Veilingdatum
17 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43644
Status
Gegund

Omschrijving

Een beleggingscomplex, gelegen in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid,
bestaande uit drie woonhuizen; elk woonhuis bestaat uit een woning op de begane grond met tuin en twee afzonderlijk verhuurde bovenwoningen met balkons en bergingen op de zolderverdieping.
Het complex is in zijn geheel verhuurd op doorlopende condities voor onbepaalde tijd tegen een huuropbrengst van € 74.106,12 per jaar inclusief servicekosten.
Het complex betreft 1 voortdurend erfpachtrecht.
De canon: € 6.825,50 per jaar (vast voor 25 jaar); Canonaanpassing per 1 februari 2034.

oplevering
1. Het registergoed is geheel verhuurd en zal in verhuurde staat worden geleverd.
2. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
3. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen, met dien verstande dat de huurder van de Kuinderstraat 30 H de aangezegde huurverhoging van 1 juli 2018 niet betaalt; de huurder heeft hiervoor op 6 september 2018 een aangetekende rappelbrief ontvangen.
4. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 H heeft per brief van 16 oktober 2018 aan verhuurder aangegeven voornemens te zijn bij de huurcommissie een huurgeschil aanhangig te maken.
Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
5. De huurprijs van de woning aan de Kuinderstraat 32 H is met ingang van 1 april 2005 tijdelijk verlaagd op basis van onderhoudsklachten. De huurcommissie heeft hierover uitspraak gedaan op 23 januari 2006. De onderhoudsklachten zijn niet verholpen en huurder betaalt de tijdelijk verlaagde huurprijs.
Stukken hierover zijn beschikbaar bij de direktiemakelaar.
6. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 32 H heeft zonder toestemming van de verhuurder een uitbouw achter haar woning geplaatst. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
7. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft verzocht om mede huurderschap voor zijn partner, welk verzoek door verhuurder is afgewezen. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
8. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft tevens op 23 maart 2016 schriftelijk toestemming van de verhuurder verkregen om zijn woning deels als Bed & Breakfast te gebruiken. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
9. De woningen aan de Kuinderstraat 30 2 en 34 1 zijn geliberaliseerd verhuurd; de huurders krijgen jaarlijks een indexverhoging op respectievelijk één juni en één mei, (niet te verwarren met een jaarlijkse huurverhoging per één juli).
10. Met betrekking tot het Verkochte is geen lopende procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
11. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.

energie
Verkoper heeft energielabels als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen aangevraagd, doch is daarbij afhankelijk van de medewerking van de huurders; indien geen energielabels beschikbaar zijn wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot het Verkochte verklaart Verkoper dat hij NEN2580 metingen heeft aangevraagd, doch hiervoor afhankelijk is van de medewerking van de huurders.
Zodra de betreffende metingen beschikbaar zijn zullen deze on-line beschikbaar gesteld worden via het veilinghuis.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Ten deze wordt ook verwezen naar hetgeen hierna onder de van toepassing zijnde clausules is vermeld.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn ten aanzien van het registergoed geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
n.v.t.

diverse van toepassing zijnde clausules:
zie www.eersteamsterdamse.nl onder voorwaarden.

overige bepalingen
zie www.eersteamsterdamse.nl onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
n.v.t.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V nummer 7308, groot vijf are en negenendertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde drie woonhuizen, elk bestaande uit een benedenhuis en twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1079 DM Amsterdam, Kuinderstraat 30 H, 30 1 en 30 2, 32 H, 32 1 en 32 2 alsmede 34 H, 34 1 en 34 2.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

dinsdag 11 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
Indien mogelijk.

Overige informatie

Een beleggingscomplex, gelegen in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid,
bestaande uit drie woonhuizen; elk woonhuis bestaat uit een woning op de begane grond met tuin en twee afzonderlijk verhuurde bovenwoningen met balkons en bergingen op de zolderverdieping.
Het complex is in zijn geheel verhuurd op doorlopende condities voor onbepaalde tijd tegen een huuropbrengst van € 74.106,12 per jaar inclusief servicekosten.
Het complex betreft 1 voortdurend erfpachtrecht.
De canon: € 6.825,50 per jaar (vast voor 25 jaar); Canonaanpassing per 1 februari 2034.

