Veilingdatum
19 november 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43600
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Unieke kans! Twee panden (een bouwblok) op eigen grond met uitzicht op de gracht hoek Looiersgracht - Lijnbaansgracht bestaande uit 2 bovenwoningen, 3 bedrijfsruimtes waaronder een horecaruime (café) zonder brouwerij-verplichtingen. Het pand Looiersgracht 140 t/m 144 met horecabestemming wordt geheel leeg opgeleverd. Het naastgelegen pand aan de Lijnbaansgracht 206 wordt in verhuurde staat opgeleverd. Huuropbrengst is € 41.855,28 per jaar.

Bouwjaar Lijnbaansgracht 206 is volgens BAG 1988 en is daardoor dus eenvoudig te splitsen.

oplevering
Lijnbaansgracht 206 bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping en een drie dubbel bovenhuis wordt geheel in verhuurde staat opgeleverd.

Het pand gelegen aan de Looiersgracht 140 t/m 144 zijnde een café op de begane grond met kelder, bedrijfsruimte op de eerste verdieping en een dubbel bovenhuis, wordt in zijn geheel leeg opgeleverd. Het café wordt vrij van enige brouwerijverplichtingen geleverd. Er lopen momenteel geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen voor beide panden.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen:

Lijnbaansgracht 206 H heeft een label A (Bgg en 1e verd. BAG kantoorfunctie)
Lijnbaansgracht 206 II heeft een label A (2e t/m 4e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 140 heeft een label D (1e verd. BAG kantoorfunctie)
Looiersgracht 142 heeft een label C (2e en 3e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 144 heeft een label A (Bgg + kelder. BAG bijeenkomstfunctie)

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; Zie meetrapporten d.d. 8-6-2018 en d.d. 29-8-2018.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Koper is ermee bekend en aanvaardt dat het verkochte deels wordt verhuurd/verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en vrijwaart verkoper voor eventueel niet uitgevoerd onderhoud casu quo niet uitgevoerde onderhoudsklachten.

Koper aanvaardt het Verkochte op heden in alle opzichten op basis van het uitgangspunt "as is", waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Verkochte zich op heden bevindt en Koper heeft ter zake van deze staat van het Verkochte – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen van Verkoper in het Koopcontract – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper.

Koper verklaart te hebben vastgesteld, (eventueel) mede naar aanleiding van onderzoek door de door Koper daartoe aangewezen adviseur(s) / deskundige(n) waartoe Verkoper Koper in de gelegenheid heeft gesteld, dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Verkoper staat er niet voor in dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Koper verklaart de staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt te aanvaarden en de Verkoper in dit verband volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed recentelijk zelf niet feitelijk heeft gebruikt en daardoor de koper in veiling niet heeft kunnen informeren over eigenschappen casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed recentelijk zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zijn voor risico en rekening van koper in veiling. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Verkoper staat er voorts niet voor in dat het Registergoed de eigenschappen heeft die de koper in veiling op grond van deze veilingvoorwaarden mocht verwachten. Koper verbindt zich ten opzichte van Verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het Registergoed op enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het Registergoed materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan wel het Registergoed bouwkundige gebreken vertoont. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde (waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 75 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.
Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkocht kunnen zijn.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

overige beperkingen
Wel is er een overige aantekening bekend blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder welke afkomstig is uit stuk Hyp4 63605/103 Ingeschreven op 30-01-2014

milieu
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hem geen bijzonderheden bekend zijn omtrent verontreiniging.

Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten of omstandigheden waaruit zou blijken of het vermoeden zou kunnen voortvloeien dat in het Registergoed naar de daarvoor geldende maatstaven enigerlei vorm van onaanvaardbare verontreiniging aanwezig is, dan wel materialen in het Registergoed waren verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden -daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten- die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
N.v.t.

overige bepalingen
Zie de website www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling.

combinatie
geen combinatie.

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sectie E nummer 4901 groot 58 centiare (Looiersgracht 140 t/m 144) en Sectie E nummer 4902 groot 71 centiare (Lijnbaansgracht 206).

Bezichtigen

dinsdag 6 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 8 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 13 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 15 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 november 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

Unieke kans! Twee panden (een bouwblok) op eigen grond met uitzicht op de gracht hoek Looiersgracht - Lijnbaansgracht bestaande uit 2 bovenwoningen, 3 bedrijfsruimtes waaronder een horecaruime (café) zonder brouwerij-verplichtingen. Het pand Looiersgracht 140 t/m 144 met horecabestemming wordt geheel leeg opgeleverd. Het naastgelegen pand aan de Lijnbaansgracht 206 wordt in verhuurde staat opgeleverd. Huuropbrengst is € 41.855,28 per jaar.

