Veilingdatum
17 september 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43399
Status
Gegund

Omschrijving

Twee verhuurde woningen met zolderkamers en één lege en ontruimde woning met deel van de zolderverdieping. Drie appartementsrechten in extra breed pand. De lege woning is ca. 73m² volgens BAG (113,5m² gebruiksvloeroppervlakte inclusief de bijbehorende zolderkamers). Objecten met renovatie en herindelingsmogelijkheden. Huuropbrengsten van 1ste en 2de verdieping respectievelijk €432,53 en € 518,38 per maand. Totaal € 11.410,92 per jaar. Eigen grond. Achterzijde v.v. kunststof kozijnen, voorzijde geschilderd 2018. Veiling in één koop.

oplevering
De woning plaatselijk bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 1 en 2 zullen in verhuurde staat worden opgeleverd onder gestanddoening van de lopende huurcontracten.
De totale huurprijs bedraagt per jaar voor Admiraal de Ruijterweg 168 1: € 5.190,36 en Admiraal de Ruijterweg 168 2: € 6.220,56

De woning plaatselijk bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 3 zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

168-1: woning op de eerste verdieping met zolderkamer in verhuurde staat, appartementsrecht, 73m² (volgens BAG), volle eigendom;
168-2: woning op de tweede verdieping met zolderkamer in verhuurde staat, appartementsrcht, 73m² (volgens BAG), volle eigendom;
168 3 en deel 4: woning op de derde verdieping en een deel van de vierde verdieping, appartementsrecht, leeg en ontruimd 73m² (volgens BAG), volle eigendom.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
Inmiddels heeft er een meting NEN-2580 plaats gevonden. Volgens deze meting bedraagt het GO vloeroppervlak van de 3e en 4e verdieping 113,5m². Dit is dus inclusief de zolderkamers.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eentuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte danwel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 augustus 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 augustus 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is hem voorts niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is verkope rniet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd te doen gebruikelijk was. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aanspraleijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
niet van toepassing

VvE
Rock Beheer BV;
Correspondentieadres:
Sniep 99, 1112 AJ Diemen
T: 020 – 6700175

overige bepalingen
Met betrekking tot de splitsing wordt ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten, op acht juni tweeduizend zeven verleden voor mr C. van de Griend , notaris met plaats van vestiging Weesp en ingeschreven in voormelde Openbare Registers op acht juni daarna in register 4, in deel 52444 nummer 7 en het daarin van toepassing verklaarde reglement, de bepalingen van welk reglement, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing, mede verbindend zijn voor de koper.

