Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43189
Status
Gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (in één koop) op eigen grond en gelegen op een zeer courante locatie in Amsterdam Oud-West.
Het geheel is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders, te weten aan de eerste huurder als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’ (netto jaarhuuropbrengst € 40.000,00) en aan de tweede huurder als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’ (netto jaarhuuropbrengst € 38.000,00).
De netto jaarhuuropbrengst van het geheel bedraagt € 78.000,00 (peildatum juli 2018).

oplevering
Het gehele object is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 330_332-Parterre en Jan Pieter Heijestraat 57_59-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’; de huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 326_328-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’; ook deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze eveneens telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc..

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 160,51m² (Kinkerstraat 326-328) respectievelijk 109,66m² (Kinkerstraat 330-332) bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden. De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de
milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“Vereniging van Eigenaars van het gebouw Jan Pieter Heijestraat 55 tot en met 59 (oneven nummers) en Kinkerstraat 326 tot en met 332 (even nummers te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam, met adres: Kinkerstraat 330 te 1053 GD Amsterdam, waarvan de administratie wordt verzorgd door:
VVE Beheer Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Postbus 738
1000 AS Amsterdam
Tel: 020 - 520 90 00
info@vvebeheer-amsterdam.nl

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Te dezen wordt verwezen naar de akte van splitsing in appartementsrechten op
dertig maart negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op eenendertig maart negentienhonderd vierennegentig in register Hypotheken 4, deel 12052 nummer 14.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich
daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam T, sectie T, complexaanduiding 6022-A, appartementsindexnummers 1 en 2, respectievelijk uitmakende het 37/184ste en het 7/184ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap (EIGEN GROND).

Bezichtigen


Op afspraak; op de dinsdag en donderdag voor de veilingdag alsmede op de veilingdag zelf, telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Overige informatie

Veiling wegens sterfgeval van een beleggingsobject zijnde twee appartementsrechten (in één koop) op eigen grond en gelegen op een zeer courante locatie in Amsterdam Oud-West.
Het geheel is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders, te weten aan de eerste huurder als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’ (netto jaarhuuropbrengst € 40.000,00) en aan de tweede huurder als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’ (netto jaarhuuropbrengst € 38.000,00).
De netto jaarhuuropbrengst van het geheel bedraagt € 78.000,00 (peildatum juli 2018).

oplevering
Het gehele object is verhuurd aan twee afzonderlijke huurders.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 330_332-Parterre en Jan Pieter Heijestraat 57_59-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘horeca- en winkelruimte ten behoeve van The Coffee Company’; de huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.
- De ruimte omvattende Kinkerstraat 326_328-Parterre is ingaande 01 januari 2003 verhuurd als ‘zonnestudio conform de formule Sunday’s’; ook deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, aansluitend wordt deze eveneens telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij ten tijde van de levering in eigendom wel zal beschikken over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc..
Energielabel is te vinden onder het tabblad voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 160,51m² (Kinkerstraat 326-328) respectievelijk 109,66m² (Kinkerstraat 330-332) bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Uit kadastrale uittreksels van 22 mei 2018 is gebleken dat er geen (voor-) publierechtelijke beperkin(en) bekend zijn. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden. De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het registergoed, noch ten aanzien van de
milieukundige staat van de tot het registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van koper is.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
“Vereniging van Eigenaars van het gebouw Jan Pieter Heijestraat 55 tot en met 59 (oneven nummers) en Kinkerstraat 326 tot en met 332 (even nummers te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam, met adres: Kinkerstraat 330 te 1053 GD Amsterdam, waarvan de administratie wordt verzorgd door:
VVE Beheer Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Postbus 738
1000 AS Amsterdam
Tel: 020 - 520 90 00
info@vvebeheer-amsterdam.nl

overige bepalingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Te dezen wordt verwezen naar de akte van splitsing in appartementsrechten op
dertig maart negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op eenendertig maart negentienhonderd vierennegentig in register Hypotheken 4, deel 12052 nummer 14.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich
daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Financiële informatie

huuropbrengst
Ingaande 01 januari 2018 zijn de huurprijzen van beide huurders herzien.
De netto huuropbrengst van de ruimte omvattende Kinkerstraat 330_332-Parterre en Jan Pieter Heijestraat 57_59-Parterre bedraagt per maand € 3.333,33; oftewel per jaar € 40.000,00 (peildatum juli 2018).
De eerstvolgende indexering is per 01 januari 2019.
De netto huuropbrengst van de ruimte omvattende Kinkerstraat 326_328-Parterre bedraagt per maand € 3.166,66; oftewel per jaar € 38.000,00 (peildatum juli 2018).
LET OP: in het kader van de herziening van de huurprijs is ingaande 01 januari
2018 een jaarhuur ad. € 40.000,00 overeengekomen, echter tot 01 januari 2020
geldt op jaarbasis een korting van € 2.000,00.
De eerstvolgende indexering is per 01 januari 2021.

