bepaalde in artikel 26 van de AVVE onmiddellijk van toepassing zonder dat ingebrekestelling is vereist.

omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

zakelijke lasten
a. Verrekening van de zakelijke lasten voor het thans lopende kalenderjaar vindt niet plaats door middel van de naar aanleiding van deze Veiling op te maken nota van afrekening.
b. Alle eigenaarslasten zijn met ingang van de datum van Levering voor rekening van Koper. c. Eventuele achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van koper.
voorbehoud recht van beraad
Schuldeiser maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de Veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.

inzetpremie
a. De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie
begrepen.
b. De Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekening nummer uitbetaald. Uitbetaling vindt niet eerder plaats dan na betaling van de volledige Koopprijs en kosten.
c. De Inzetsom komt ten laste van Verkoper.
d. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
6. Legitimatie en financiële gegoedheid vóór of tijdens veiling

plok
1% ten laste van verkoper

indicatie veilingkosten
€ 5.432,00

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5432 (per 18-03-2019 om 16:26 )
notaris- en kadasterkosten (per 15-03-2019 om 11:37)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-03-2019 om 16:26)

Lasten

servicekosten € 142pm

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.