Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43671
Status
Niet gegund

Omschrijving

Drie percelen in het oude dorp van Sloten.
- 1329 pand met een verhuurde fysiotherapie praktijk op de begane grond met een kelder en bovengelegen lege woning 1e verdieping en zolder.
- 1323 een verhuurde woning rechterdeel begane grond met gehele bovenetage en een verhuurde opslag ruimte op begane grond linkerdeel. Huurder gebruikt zonder titel een gedeelte van de schuur.
- 1323 b-d drie verhuurde opslagruimten, garage en twee lege caravanstallingen.
Eigen grond.
Totale jaarlijkse huuropbrengst: € 19.769,40

oplevering
- 1329 pand met een verhuurde fysiotherapie praktijk op de begane grond, kelder en bovengelegen lege woning 1e verdieping en zolder.
- 1323 een verhuurde woning rechterdeel begane grond met gehele bovenetage en een verhuurde opslag ruimte op begane grond linkerdeel.
- 1323 b-d drie verhuurde opslagruimten, garage en twee lege caravanstallingen.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 5-10-2018 staan er geen publieksrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
Zie bodemrapportages welke te downloaden zijn onder voorwaarden. De daken bevatten asbesthoudend materiaal.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 8 dagen na de veiling van de betreffende percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

- kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie F, nummer 927, groot 1 are 71ca. - kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie F, nummer 1288, groot 1 are 09ca. - kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie F, nummer 2584, groot 8 are 25ca.

Bezichtigen


Een deel van de objecten is op afspraak te bezichtigen.

Overige informatie

Drie percelen in het oude dorp van Sloten.
- 1329 pand met een verhuurde fysiotherapie praktijk op de begane grond met een kelder en bovengelegen lege woning 1e verdieping en zolder.
- 1323 een verhuurde woning rechterdeel begane grond met gehele bovenetage en een verhuurde opslag ruimte op begane grond linkerdeel. Huurder gebruikt zonder titel een gedeelte van de schuur.
- 1323 b-d drie verhuurde opslagruimten, garage en twee lege caravanstallingen.
Eigen grond.
Totale jaarlijkse huuropbrengst: € 19.769,40

oplevering
- 1329 pand met een verhuurde fysiotherapie praktijk op de begane grond, kelder en bovengelegen lege woning 1e verdieping en zolder.
- 1323 een verhuurde woning rechterdeel begane grond met gehele bovenetage en een verhuurde opslag ruimte op begane grond linkerdeel.
- 1323 b-d drie verhuurde opslagruimten, garage en twee lege caravanstallingen.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 5-10-2018 staan er geen publieksrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
Zie bodemrapportages welke te downloaden zijn onder voorwaarden. De daken bevatten asbesthoudend materiaal.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 8 dagen na de veiling van de betreffende percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Totale huuropbrengst per maand: € 1.611,07
Totaal watergeld per maand: € 36,38
Totale huur per jaar: € 19.769,40
waarborgsommen: € 238,23

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 630,46
- rioolrecht/aansluitrecht € 503,32
- totale lasten per jaar € 1.133,78

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2018 bedraagt: € 937.000,--

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 11.000,- exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 17 december 2018.

plok
€ 11.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
De plok wordt door de directie-makelaar uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrage met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 628.400,- bij van der Eijk assurantiën/delta lloyd. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Milieu-informatie

M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem bekend dat de grond meer vervuild is. Bij funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

Financieel

Plok € 11.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-11-2018 om 09:43)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180911 analyserapport asbest loods 1323 C 2016_1
PDF 180911 bestemming_1
PDF 180911 kad plan en leidingen_1
PDF 180911 kiwa olietank 1995 sloterweg 1329_1
PDF 181019 kadastraal plan
PDF 180911 kopie polis opstal_1
PDF 180911 tekening sl 01 perceel erven scholtes met leidingen etc_1
PDF 180911 verklaring van erfrecht 1982_1
PDF 180911 woz_1
PDF 181003 bodemrapportage makelaar sloterweg 1323 te amsterdam
PDF 181003 bodemrapportage makelaar sloterweg 1329 te amsterdam
PDF 181008 eigendomsbewijzen akten erfdienstbaarheden sloterweg
PDF 181008 waterschapebelasting 2018 sloterweg
PDF 181022 perceel en gebruik
PDF 181031 begrenzingskaart_dorp_sloten gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.