Veilingdatum
15 oktober 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43540
Status
Niet gegund

Omschrijving

Geheel pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen. Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Gelegen op erfpacht; AB 1915, vaste canon €400,23 tot 29-2-2024. Zeer centraal gelegen.

oplevering
Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting;
BVO bedrijfsruimte volgens deze meting 81 m² bedraagt.
Eerste etage 62 m2
Tweede etage 64 m2
Derde etage 61 m2
Totale oppervlakte bedrijfsruimte + woningen bedraagt 268 m2

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

besluit
De gemeente heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het project ‘het veranderen van de woningen op de 1e , 2e en 3e verdieping, het maken van een dakterras, het vergroten van de balkons tot 1,5m aan de achtergevel en het vernieuwen van de ramen en deuren in de voorgevel van het gebouw op de locatie Nassaukade 153 in Amsterdam’, onder het in dit besluit gestelde voorschriften. De vergunning moet nog wel door de bezwaartermijn. (6 weken)

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 1915 zijn van toepassing. De vaste canon bedraagt €400,23 per jaar tot 29-02-2024.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Q, nummer 4218, groot 0 ha 0 are 98 ca.

Bezichtigen


In overleg met de directie-makelaar is bezichtigen op afspraak mogelijk. Binnenlopen zonder afspraak kan ook op donderdag 11 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur en op maandag 15 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur.

Overige informatie

Geheel pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovengelegen woningen. Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Gelegen op erfpacht; AB 1915, vaste canon €400,23 tot 29-2-2024. Zeer centraal gelegen.

oplevering
Pand wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting;
BVO bedrijfsruimte volgens deze meting 81 m² bedraagt.
Eerste etage 62 m2
Tweede etage 64 m2
Derde etage 61 m2
Totale oppervlakte bedrijfsruimte + woningen bedraagt 268 m2

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Pand wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 rusten er geen aanschrijvingen op het pand.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 21-09-2018 staan er geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven op dit perceel.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

overige bepalingen
Pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De AB 1915 zijn van toepassing. De vaste canon bedraagt €400,23 per jaar tot 29-02-2024.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

jaarlijkse lasten
onroerende zaak belasting € 745,60
contributie watergeld €
rioolrecht/aansluitrecht € 503,32
water via de meter €
waterschapslasten €
hoogheemraadschap €
bijdrage VVE €
overige lasten €
-----------------
tezamen aan lasten per jaar €
erfpachtcanon € 400,23
-----------------
totale lasten per jaar €

achterstallige lasten:

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum bedraagt:
153 huis € 190.000,-- (€306,87)
153 – 1 € 352.000,-- (€145,69)
153 – 2 € 356.000,-- (€147,35)
153 – 3 € 352.000,-- (€145,69)

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad €15.000 inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 12 november 2018.

plok
€ 15.000 inclusief BTW.
De plok wordt door de directie-makelaar uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrage met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Koper dient medewerking te verlenen aan een Groningerakte.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van €1.000.000,-- bij BAGGERS Assurantiën. Koper kan de verzekering wel/niet overnemen. (In geval van een executieveiling bedrijfsruimte of een vrijwillige veiling dient de koper de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen. In geval van executieveiling woonruimte dient koper het object vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing zelf te verzekeren.)

Financieel

Plok € 15.000 inclusief BTW ten last van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21-09-2018 om 12:03)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180925 veilingbrochure nassaukade 153
PDF 180921153-huis bag-viewer-0363010000748329 - kopie
PDF 180921 153-1 bag-viewer-0363010000748330 - kopie
PDF 180921153-2 bag-viewer-0363010000748331 - kopie
PDF 180921153-3 bag-viewer-0363010000748332 - kopie
PDF 43540_180921Erfpachtcanon 2018 - versie 2.PDF
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-HS, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-1, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-2, Amsterdam - kopie
PDF 180921Meetrapport - Nassaukade 153-3, Amsterdam - kopie
PDF 180921Polis opstalverzekering.300718 versie 2
PDF 180921AB 1915
PDF 180921Uittreksel kadastrale kaart - kopie
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.