Veilingdatum
04 februari 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43808
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Beleggingspand bestaande uit 2 appartementsrechten zijnde een bedrijfsruimte met kelder en ruimte op de eerste verdieping en een woning (type maisonette) gelegen op de eerste en tweede verdieping met dakterras. Met een totale huuropbrengst van € 33.366,- per jaar. De oppervlaktes zijn als volgt: winkel ca. 80m², kelder ca. 80m², ruimte 1e verdieping ca. 25m², appartement 1e en 2e etage ca. 158m². Het pand is gelegen op eigen grond in het oude dorp van Amstelveen in een rustige straat met winkels, restaurants en cafe’s.

oplevering
verhuurd, huurcontracten aanwezig.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Het pand is opgemeten voor taxatie.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededelingen achterwege is gebleven. Zie veilingsvoorwaarden.

aanschrijvingen
Niet van toepassing

publiekrechtelijke beperkingen
Beschermd monument, Gemeentewet

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper te verwijzen naar de inhoud van Bodemrapportage Stationsstraat 20 te Amstelveen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overigens is niets bekend aan verkoper.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Betreft een zogenaamde “slapende VvE”. De vereniging van Eigenaars is niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het pand is in 2002 gesplitst in appartementsrechten. Het object is opgenomen als beschermd monument, Gemeentewet.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
Niet van toepassing.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie G, nummer 4447, appartementsindex 1 , aandeel 3/5. Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie G, nummer 4447, appartementsindex 2, aandeel 2/5.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Thans geen bezichtigingen mogelijk. Vragen? Neem gerust contact op met de directiemakelaar.

Overige informatie

Beleggingspand bestaande uit 2 appartementsrechten zijnde een bedrijfsruimte met kelder en ruimte op de eerste verdieping en een woning (type maisonette) gelegen op de eerste en tweede verdieping met dakterras. Met een totale huuropbrengst van € 33.366,- per jaar. De oppervlaktes zijn als volgt: winkel ca. 80m², kelder ca. 80m², ruimte 1e verdieping ca. 25m², appartement 1e en 2e etage ca. 158m². Het pand is gelegen op eigen grond in het oude dorp van Amstelveen in een rustige straat met winkels, restaurants en cafe’s.

oplevering
verhuurd, huurcontracten aanwezig.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Het pand is opgemeten voor taxatie.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededelingen achterwege is gebleven. Zie veilingsvoorwaarden.

aanschrijvingen
Niet van toepassing

publiekrechtelijke beperkingen
Beschermd monument, Gemeentewet

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper te verwijzen naar de inhoud van Bodemrapportage Stationsstraat 20 te Amstelveen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overigens is niets bekend aan verkoper.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Betreft een zogenaamde “slapende VvE”. De vereniging van Eigenaars is niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het pand is in 2002 gesplitst in appartementsrechten. Het object is opgenomen als beschermd monument, Gemeentewet.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
Niet van toepassing.

Financiële informatie

huuropbrengst Stationsstraat 18 (winkelruimte en kelder)
per maand: € 1.990,75
per jaar: € 23.889,00
Bankgarantie: € 4.750,00

huuropbrengst Stationsstraat 20 (appartement 1e verdieping en zolderverdieping)
per maand: € 789,75 (inclusief € 5,67 abonnement cv onderhoud)
per jaar: € 9.477,00
Geen waarborgsom of bankgarantie gesteld

lasten per jaar Stationsstraat 20
onroerende zaak belasting € 257,41
rioolrecht € 203,50
waterschapslasten € 48,88
------------
tezamen aan lasten per jaar € 509,79

lasten per jaar Stationsstraat 18
onroerende zaak belasting € 428,47
rioolrecht € 203,50
waterschapslasten € 22,86
------------
tezamen aan lasten per jaar € 654,83

WOZ-waarde Stationsstraat 20
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 334.000,--

WOZ-waarde Stationsstraat 18
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 170.000,--

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € nihil en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € nihil.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 6.500,-- exclusief BTW;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing

waarborgsommen
Door huurders zijn wel/geen waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel/niet met de koper verrekend. NVT

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 6 maart 2019.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is wel/niet verzekerd voor een bedrag van € pm

Financieel

Plok € 6.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-01-2019 om 09:30)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.