Wat betreft bijzondere voorwaarden wordt verwezen naar een akte de dato 8 februari 1963 waarin ondermeer voorkomt, woordelijk luidende:
4. dat heden tot bebouwing van het verkochte is overgegaan en dat behoudens overmacht tengevolge van staking daarmede geregeld moet wordenvoortgang gemaakt met inachtneming van de bepalingen dezer overeenkomst en dat bij die bebouwing de volgende bepalingen in acht moeten worden genomen:
a. dat het bij ieder perceel behorend terrein binnen twee maanden na de bebouwing moet zijn opgehoogd tot Nieuw Amsterdamsch Peil;
b. dat voor de afvoer van hemel manage en overstortwater ijzeraarden buizen moeten worden gelegd wijd binnewerks vijftien centimeter; deze buizen moeten geheel verglaasd zijn en de onderlinge verbindingen bewerkt worden met portland cementspecie; zij moeten aangesloten worden aan de tegen de gevels te stellen gegoten ijzeren schep putten en verder onder verschillende hellingen op afschot gelegd, het water afvoerende naar de straatkolken;
c. dat voor overstort van de beerput naar de hierboven genoemde straatkolken ijzeraarden buizen moeten worden aangebracht met een inwendige diameter en van constructie als hierboven omschreven;
d. dat voor ieder woonhuis in het verhoogd voetpad of trottoir een beerput, inhoudende drie kubieke meter van cementijzer systeem Monniermet gebogen binnenbuizen af gedekt met een ijzeren deksel model Amsterdam, ter opvanging van faecaliën met overstort op de kolken moet worden gemaakt;
e. dat voor ieder gebouwd perceel binnen een maand na de voltooiing van de bouw een gestraat, verhoogd voetpad over de volle breedte van het verkocht eperceel van de gevel tot aan de hardstenen trottoirband zal zijn aangebracht, een en ander overeenkmstig de voorschriften ten genoegen van het gemeentebestuur van sloten Noord Holland.
5. dat afgescheiden van de vereiste vegunning van de gemeente sloten geen gebouwen op het verkochte zullen mogen worden gesticht waarvan de bestekken, plannen en tekneingen, welke daartoe in duplo zullen worden ingediend niet vooraf schriftelijk door de verkoopster zijn goedgekeurd en dat op het verkochte geen arbeiderswoningen of inrichtingen welke gevaar, schade, hinder kunnen veroorzaken zullen mogen worden opgericht;
6. enzovoort;
8. dat bij iedere volgende eigendomsoverdracht de bepalingen, vervat in de artikelen 4 en 5 als verplichtingen op de nieuwe verkrijger moeten worden gelegd, bij gebreke waarvan de koopster een boete van tienduizend gulden ten behoeve van de verkoopster zal verbeuren, welke boete eveneens zal zijn verbeurd bij overschrijding van de in artikel 4 4 gegeven voorschriften met betrekkingtot de bebouwing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte gelegen op de eerste verdieping en twee bergingen gelegen op de zolderverdieping, plaatselijk bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 1 te 1056 GX Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Sloten, sectie C nummer 11191 A-2, uitmakende het een/vierde onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een winkelruimte met dienstwoning op de begane grond en drie afzonderlijke bovenwoningen, ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Sloten sectie C nummer 3374 groot twee are acht en twintig centiare; - het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de tweede verdieping en twee bergingen op de zolderverdieping, plaatselijk bekend Admiraal de Ruijterweg 168 2 te 1056 GX Amsterdam, kadsatraal bekend als gemeente Sloten sectie C nummer 11191 A-3, uitmakende het één/vierde onverdeeld aandele in voormelde gemeenschap; - het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte gelegen op de derde verdieping en een berging en kamer op de zolderverdieping plaatselik bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 3 te 1056 GX Amsterda,m kadsatraal bekend gemeente Sloten sectie C nummer 11191 A-4, uitmakende het een/vierde onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

Bezichtigen

dinsdag 4 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 6 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 11 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
De bezichtigingen van de Admiraal de Ruijterweg 168 III en deel zolder zijn gegarandeerd mogelijk op de genoemde data. Voor de verhuurde gedeeltes is medewerking van de huurders vereist. Neem contact op met de makelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Overige informatie

Twee verhuurde woningen met zolderkamers en één lege en ontruimde woning met deel van de zolderverdieping. Drie appartementsrechten in extra breed pand. De lege woning is ca. 73m² volgens BAG (ca. 110m² gebruiksvloeroppervlakte inclusief de bijbehorende zolderkamers). Objecten met renovatie en herindelingsmogelijkheden. Huuropbrengsten van 1ste en 2de verdieping respectievelijk €432,53 en € 518,38 per maand. Totaal € 11.410,92 per jaar. Eigen grond. Achterzijde v.v. kunststof kozijnen, voorzijde geschilderd 2018. Veiling in één koop.

oplevering
De woning plaatselijk bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 1 en 2 zullen in verhuurde staat worden opgeleverd onder gestanddoening van de lopende huurcontracten.
De totale huurprijs bedraagt per jaar voor Admiraal de Ruijterweg 168 1: € 5.190,36 en Admiraal de Ruijterweg 168 2: € 6.220,56

De woning plaatselijk bekend als Admiraal de Ruijterweg 168 3 zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

168-1: woning op de eerste verdieping met zolderkamer in verhuurde staat, appartementsrecht, 73m² (volgens BAG), volle eigendom;
168-2: woning op de tweede verdieping met zolderkamer in verhuurde staat, appartementsrcht, 73m² (volgens BAG), volle eigendom;
168 3 en deel 4: woning op de derde verdieping en een deel van de vierde verdieping, appartementsrecht, leeg en ontruimd 73m² (volgens BAG), volle eigendom.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eentuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte danwel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 augustus 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 10 augustus 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is hem voorts niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is verkope rniet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd te doen gebruikelijk was. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aanspraleijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
niet van toepassing

VvE
Rock Beheer BV;
Correspondentieadres:
Sniep 99, 1112 AJ Diemen
T: 020 – 6700175

overige bepalingen
Met betrekking tot de splitsing wordt ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten, op acht juni tweeduizend zeven verleden voor mr C. van de Griend , notaris met plaats van vestiging Weesp en ingeschreven in voormelde Openbare Registers op acht juni daarna in register 4, in deel 52444 nummer 7 en het daarin van toepassing verklaarde reglement, de bepalingen van welk reglement, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing, mede verbindend zijn voor de koper.