oplevering
1. Het registergoed is geheel verhuurd en zal in verhuurde staat worden geleverd.
2. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
3. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen, met dien verstande dat de huurder van de Kuinderstraat 30 H de aangezegde huurverhoging van 1 juli 2018 niet betaalt; de huurder heeft hiervoor op 6 september 2018 een aangetekende rappelbrief ontvangen.
4. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 H heeft per brief van 16 oktober 2018 aan verhuurder aangegeven voornemens te zijn bij de huurcommissie een huurgeschil aanhangig te maken.
Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
5. De huurprijs van de woning aan de Kuinderstraat 32 H is met ingang van 1 april 2005 tijdelijk verlaagd op basis van onderhoudsklachten. De huurcommissie heeft hierover uitspraak gedaan op 23 januari 2006. De onderhoudsklachten zijn niet verholpen en huurder betaalt de tijdelijk verlaagde huurprijs.
Stukken hierover zijn beschikbaar bij de direktiemakelaar.
6. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 32 H heeft zonder toestemming van de verhuurder een uitbouw achter haar woning geplaatst. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
7. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft verzocht om mede huurderschap voor zijn partner, welk verzoek door verhuurder is afgewezen. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
8. De huurder van de woning aan de Kuinderstraat 30 1 heeft tevens op 23 maart 2016 schriftelijk toestemming van de verhuurder verkregen om zijn woning deels als Bed & Breakfast te gebruiken. Correspondentie hierover is beschikbaar bij de direktiemakelaar.
9. De woningen aan de Kuinderstraat 30 2 en 34 1 zijn geliberaliseerd verhuurd; de huurders krijgen jaarlijks een indexverhoging op respectievelijk één juni en één mei, (niet te verwarren met een jaarlijkse huurverhoging per één juli).
10. Met betrekking tot het Verkochte is geen lopende procedure bij de huurcommissie aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens heeft daartoe.
11. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.

energie
Verkoper heeft energielabels als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen aangevraagd, doch is daarbij afhankelijk van de medewerking van de huurders; indien geen energielabels beschikbaar zijn wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot het Verkochte verklaart Verkoper dat hij NEN2580 metingen heeft aangevraagd, doch hiervoor afhankelijk is van de medewerking van de huurders.
Zodra de betreffende metingen beschikbaar zijn zullen deze on-line beschikbaar gesteld worden via het veilinghuis.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Ten deze wordt ook verwezen naar hetgeen hierna onder de van toepassing zijnde clausules is vermeld.
aanschrijvingen:
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 10 oktober 2018 zijn ten aanzien van het registergoed geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
n.v.t.

VvE
n.v.t.

diverse van toepassing zijnde clausules
1. As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken en beslagen.
De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden, bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die context te worden gelezen, casu quo uitgelegd.
Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces verbaal van veiling danwel de akte de command.
2. Ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command aanvaardt een koper dat het registergoed meer dan tachtig jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CV-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, tekortkomingen van het registergoed, ook voor zover die een belemmering voor het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.
3. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het registergoed was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken.
Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de command hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid van asbest in het registergoed en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed kunnen voortvloeien. Verkoper vermeldt uitdrukkelijk dat door huurders diverse soorten vloerbedekkingen (waaronder al dan niet-asbesthoudend linoleum, vinyl enzovoorts) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan verkoper niet bekend is.
4. Niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.
In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling danwel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.

overige bepalingen
Erfpachtvoorwaarden
1. Op het Gebouw zijn van toepassing de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689, opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op zevenentwintig december tweeduizend in het register Hypotheken 4, deel 17109 nummer 37;
en voorts de bijzondere bepalingen waaronder de erfpacht met betrekking tot het Verkochte werd gevestigd. Een en ander blijkt uit een akte van uitgifte in erfpacht op achtentwintig december negentienhonderd vierendertig verleden voor W. Koch, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in het register Hypotheken 4, deel 2944 nummer 55, woordelijk luidende:
“1. Op het terrein moet een bebouwing worden gesticht welke voor bewoning moet worden ingericht en gebruikt en negen woningen moet bevatten;
elk der genoemde negen woningen mag slechts worden bewoond door een gezin; bovendien moeten in de bij de bebouwing behorende tuinen drie bergplaatsjes worden opgericht;
het terrein moet overigens bebouwd worden volgens door Burgmeester en Wethouders vooraf in alle opzichten goedgekeurde plannen;
het de bebouwing moet een aanvang zijn gemaakt vóór den eersten September negentienhonderd vierendertig;
de bebouwing moet zijn voltooid vóór den eersten December negentienhonderd vijfendertig.
2. De halfjaarlijksche termijnen van de pachtsom moeten worden voldaan vóór of op den eersten Juni en den eersten December van elk jaar.”
2. De erfpacht is voortdurend.
De erfpacht kan voor het eerst worden herzien per één februari tweeduizend negenenvijftig.
De canon kan voor het eerst worden aangepast op één februari tweeduizend vierendertig (vijfentwintig-jaarlijkse indexering).
3. De in de erfpachtvoorwaarden toegestane bestemming is: negen woningen.
4. De canon werd voor het laatst herzien bij akte van canonherziening einde tijdvak op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr. G. Strang, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op acht november tweeduizend zeven in het register Hypotheken 4 deel 53444 nummer 163.
5. De canon dient bij vooruitbetaling in twee gelijke termijnen, vervallende per één augustus en één februari van elk jaar, te worden voldaan en bedraagt thans zesduizend achthonderdvijfentwintig euro en vijftig eurocent (€ 6.825,50).

Kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek/kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen
Er behoeven aan Koper geen andere kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek/kettingbedingen te worden opgelegd dan die ingevolge de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.

Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
n.v.t.

Financiële informatie

huuropbrengsten
30-H:
- netto huur per maand: € 668,28
- servicekosten: € 13
- bruto huur per jaar: € 8.175,36
30-1:
- netto huur per maand: € 663,29
- servicekosten: € 13
- bruto huur per jaar: € 8.115,48
30-2:
- netto huur per maand: € 1.174,31
- servicekosten: € 19,50
- bruto huur per jaar: € 14.325,72
32-H:
- netto huur per maand: € 262,41
- servicekosten: € 0
- bruto huur per jaar: € 3.148,92
32-1:
- netto huur per maand: € 619,14
- servicekosten: € 19,50
- bruto huur per jaar: € 7.663,68
32-2:
- netto huur per maand: € 511,99
- servicekosten: € 0
- bruto huur per jaar: € 6.143,88
34-H:
- netto huur per maand: € 559,07
- servicekosten: € 8,50
- bruto huur per jaar: € 6.810,84
34-1:
- netto huur per maand: € 920,35
- servicekosten: € 19,50
- bruto huur per jaar: € 11.278,20
34-2:
- netto huur per maand: € 699,17
- servicekosten: € 4,50
- bruto huur per jaar: € 8.444,04

Totale bruto huur per jaar: € 74.106,12

WOZ waarden / jaarlijkse lasten
30-H
- WOZ waarde: € 350.000
- OZB: € 144,87
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 51,23
30-1
- WOZ waarde: € 322.000
- OZB: € 133,28
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 47,13
30-2
- WOZ waarde: PM
- OZB: PM
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: PM
32-H
- WOZ waarde: € 350.000
- OZB: € 144,87
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 51,23
32-1
- WOZ waarde: € 322.000
- OZB: € 133,28
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 47,13
32-2
- WOZ waarde: € 322.000
- OZB: € 133,28
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 47,13
34-H
- WOZ waarde: € 348.000
- OZB: € 144,04
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 50,93
34-1
- WOZ waarde: € 322.000
- OZB: € 133,28
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 47,13
34-2
- WOZ waarde: € 322.000
- OZB: € 133,28
- rioolrecht : € 125,83
- waterschapsbelasting: € 47,13

Totaal:
- WOZ waarde: € 2.658.000
- OZB: € 1.100,18
- rioolrecht : € 1.132,47
- waterschapsbelasting: € 389,04
- Canon: € 6.825,50

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- de plokpenningen ad 25.000 inclusief omzetbelasting,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2, inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door de huurders zijn de volgende waarborgsommen gestort:
- Kuinderstraat 30 H: € 1.610;
- Kuinderstraat 30 1: € 1.520;
- Kuinderstraat 30 2: € 2.300;
- Kuinderstraat 32 H: € 1.540;
- Kuinderstraat 32 1: € 1.800;
- Kuinderstraat 32 2: € 887;
- Kuinderstraat 34 H: € 1.134;
- Kuinderstraat 34 1: € 2.850;
- Kuinderstraat 34 2: € 1.780.
Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.
Deze waarborgsommen zullen in mindering strekken op de koopsom.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet worden voldaan op 17 FEBRUARI 2019, derhalve 2 maanden na de veiling!

plok
De plokpenningen bedraagt € 25.000 inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De inzetpremie komt voor rekening van verkoper.
De verkoper betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag van € 2.155.452 bij Reaal Schadeverzekeringen N.V.. Koper kan de verzekering niet overnemen.

IV. VOORWAARDEN
De veiling vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
- de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17;
- de akte van veilingvoorwaarden van Mr. P.L.E.M. de Meijer, notaris te Amsterdam, alsmede
- de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden.

Financieel

Plok € 25.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12-11-2018 om 15:11)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 30 2
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 32 2
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 H
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 1
PDF 181112 BAG Kuiderstraat 34 2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 30-H
PDF 181112 WOZ Kuiderstraat 30-1
PDF 181112 WOZ Kuiderstraat 30-2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-H
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-1
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 32-2
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-H
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-1
PDF 181112 WOZ Kuinderstraat 34-2
PDF 181022 uittreksel kadastrale kaart AMSTERDAM V V 7308
PDF 181112 eigendomsbewijs_1
PDF 181112 overige bepalingen
PDF 181112 diverse van toepassing zijnde clausules
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.