Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43203
Status
Niet gegund

Omschrijving

Schitterend hoekappartement op de grens van Amstelveen en Amsterdam, met balkon op het zuiden. Het ligt onder meer op steenworpafstand van de Vrije Universiteit Amsterdam, het VU medisch centrum en de Zuidas. Het appartementencomplex beschikt over een afgesloten ingang met een videofoonsysteem, twee liften en een inpandige galerij.

oplevering
Het verkochte zal per 1 september 2018 leeg en ontruimd worden opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij NIET beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij NIET beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 30 mei 2018 is/zijn er geen aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de verkregen informatie. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven , te treffen voorzieningen; verkoper neemt ten aanzien van eventuele overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op zich.

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed wordt te dezen vermeld dat er blijken een kadastraal uittreksel per datum 30 mei 2018 geen aantekening in de openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechterlijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en).

Onteigening: m.b.t. het/de registergoed(eren) is:
geen onteigening aangezegd:
geen voornemen tot onteigening bekend;

aanschrijvingen
er zijn aan verkoper geen voor/-aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend. verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Vereniging van Eigenaren van het flatgebouw “Bos en Vaart” aan de Bos en Vaartlaan 42 t/m 122 te Amstelveen.
Beheerder Munnik VVE beheer, gevestigd aan de Jadelaan 107 te 2132 XZ Hoofddorp, telefoonnummer 023-5631403, e-mail: beheer@munnik-vve.nl

overige bepalingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de Basisregistratie Kadaster.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie H, complexaanduiding 17646-A, indexnummer 9.

Bezichtigen

dinsdag 26 juni 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 28 juni 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 2 juli 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
Indien mogelijk en op afspraak. Vriendelijke verzoek om niet zelf bij de huurder(s) aan te bellen.

Overige informatie

Schitterend hoekappartement op de grens van Amstelveen en Amsterdam, met balkon op het zuiden. Het ligt onder meer op steenworpafstand van de Vrije Universiteit Amsterdam, het VU medisch centrum en de Zuidas. Het appartementencomplex beschikt over een afgesloten ingang met een videofoonsysteem, twee liften en een inpandige galerij.

oplevering
Het verkochte zal per 1 september 2018 leeg en ontruimd worden opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij NIET beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij NIET beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 30 mei 2018 is/zijn er geen aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van de verkregen informatie. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven , te treffen voorzieningen; verkoper neemt ten aanzien van eventuele overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op zich.

publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechterlijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed wordt te dezen vermeld dat er blijken een kadastraal uittreksel per datum 30 mei 2018 geen aantekening in de openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechterlijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en).

Onteigening: m.b.t. het/de registergoed(eren) is:
geen onteigening aangezegd:
geen voornemen tot onteigening bekend;

aanschrijvingen
er zijn aan verkoper geen voor/-aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend. verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Vereniging van Eigenaren van het flatgebouw “Bos en Vaart” aan de Bos en Vaartlaan 42 t/m 122 te Amstelveen.
Beheerder Munnik VVE beheer, gevestigd aan de Jadelaan 107 te 2132 XZ Hoofddorp, telefoonnummer 023-5631403, e-mail: beheer@munnik-vve.nl

overige bepalingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de Basisregistratie Kadaster.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 188,05
- contributie watergeld € p.m.
- rioolrecht/aansluitrecht € 203,50
- water via de meter € nvt
- waterschapslasten € p.m.
- hoogheemraadschap € p.m.
- overige lasten € p.m.
- tezamen aan lasten per jaar € 391,55

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 244.000,-

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- de kosten van een eventuele akte de command
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor,
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 augustus 2018.

plok
De plok bedraagt € 3.000,00 inclusief BTW ten laste van verkoper.
De notaris zal uiterlijk 31 dagen na de dag van veiling de inzetpremie (plok) aan de inzetter overmaken op diens rekening. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok verrekent bij de betaling der kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Deze vergoeding zal bij de betaling van de koopsom verschuldigd zijn.

verzekering
Het object is wel verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Voorwaarden
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen infor¬meren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.
Dergelijke eigenschappen casu quo gebreken zullen voor risico en rekening van koper komen.
Het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.
Verkoper verklaart dat de woning meer dan vijftig jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Koper dient hiermee akkoord te gaan.
Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor electriciteit, gas en water, de riolering, afwezigheid van ongedierte, casu quo schimmels (houtworm, boktor, zwam, etcetera) en de afwezigheid van doorslaand vocht en/of optrekkend vocht, asbest en asbesthoudende materialen.

Er is geen sprake van erfpacht of recht van opstal.

Er zijn geen erfdienstbaarheden.

Er zijn geen kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 252 boek 6
van het Burgerlijk Wetboek.

Er behoeven aan koper geen kettingbedingen te worden opgelegd.

Er zijn geen bijzondere lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 7:15
van het Burgerlijk Wetboek.

Er zijn geen beperkte rechten (gedoogplichten) als bedoeld in de
Belemmeringenwet Privaatrecht.

Financieel

Plok € 3.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-07-2018 om 11:28)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180601 Eigendomsinformatie AMSTELVEEN H 17546 A9
PDF 180601 BAG viewer
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.