Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43642
Status
Gegund

Omschrijving

Verhuurd appartementsrecht, bestaande uit een woning op de begane grond met tuin. Huuropbrengst Ferguutstraat 16-hs: € 5.549,40 per jaar.
De woning is gelegen op eigendom van de gemeente Amsterdam (Erfpacht)
De woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, met tuin, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16-H, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, complexaanduiding 10932-A, appartementsindex 1, uitmakende het onverdeeld twee/achttiende (2/18) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam en aldaar gelegen aan de Ferguutstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummer 8507, groot één are drieëndertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een gebouw, bestaande uit een benedenwoning en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16.

oplevering
De woning is verhuurd
Begane grond – woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen (voor) aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorziening WKPB.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat dat hem geen verontreiniging bekend is.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
VvE Ferguutstraat 15-16, p.a. Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam, tel 020-6240363, vve.beheer@rappange.com.

overige bepalingen
Woning is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 2000 zijn van toepassing. De canon bedraagt € 690,03 per jaar en zal, ingaande 1 december 2018, € 690,72 per jaar bedragen (jaarlijkse indexering).

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C, nummer, 10932-A, Appartementsindex 1.

Bezichtigen

donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

Verhuurd appartementsrecht, bestaande uit een woning op de begane grond met tuin. Huuropbrengst Ferguutstraat 16-hs: € 5.549,40 per jaar.
De woning is gelegen op eigendom van de gemeente Amsterdam (Erfpacht)
De woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, met tuin, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16-H, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, complexaanduiding 10932-A, appartementsindex 1, uitmakende het onverdeeld twee/achttiende (2/18) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam en aldaar gelegen aan de Ferguutstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummer 8507, groot één are drieëndertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een gebouw, bestaande uit een benedenwoning en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1055 SX Amsterdam als Ferguutstraat 16.

oplevering
De woning is verhuurd
Begane grond – woning

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen (voor) aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 22 oktober 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorziening WKPB.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat dat hem geen verontreiniging bekend is.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE
VvE Ferguutstraat 15-16, p.a. Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam, tel 020-6240363, vve.beheer@rappange.com.

overige bepalingen
Woning is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 2000 zijn van toepassing. De canon bedraagt € 690,03 per jaar en zal, ingaande 1 december 2018, € 690,72 per jaar bedragen (jaarlijkse indexering).

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Huur per maand: € 462,45
Glasverzekering: € 2,25
Totale huur per maand: € 464,70
Totale huur per jaar: € 5.576,40
Waarborgsom: € 272,27

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 113,41
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- waterschapslasten € 40,10
- bijdrage VVE € 804,00
- erfpachtcanon € 690,03
- totale lasten per jaar € 1.773,37

WOZ-waarde
(De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 274.000

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 29.536,85 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 3.304,49

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 2.500 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde tachtig/honderdste procent (0,80%) (exclusief eenentwintig procent (21%) Belasting Toegevoegde Waarde) van de koopprijs waarvoor het registergoed wordt gegund;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurder is wel een waarborgsom betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 januari 2019.

plok
€2.500 exclusief BTW.
De notaris zal uiterlijk eenendertig (31) dagen na de dag van de veiling de inzetpremie (plok) aan de inzetter overmaken op diens rekening. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok worden verrekend bij de betaling van de kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 1.470.450 bij Goudse Schadeverzekeringen N.V. Koper kan de verzekering wel overnemen.

IV. VOORWAARDEN

(Onder Voorwaarden opnemen welke voorwaarden van toepassing zijn bij dit object. De AVVE 2017, de AVA, de bijzondere veilingvoorwaarden etc. De van toepassing zijnde voorwaarden worden in de vorm van een te downloaden PDF volledig opgenomen op de website(s))

de AVA zijn op deze veiling van toepassing

APPARTEMENTSRECHT
Ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen, opgenomen in:
- de akte van splitsing in appartementsrechten, op 15 maart 2005 verleden voor mr. C. de Groot, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, destijds te Amsterdam, op 16 maart daarna in register 4, deel 19161 nummer 114 en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement;
- de akte van wijziging splitsing in appartementsrechten, op 15 juli 2009 verleden voor mr. R.P.J.M. Boerekamp, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde Openbare Registers op 16 juli daarna in register 4, deel 56935 nummer 183,
welke bepalingen, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing en een eventueel huishoudelijk reglement mede verbindend zijn voor de koper in veiling.

ERFPACHT
Te dezen wordt speciaal verwezen naar hetgeen voorkomt in:
- voormelde akte van splitsing in appartementsrechten;
- de akte houdende canonherziening einde tijdvak met ingroeiregeling, op 21 februari 2013 verleden voor een waarnemer van mr. A. Buma, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde Openbare Registers op diezelfde dag in register 4, deel 62600 nummer 12, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
''B. OVEREENKOMST
De comparanten, handelend als vermeld, verklaren dat de gemeente en de erfpachter
overeenstemming hebben bereikt over herziening van de canon en dat de gemeente en de erfpachter die herziening constateren bij deze akte:
Artikel 1
De canon wordt herzien per één december tweeduizend dertien en wordt gerekend vanaf die datum te zijn ingegaan.
De aanvangscanon bedraagt: zeshonderd zevenennegentig euro (€ 697,00), die elk jaar wordt aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau verminderd met een procent (1%) per jaar, bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen te voldoen voor een juni en voor een december van elk jaar.
Aan de berekening van de canon ligt ten grondslag het rapport van deskundigen als bedoeld in artikel 11 van de genoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, welk rapport aan deze akte is gehecht.

Aan de berekening van de canon ligt ten grondslag een grondwaarde van twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20.500,00) met een canonpercentage van drie en veertig/honderdste procent (3,40%).
Artikel 2
Op de erfpacht blijven van toepassing genoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000. De ingangsdatum van het nieuwe erfpachttijdvak als bedoeld in genoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 is één december tweeduizend dertien. De einddatum van het nieuwe erfpachttijdvak is dertig november tweeduizend drieënzestig.
Naast genoemde Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 blijven van toepassing de bijzondere bepalingen opgenomen in eerdere akten, waaronder de akte van uitgifte in erfpacht en voormelde akte van splitsing in appartementsrechten.
Artikel 3
In het kader van voormelde ingroeiregeling geldt dat:
enzovoorts.
Artikel 4
Blijkens voormelde akte van splitsing in appartementsrechten is de bestemming van het registergoed één koopwoning met tuinberging en tuin, groot negenenzestig en vijf/tiende vierkante meter (69,5 m2) bruto vloer oppervlak.
Artikel 5
Ten aanzien van de betaling van de canon heeft de erfpachter gekozen voor het betalen van een jaarlijks geïndexeerde canon. In het kader van voormelde ingroeiregeling vindt de eerste canonindexering plaats op één december tweeduizend zestien en wordt berekend op grond van de volledige herziene canon.

VOOR DE KOPER IN VEILING VAN BELANG ZIJNDE OMSTANDIGHEDEN
1. Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat hij het registergoed nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij dat registergoed wel zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico en rekening van koper komen.
2. Het verkochte maakt deel uit van een (ver)oude(rde) onroerende zaak, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, gevels, wanden, plafonds, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.

Financieel

Plok € 2.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 22-10-2018 om 16:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.