jaarlijkse lasten
onroerende zaak belasting € 1.718,46
rioolrecht/aansluitrecht € 377,49
waterschapslasten € 155,72
bijdrage VVE (€ 380,71 p/mnd) € 4.568,52
-----------------
tezamen aan lasten per jaar € 6.820,19

WOZ-waarde
De WOZ-waarde 2018 (peildatum 01-01-2017 bedraagt in totaal:
€ 1.064.000,00

plok
Artikel 7. Inzetpremie
1. De inzetpremie (plokpenning) als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVA 2001
bedraagt: zestienduizend vijfhonderd euro (EUR 16.500,00). Indien
omzetbelasting verschuldigd is over de plokpenning, dan is deze
omzetbelasting niet begrepen in voormeld bedrag. De plokpenning komt
voor rekening van de Verkoper.
2. In afwijking van artikel 7 lid 1 vervalt het recht op inzetpremie indien de
veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt, geen
gunning plaatsvindt of indien de koopovereenkomst wordt ontbonden.
3. In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter
gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

kosten koper
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 9 lid 1 sub b komt te luiden als volgt:
“b. het honorarium ten laste van de koper bedraagt één procent (1%) van de
koopsom, exclusief omzetbelasting.’’
3. Lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
Overdrachtsbelasting
Ter zake van de levering van het registergoed is zes procent (6%)
overdrachtsbelasting verschuldigd.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting
verschuldigd. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod
begrepen.
Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper in de veiling expliciet in
met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband
houdende verplichtingen en gevolgen.

betaling
Artikel 10. Tijdstip van betaling
Artikel 10 lid 1 komt te luiden als volgt:
Het door koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende
termijnen:
a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001 uiterlijk vijf (5)
werkdagen na gunning;
b. De koopsom en de overige in artikel 9 AVA 2001 bedoelde kosten, lasten en
belastingen en lasten uiterlijk op 2 augustus 2018.

waarborgsom
Artikel 12
Artikel 12 lid 1 komt te luiden als volgt:
Koper dient uiterlijk vijf werkdagen na de gunning aan de notaris een
waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de
koopsom, strekkende tot verhaal van de door koper krachtens de veiling
verschuldigde.

kosten ontruiming
NVT

waarborgsommen
Er zijn door de huurders geen waarborgsommen betaald, wel zijn er bij aanvang
van de huurovereenkomsten bankgaranties van respectievelijk € 7.500,00 en
€ 8.568,00 gesteld.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling
verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening
van de koper.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor voldoende bij een solide maatschappij; koper
kan de verzekering niet overnemen.

verzekering
Het object is verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

voorwaarden
1. “Algemene Voorwaarden Onroerend Goed Amsterdam 2001”, hierna te
noemen: AVA 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend
één verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, bij afschrift
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare
Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 17492 nummer 17; en
2. Bijzondere veilingvoorwaarden, opgenomen in een akte houdende
veilingvoorwaarden nog te verlijden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te
Amsterdam.

Financieel

Plok € 16.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-06-2018 om 16:10)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180529 afschrift openbaar register Hyp4 dl 12052 nr 14 reeks AMSTERDAM
PDF 180529 kadastraal bericht object AMSTERDAM T T 6022 A1
PDF 180529 kadastraal bericht object AMSTERDAM T T 6022 A2
PDF 43189_veilcondities Kinkerstraat 326-332 Jan Pieter Heijestraat 57-59 te Amsterdam.PDF
PDF NEN2580 VVO Kinkerstraat 326-328 te Amsterdam
PDF NEN2580 VVO Kinkerstraat 330-332 te Amsterdam
PDF 43189_plattegrond Kinkerstraat 326-328.PDF
PDF 43189_plattegrond Kinkerstraat 330-332.PDF
PDF Energielabel Kinkerstraat 326-328 te Amsterdam
PDF Energielabel Kinkerstraat 330-332 te Amsterdam
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.