Wat betreft bijzondere voorwaarden wordt verwezen naar een akte de dato 8 februari 1963 waarin ondermeer voorkomt, woordelijk luidende:
4. dat heden tot bebouwing van het verkochte is overgegaan en dat behoudens overmacht tengevolge van staking daarmede geregeld moet wordenvoortgang gemaakt met inachtneming van de bepalingen dezer overeenkomst en dat bij die bebouwing de volgende bepalingen in acht moeten worden genomen:
a. dat het bij ieder perceel behorend terrein binnen twee maanden na de bebouwing moet zijn opgehoogd tot Nieuw Amsterdamsch Peil;
b. dat voor de afvoer van hemel manage en overstortwater ijzeraarden buizen moeten worden gelegd wijd binnewerks vijftien centimeter; deze buizen moeten geheel verglaasd zijn en de onderlinge verbindingen bewerkt worden met portland cementspecie; zij moeten aangesloten worden aan de tegen de gevels te stellen gegoten ijzeren schep putten en verder onder verschillende hellingen op afschot gelegd, het water afvoerende naar de straatkolken;
c. dat voor overstort van de beerput naar de hierboven genoemde straatkolken ijzeraarden buizen moeten worden aangebracht met een inwendige diameter en van constructie als hierboven omschreven;
d. dat voor ieder woonhuis in het verhoogd voetpad of trottoir een beerput, inhoudende drie kubieke meter van cementijzer systeem Monniermet gebogen binnenbuizen af gedekt met een ijzeren deksel model Amsterdam, ter opvanging van faecaliën met overstort op de kolken moet worden gemaakt;
e. dat voor ieder gebouwd perceel binnen een maand na de voltooiing van de bouw een gestraat, verhoogd voetpad over de volle breedte van het verkocht eperceel van de gevel tot aan de hardstenen trottoirband zal zijn aangebracht, een en ander overeenkmstig de voorschriften ten genoegen van het gemeentebestuur van sloten Noord Holland.
5. dat afgescheiden van de vereiste vegunning van de gemeente sloten geen gebouwen op het verkochte zullen mogen worden gesticht waarvan de bestekken, plannen en tekneingen, welke daartoe in duplo zullen worden ingediend niet vooraf schriftelijk door de verkoopster zijn goedgekeurd en dat op het verkochte geen arbeiderswoningen of inrichtingen welke gevaar, schade, hinder kunnen veroorzaken zullen mogen worden opgericht;
6. enzovoort;
8. dat bij iedere volgende eigendomsoverdracht de bepalingen, vervat in de artikelen 4 en 5 als verplichtingen op de nieuwe verkrijger moeten worden gelegd, bij gebreke waarvan de koopster een boete van tienduizend gulden ten behoeve van de verkoopster zal verbeuren, welke boete eveneens zal zijn verbeurd bij overschrijding van de in artikel 4 4 gegeven voorschriften met betrekkingtot de bebouwing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
Admiraal de Ruijterweg 168-1 € 432,53 per maand, waarborgsom € 170,17
Admiraal de Ruijterweg 168-2 € 518,38 per maand, waarborgsom € 187,31
Totaal per jaar: € 11.410,92

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 458,19
- contributie watergeld € p.m.
- rioolrecht/aansluitrecht € 377,49
- waterschapslasten € 162,02
- bijdrage VVE € 2.910 (per object € 970 per jaar)

Totale lasten per jaar € 3.907,70

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017 bedraagt: € 369.000 per object.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt n.o.t. en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € n.o.t.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 10.000 exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- honorarium volgens tarief van het notariskantoor zijnde 1 % exclusief BTW van de koopprijs met een minimum van € 3.500,00
- het honorarium van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 17 oktober 2018

plok
De plok bedraagt € 10.000 (exclusief BTW) ten laste van verkoper.
De notaris zal uiterlijk 31 dagen na de dag van veiling de inzetpremie (de plok) aan de inzetter overmaken op diens rekeing. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok verrekent worden bij de betaling der kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de Vereniging van Eigenaars.

Financieel

Plok € 10.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 29-08-2018 om 14:55)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.