Bouwjaar Lijnbaansgracht 206 is volgens BAG 1988 en is daardoor dus eenvoudig te splitsen.

oplevering
Lijnbaansgracht 206 bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond en eerste verdieping en een drie dubbel bovenhuis wordt geheel in verhuurde staat opgeleverd.

Het pand gelegen aan de Looiersgracht 140 t/m 144 zijnde een café op de begane grond met kelder, bedrijfsruimte op de eerste verdieping en een dubbel bovenhuis, wordt in zijn geheel leeg opgeleverd. Het café wordt vrij van enige brouwerijverplichtingen geleverd. Er lopen momenteel geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen voor beide panden.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen:

Lijnbaansgracht 206 H heeft een label A (Bgg en 1e verd. BAG kantoorfunctie)
Lijnbaansgracht 206 II heeft een label A (2e t/m 4e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 140 heeft een label D (1e verd. BAG kantoorfunctie)
Looiersgracht 142 heeft een label C (2e en 3e verd. BAG woonfunctie)
Looiersgracht 144 heeft een label A (Bgg + kelder. BAG bijeenkomstfunctie)

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; Zie meetrapporten d.d. 8-6-2018 en d.d. 29-8-2018.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Koper is ermee bekend en aanvaardt dat het verkochte deels wordt verhuurd/verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt en vrijwaart verkoper voor eventueel niet uitgevoerd onderhoud casu quo niet uitgevoerde onderhoudsklachten.

Koper aanvaardt het Verkochte op heden in alle opzichten op basis van het uitgangspunt ''as is'', waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Verkochte zich op heden bevindt en Koper heeft ter zake van deze staat van het Verkochte – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen van Verkoper in het Koopcontract – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper.

Koper verklaart te hebben vastgesteld, (eventueel) mede naar aanleiding van onderzoek door de door Koper daartoe aangewezen adviseur(s) / deskundige(n) waartoe Verkoper Koper in de gelegenheid heeft gesteld, dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Verkoper staat er niet voor in dat het Verkochte de eigenschappen bezit voor het door Koper beoogde gebruik. Koper verklaart de staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt te aanvaarden en de Verkoper in dit verband volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed recentelijk zelf niet feitelijk heeft gebruikt en daardoor de koper in veiling niet heeft kunnen informeren over eigenschappen casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed recentelijk zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zijn voor risico en rekening van koper in veiling. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Verkoper staat er voorts niet voor in dat het Registergoed de eigenschappen heeft die de koper in veiling op grond van deze veilingvoorwaarden mocht verwachten. Koper verbindt zich ten opzichte van Verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het Registergoed op enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het Registergoed materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan wel het Registergoed bouwkundige gebreken vertoont. De koper in veiling vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde (waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).
Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 75 jaar oud is, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte.
Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkocht kunnen zijn.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

overige beperkingen
Wel is er een overige aantekening bekend blijkens een kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 23-8-2018 zijn ten aanzien Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder welke afkomstig is uit stuk Hyp4 63605/103 Ingeschreven op 30-01-2014

milieu
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hem geen bijzonderheden bekend zijn omtrent verontreiniging.

Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten of omstandigheden waaruit zou blijken of het vermoeden zou kunnen voortvloeien dat in het Registergoed naar de daarvoor geldende maatstaven enigerlei vorm van onaanvaardbare verontreiniging aanwezig is, dan wel materialen in het Registergoed waren verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.
Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden -daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten- die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
N.v.t.

overige bepalingen
Zie de website www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling.

combinatie
geen combinatie.

Financiële informatie

huuropbrengst
Lijnbaansgracht 206-H
Huur per maand: € 1.500
Huur per jaar: € 18.000
Waarborgsom: € 3.000

Lijnbaansgracht 206-II
Huur per maand: € 1.987,94
Huur per jaar: € 23.855,28
Waarborgsom: € 1.500

Looiersgracht 140, 142, 144 worden vrij van huur opgeleverd.

jaarlijkse lasten
- onroerendezaakbelasting woningen € 598,09 (0.04139% van 1.445.000,-)
- onroerendezaakbelasting bedrijfspand € 789,78 (0,16151% van 489.000,-)
- contributie watergeld € PM
- rioolrecht/aansluitrecht € 629,15 (5x 125,83 per aansluiting)
- water via de meter € PM
- waterschapslasten € 283,06 (0.014636% van 1.934.000,-)
- hoogheemraadschap € PM
- bijdrage VVE € nvt
- overige lasten precario tbv terras cafe € 635,32 (volgens opgave gemeente)
- tezamen aan lasten per jaar € 2.935,54

WOZ-waarde
Lijnbaansgracht 206 H WOZ op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 202.000
Lijnbaansgracht 206 – II WOZ op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 931.000
Looiersgracht 140 WOZ op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 115.000
Looiersgracht 142 WOZ op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 514.000
Looiersgracht 144 WOZ op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 172.000

