Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43656
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het recente intern volledig verbouwde appartementsrecht is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. een personal trainingsstudio / fitnessruimte; 309,74 m² begane grond en 31,48 m² kelder (VVO volgens NEN 2580). Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam. Het object is verhuurd voor 10 jaar met een eenmalige breakoptie na de eerste 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 75.000,- (exclusief BTW).

oplevering
Het appartementsrechten zijn per 15 september 2018 verhuurd als bedrijfsruimte conform artikel 7:230a ten behoeve van een personal trainingsstudio / fitnessruimte.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label C, opgemaakt 30 maart 2016, 1,20 (El) en geldig tot 3 maart 2026.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting in totaal 389,07 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
N.v.t.

milieu
M.b.t. het registergoed is niet aan verkoper bekend of in het verkochte asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaars Keizersgracht 82 te Amsterdam. Ingeschreven in het kadaster onder nummer: 53537327. Ondergebracht bij Asgaard OG Beheer, KNSM-Laan 617, Amsterdam, telefoonnummer: 020-419 9853.
Er is geen huishoudelijk reglement aanwezig.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 397/912 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam M, Sectie M, nummer 6813, appartementsindex 11, 14, 15 en 16.

Bezichtigen


Op aanvraag bij KroesePaternotte.

Overige informatie

Het recente intern volledig verbouwde appartementsrecht is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. een personal trainingsstudio / fitnessruimte; 309,74 m² begane grond en 31,48 m² kelder (VVO volgens NEN 2580). Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam. Het object is verhuurd voor 10 jaar met een eenmalige breakoptie na de eerste 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 75.000,-- (exclusief BTW).

oplevering
Het appartementsrechten zijn per 15 september 2018 verhuurd als bedrijfsruimte conform artikel 7:230a ten behoeve van een personal trainingsstudio / fitnessruimte.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label C, opgemaakt 30 maart 2016, 1,20 (El) en geldig tot 3 maart 2026.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting in totaal 389,07 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
N.v.t.

milieu
M.b.t. het registergoed is niet aan verkoper bekend of in het verkochte asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaars Keizersgracht 82 te Amsterdam. Ingeschreven in het kadaster onder nummer: 53537327. Ondergebracht bij Asgaard OG Beheer, KNSM-Laan 617, Amsterdam, telefoonnummer: 020-419 9853.
Er is geen huishoudelijk reglement aanwezig.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 397/912 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.

Financiële informatie

huuropbrengst
€ 6.250,-- per maand / € 75.000,-- per jaar (exclusief BTW).

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 1.497,20
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- water via de meter loopt via VvE
- bijdrage VVE € 3.292,80
- totale lasten per jaar € 4.915,83

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 bedraagt: € 927.000,-

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt
€ 3750,40 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1632,58.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen, zijnde 17 december 2018:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 14.000,-- inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief
BTW;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen, zijnde 11 december 2018:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
N.v.t.

waarborgsommen
Door huurder is wel een waarborgsom betaald ad € 22.687,50. De door de huurder betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 8 januari 2019.

plok
€ 14.000,00 inclusief BTW ten laste van verkoper.
De plok wordt door de verkoper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 2.500.000,-- bij Gouda & Bredius Assuradeuren. De verzekering is afgesloten op naam van de Vereniging van Eigenaren Keizersgracht 82 en zal derhalve door koper wel worden overgenomen.

IV. VOORWAARDEN
De Algemene Veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001 zijn van toepassing.

Financieel

Plok € 14.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-11-2018 om 16:32)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181029 Kad. kaart 2018-10-05
Kadastrale kaart image/jpeg

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.