Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43631
Status
Gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde een geheel pand (bedrijfsruimte met kantoorruimte) op eigen grond en gelegen te Rijsenhout, Konnetlaantje 16.

oplevering
Het registergoed is met ingang van 01 juli 2018 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
De huidige huur bedraagt € 3.000,00 ex BTW per maand.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label F.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 1.215,40 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen:
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar de akte van levering, op 3 augustus 1976 verleden voor een waarnemer van mr. H.H.G. van Everdingen, notaris te Haarlemmermeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 5 augustus 1976 in register Hypotheken 4, deel 5262 nummer 96.

Onderhoud
Met betrekking tot het lopende onderhoud van het registergoed heeft verkoper een offerte opgevraagd bij Meijnaert Schilderwerken V.O.F.
Indien koper wenst, kan koper deze offerte van verkoper overnemen en zal verkoper deze offerte aan koper overdragen.
De offerte ligt ter inzage bij de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, nummer 547, groot 1.686 m².

Bezichtigen


Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Overige informatie

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde een geheel pand (bedrijfsruimte met kantoorruimte) op eigen grond en gelegen te Rijsenhout, Konnetlaantje 16.

oplevering
Het registergoed is met ingang van 01 juli 2018 verhuurd voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens met 5 jaar verlengd.
De huidige huur bedraagt € 3.000,00 ex BTW per maand.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label F.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 1.215,40 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 24 oktober 2018 is gebleken dat er geen (voor-)
publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn.
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.
Te dezen wordt verwezen naar de akte van levering, op 3 augustus 1976 verleden voor een waarnemer van mr. H.H.G. van Everdingen, notaris te Haarlemmermeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 5 augustus 1976 in register Hypotheken 4, deel 5262 nummer 96.

onderhoud
Met betrekking tot het lopende onderhoud van het registergoed heeft verkoper een offerte opgevraagd bij Meijnaert Schilderwerken V.O.F.
Indien koper wenst, kan koper deze offerte van verkoper overnemen en zal verkoper deze offerte aan koper overdragen.
De offerte ligt ter inzage bij de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
De netto huuropbrengst bedraagt per maand € 3.000,00 ex BTW, peildatum 01 juli 2018. De eerstvolgende indexering is per 01 juli 2019.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 1.181,02
- rioolrecht/aansluitrecht € 124,60
- waterschapslasten € 55,03
- tezamen aan lasten per jaar € 1.360,65

WOZ-waarde
De WOZ-waarde 2018 (op waardepeildatum 01-01-2017) bedraagt: € 376.000,00.

plok
Artikel 7. Inzetpremie
1. De inzetpremie (plokpenning) als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVA 2001 bedraagt: vierduizend vijfhonderd euro (EUR 4.500,00). Indien omzetbelasting verschuldigd is over de plokpenning, dan is deze omzetbelasting niet begrepen in voormeld bedrag. De plokpenning komt voor rekening van de Verkoper.
2. In afwijking van artikel 7 lid 1 vervalt het recht op inzetpremie indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt, geen gunning plaatsvindt of indien de koopovereenkomst wordt ontbonden.

3. In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

kosten koper
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 9 lid 1 sub b komt te luiden als volgt:
“b. het honorarium ten laste van de koper bedraagt één procent (1%) van de koopsom, exclusief omzetbelasting.’’
3. Lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
Overdrachtsbelasting
Ter zake van de levering van het registergoed is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen.
Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper in de veiling expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

betaling
Artikel 10. Tijdstip van betaling
Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:
Het door koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001 uiterlijk vijf (5) werkdagen na gunning;
b. De koopsom en de overige in artikel 9 AVA 2001 bedoelde kosten, lasten en belastingen en lasten uiterlijk op 19 december 2018.

waarborgsom
Artikel 12
Artikel 12 lid 1 komt te luiden als volgt:
Koper dient uiterlijk vijf werkdagen na de gunning aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van de door koper krachtens de veiling verschuldigde.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsom huurder
Door huurder is een waarborgsom gestort ten bedrage van € 3.630,00

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

verzekering
Het object is verzekerd voor een voldoende verzekerd bedrag bij een solide maatschappij; koper kan de verzekering niet overnemen.  

IV. VOORWAARDEN
1. “Algemene Voorwaarden Onroerend Goed Amsterdam 2001”, hierna te noemen: AVA 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 17492 nummer 17; en
2. Bijzondere veilingvoorwaarden, opgenomen in een akte houdende veilingvoorwaarden nog te verlijden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Financieel

Plok € 4.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-10-2018 om 12:35)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Konnetlaantje 16 te Rijsenhout
PDF NEN2580 VVO Konnetlaantje 16 te Rijsenhout

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.