VvE
nvt

kosten verkoper
Uiterlijk op 19 december 2018 dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 2 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 20.000,- euro inclusief BTW;
- een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar veilingtarief in art. 1.2
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van eventuele ontruiming;
- de notariskosten zijnde 0.75 % van de koopsom;
- eventuele kosten van de akte de command;
- een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake van de veiling verschuldigde op 19 december 2018

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 december 2018

plok
De plokpenning bedraagt € 20.000 inclusief BTW en komen ten laste van verkoper. Deze wordt voldaan door de notaris op 19 december 2018 per reguliere bankoverschrijving.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd en komt ten laste van koper.

verzekering
Het object is wel verzekerd, welke vanaf 2010 jaarlijks is geïndexeerd tot een bedrag van € 750.000,- voor de Lijnbaansgracht 206 en € 1.206.600,- voor de Looiersgracht 140 t/m 144, bij Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd).
Koper kan de verzekering niet overnemen.

IV. VOORWAARDEN
De AVA 2001 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn van toepassing

Financieel

Plok € 20.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-10-2018 om 12:37)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181017 overige bepalingen
PDF 01 Lijnbaansgracht 206 algemeen eigendomsbewijs
PDF 02 Lijnbaansgracht 206 algemeen huisnummerbeschikking
PDF 03 Lijnbaansgracht 206 algemeen plattegronden
PDF 04 Lijnbaansgracht 206 algemeen Beschikking bodemonderzoek 2003
PDF 05 Lijnbaansgracht 206 algemeen document wet geluidshinder
PDF 06 lijnbaansgracht 206 algemeen bodemrapportage
PDF 07 Lijnbaansgracht 206 algemeen Uittreksel kadastrale kaart E 4901
PDF 08 Lijnbaansgracht 206 algemeen kadastraal uittreksel
PDF 09 Lijnbaansgracht 206 doc uit gemeemtearchief gesloopt achterhuis
PDF 10 Lijnbaansgracht 206 tekening geloopt achterhuis
PDF 11 Lijnbaansgracht 206 tekening uit archief
PDF 12 Lijnbaansgracht 206 foto uit gemeente archief
PDF 13 Lijnbaansgracht 206 Bouwvergunning 2001
PDF 14 Lijnbaangracht 206 tekening Bouwaanvraag 2001
PDF 15 Lijnbaansgracht 206 vergunning 2005 dichtzetten (dak) terras naar dakkapel
PDF 16 Lijnbaansgracht 206 dwarsdoorsnede nieuwe situatie
PDF 17 lijnbaansgracht 206 bouwtekening archiefstuk met deels achterhuis
PDF 18 Lijnbaansgracht 206 H EPA LABEL kantoorruimte
PDF 43600_19 Lijnbaansgracht 206 H WOZ kantoorruimte.PDF
PDF 20 Lijnbaansgracht 206 H meetrapport
PDF 21 avg Lijnbaansgracht 206 H kantoorruimte huurovereenkomst
PDF 22 Lijnbaansgracht 206 H kvk uitterksel huurder kantoorruimte
PDF 23 Lijnbaansgracht 206 H fotos van begane grond
PDF 24 Lijnbaansgracht 206 H BAG
PDF 25 Lijnbaansgracht 206 bov meetrapport
PDF 26 Lijnbaansgracht 206 bov WOZ
PDF 27 Lijnbaansgracht 206 bov BAG
PDF 28 avg Lijnbaansgracht 206 bov Huurovereenkomst
PDF 29 Lijnbaansgracht 206 bov fotos meterkast en Atag Cv ketel
PDF 30 Lijnbaansgracht 206 bov EPA label woning
PDF 01 Looiersgracht 140-144 eigendomsbewijs
PDF 02 looiersgracht 140-144 Uittreksel kadastrale kaart
PDF 03 Looiersgracht 140-144 meetrapport
PDF 04 Looiersgracht 140-144 document wet geluidshinder
PDF 05 Looiersgracht 140-144 kadastraal uittreksel
PDF 06 Looiersgracht 140-144 plattegronden
PDF 07 Looiersgracht 140-144 bouwtekening archiefstuk
PDF 08 Looiersgracht - lijnbaangracht huisnummerbeschikking en bebouwingskaart 2003
PDF 09 looiersgracht 140 -142 bodemrapportage
PDF 10 Looiersgracht 140 beschikking woningontrekking
PDF 11 Looiersgracht 140 BAG
PDF 12 Looiersgracht 140 WOZ waarde
PDF 13 Looiersgracht 140 EPA label
PDF 14 Looiersgracht 142 BAG
PDF 15 Looiersgracht 142 EPA label
PDF 16 Looiersgracht 142 WOZ
PDF 17 Looiersgracht 144 EPA label
PDF 18 looiersgracht 144 bodemrapportage
PDF 19 Looiersgracht 144 BAG
PDF 20 Looiersgracht 144 WOZ waarde

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.